featured story cover photo

Aktualizacja nr 2/22

Szanowni Państwo,

oto lista zmian wprowadzonych w naszym Przewodniku na przestrzeni ostatnich tygodni.

W trakcie aktualizacji dodano 198 nowych badań klinicznych do 76 ankiet ewaluacyjnych.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Astma oskrzelowa:

Dodano:

 • GSK3511294 Asthma (Badanie GSK3511294 (Depemokimab) u uczestników z ciężką astmą z fenotypem eozynofilowym)
 • GSK3511294 Asthma2 (Kontrolowane placebo badanie skuteczności i bezpieczeństwa GSK3511294 (depemokimab) u uczestników z ciężką astmą eozynofilową)
 • GSK3511294 Asthma3 (Badanie GSK3511294 (depemokimab) w porównaniu z mepolizumabem lub benralizumabem u uczestników z ciężką astmą z fenotypem eozynofilowym)
 • EVEREST (Ocena odpowiedzi na leczenie dupilumabu w porównaniu z omalizumabem u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa z współistniejącą astmą)
 • CSJ117 2 (Badanie bezpieczeństwa CSJ117 u uczestników z umiarkowaną lub ciężką niekontrolowaną astmą)
 • PRIME (Badanie wzorców opieki nad pacjentami z łagodną astmą)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • KY1005 AD (Badanie testujące efekt KY1005 na umiarkowane do ciężkiego atopowego zapalenia skóry Badanie STREAM-AD)
 • LEO 152020 (Skuteczność i bezpieczeństwo tabletek LEO 152020 w leczeniu dorosłych z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • EDP1815 AD (Badanie dotyczące wpływu EDP1815 na leczenie łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry)
 • UCB9741 AD (Badanie mające na celu sprawdzenie bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności UCB9741 u zdrowych uczestników oraz u uczestników badania z atopowym zapaleniem skóry)

Usunięto:

 • DERMIRA (Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Librekizumabu (lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • Dupil-Ped AD (Badanie dla dzieci od 6 miesiąca życia, cierpiących na atopowe zapalenie skóry)
 • GALDERMA (Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • EMPORIA (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę maści PF-07038124 u uczestników z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą plackowatą)
 • NemoAtD (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nemolizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
 • Benralizumab AZS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania benralizumabu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry)
 • GENESIS (Badanie Bermekimabu (JNJ-77474462) w leczeniu uczestników z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
 • Liberty-AD-HAFT (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • LEO 138559 AD (Ocena LEO 138559 u dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry)
 • Bermekimab AZS (Badanie Bermekimabu w leczeniu dorosłych uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
  Białaczki:

Dodano:

 • MAJIC (Badanie Acalabrutinib Plus Venetoclax versus Venetoclax Plus Obinutuzumab w wcześniej nieleczonej przewlekłej białaczce limfocytowej lub chłoniaku z małych limfocytów B)
 • Karfilzomib ALL (Badanie karfilzomibu w skojarzeniu z chemioterapią indukcyjną u dzieci z nawracającą lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną)
 • VIALE-M (Badanie doustnych tabletek wenetoklaksu i doustnej azacytydyny w porównaniu do doustnej azacytydyny jako terapii podtrzymującej u dorosłych uczestników z ostrą białaczką szpikową w pierwszej remisji po konwencjonalnej chemioterapii)
 • PALG-AML1/2016 (Prospektywne wieloośrodkowe badanie kliniczne PALG porównujące skuteczność dwóch standardowych terapii indukcyjnych (DA-90 vs DAC) i dwóch standardowych schematów ratunkowych (FLAG-IDA vs CLAG-M) u pacjentów z AML w wieku ≤ 60 lat)
 • RVU120 AML (RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową)
 • ZUMA-4 (Badanie oceniające Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) u dzieci i młodzieży z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorów komórek B

Usunięto:

 • Apix Clot (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności apiksabanu w zapobieganiu zakrzepom krwi u dzieci z białaczką, które mają centralny cewnik żylny i są leczone asparaginazą)
 • CPI-613 AML (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo CPI-613 w połączeniu z cytarabiną HD i mitoksantronem w porównaniu z cytarabiną HD i mitoksantronem u starszych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML))
 • Inotuzumab ALL (Badanie dwóch dawek inotuzumabu ozogamycyny u pacjentów kwalifikujących się do przeszczepu z nawrotową / oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną)
  Bielactwo:

Dodano:

 • EVRAM (Ocena repigmentacji zmian bielackich po miejscowym podaniu metotreksatu u pacjentów z aktywnym bielactwem)

Usunięto:

 • TRuE-V1 (Miejscowa ocena ruksolitynibu w leczeniu bielactwa niesegmentowego badanie nr 1)
 • TRuE-V2 (Miejscowa ocena ruksolitynibu w leczeniu bielactwa niesegmentowego badanie nr 2)
  COVID-19:

Dodano:

 • EPIC-19 Donor (Zastosowanie osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu choroby SARS CoV-2 ( COVID-19 ) z oceną skuteczności terapii)
 • EPIC-19 Recip (Zastosowanie osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu choroby SARS CoV-2 ( COVID-19 ) z oceną skuteczności terapii)
 • SpiroCOVID19 (Antagonista receptora mineralokortykoidowego i zwłóknienie płuc w COVID-19)
 • DANTE-SIRIO 8 (Determinanty poziomu przeciwciał ANTY-SARS-CoV-2 IgG po szczepieniu u pacjentów po transplantacji narządów)
 • RehRobot (Robot rehabilitacyjny u pacjentów z zespołem zmęczenia po infekcji koronawirusem (COVID-19))
 • EPIC-SR (Ocena hamowania proteazy w przypadku COVID-19 u pacjentów standardowego ryzyka)
 • Post-Exp-Rit (Badanie profilaktyki poekspozycyjnej PF-07321332/Ritonawir w kontaktach domowych osób dorosłych z objawowym COVID-19)
 • EVADE (Ocena ADG20 w zakresie zapobiegania COVID-19)
 • RESPIRE (Badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ATR-002 u dorosłych hospitalizowanych pacjentów z COVID-19)
 • Ad26.COV2.S (Badanie Ad26.COV2.S i szczepionek przeciw grypie u zdrowych osób dorosłych)
 • Ad26.COV2.S (Badanie Ad26.COV2.S i szczepionek przeciw grypie u zdrowych osób dorosłych)
 • ACTIV-3 (Terapie dla pacjentów hospitalizowanych z COVID-19)
 • CoVaST (Śledzenie bezpieczeństwa szczepionek COVID-19)
 • FITE19 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo PTC299 (Emvododstat) u hospitalizowanych uczestników z koronawirusem ( COVID-19))
 • MPN-COVID (Nowotwory mieloproliferacyjne (MPN) i COVID-19)
 • ARGOS (Badanie ostrych zakażeń układu oddechowego w placówkach ambulatoryjnych globalnie)

Usunięto:

 • AT-527 (Badanie oceniające wpływ AT-527 u niehospitalizowanych dorosłych pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19)
 • AZD2816 (Badanie fazy II/III szczepionki AZD2816, dotyczące zapobiegania COVID-19 u dorosłych)
 • MK-4482-002 (Skuteczność i bezpieczeństwo molnpirawiru (MK-4482) u niehospitalizowanych dorosłych uczestników z COVID-19)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • BURGUND (Skuteczność chemioterapii ratunkowej bendamustyny, gemcytabiny, deksametazonu z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych u pacjentów z zaawansowanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina, którzy nie odpowiadają na terapię ABVD)
 • BV-MAZOVIA (Badanie Brentuximab Vedotin u dorosłych z chłoniakiem Hodgkina)
 • CC-220 NHL (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności Iberdomidu (CC-220) i CC-99282 w połączeniu z R-CHOP w leczeniu chłoniaków)
 • LOTIS 6 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo loncastuksymabu tezyryna w porównaniu z idelalizybem u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym)
 • Selinexor DLBCL (Selinexor (KPT-330) u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL))
 • MK-2140-004 (Badanie oceniające zilovertamab vedotin (MK-2140) pod kątem nawracającego lub opornego na leczenie rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL))
 • BRUIN CLL-321 (Badanie LOXO-305 w porównaniu z wyborem badacza (IdelaR lub BR) u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem z małych limfocytów B (SLL))
 • InMIND (Badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo tafasitamabu plus lenalidomid i rytuksymab w porównaniu z placebo plus lenalidomid i rytuksymab u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie (R/R) chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem strefy brzeżnej)
 • Celestimo (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem u pacjentów z chłoniakiem grudkowym po co najmniej jednej linii terapii systemowej)
 • ZUMA-4 NHL (Badanie oceniające Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) u dzieci i młodzieży z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym)
 • BRUIN-MCL-321 (Badanie inhibitora BTK LOXO-305 w porównaniu z zatwierdzonymi lekami inhibitorowymi BTK u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL))
 • Brentuximab HL (Badanie kliniczne brentuksymabu vedotin w klasycznym chłoniaku Hodgkina)

Usunięto:

 • AcalaRitux NHL (Badanie acalabrutinibu w skojarzeniu z rytuksymabem oraz bendamustyną lub wenetoklaxem u pacjentów z MCL)
 • ApixBlood NHL (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności apiksabanu w zapobieganiu zakrzepom krwi u dzieci z białaczką, które mają centralny cewnik żylny i są leczone asparaginazą)
 • CK-301 HL (Faza 1 badania leku CK-301 (cosibelimabu) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
 • CK-301 NHL (Faza 1 badania leku CK-301 (cosibelimabu) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
 • Glofitamab DLBCL (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność glofitamabu w połączeniu z rytuksymabem (R) plus cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (CHOP) u pacjentów z krążącym guzem DNA (ct)DNA wysokiego ryzyka z nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B)
 • IbruRitux NHL (Badanie ibrutynibu i rytuksymabu w leczeniu wcześniej nie leczonego chłoniaka grudkowego (FL))
 • OPERAPLRG-10 (Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zapobiegającego obinutuzumabem w czasie nawrotu molekularnego po immunochemoterapii z autologicznym przeszczepem szpiku)
 • OptiDela Folli (Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w chłoniaku grudkowym (FL))
 • REDIRECT (Badanie II fazy oceniające lek AFM13 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CD30-dodatnim chłoniakiem z limfocytów T lub z transformowanym ziarniniakiem grzybiastym)
 • SYMPATICO (Badanie ibrutynibu w połączeniu z wenetoklaksem u osób z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL))
 • STARTRK-2 NHL (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK)
  Choroba afektywna dwubiegunowa:

Usunięto:

 • CHAD Child (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa doustnych kapsułek kariprazyny w leczeniu depresji u dzieci (w wieku 10 do 17 lat) z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • GREEN MEMORY (Badanie oligomannianu sodu (GV-971) u uczestników z łagodną lub umiarkowaną chorobą Alzheimera)
  Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Dodano:

 • GRAVITI (Badanie terapii podskórnej guselkumabem u uczestników z umiarkowaną lub ciężką aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • BT-11 CD (Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego BT-11 w umiarkowanej do ciężkiej chorobie Leśniowskiego-Crohna)
 • AIM-CD (Badanie oceniające zdarzenia niepożądane i zmiany aktywności choroby u uczestników w wieku od 18 do 75 lat leczonych dożylnie (IV) wlewem i podskórnymi (SC) wstrzyknięciami ABBV-154 z powodu umiarkowanej do ciężkiej aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna)

Usunięto:

 • DIONE (Skuteczność i bezpieczeństwo TD-1473 w chorobie Crohna (DIONE))
 • Diversity1 (Filgotinib w indukcji i utrzymaniu remisji u dorosłych z umiarkowanie lub ciężko aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • PRISM (Badanie oceniające uczestników z umiarkowaną do ciężko aktywnej chorobą Leśniowskiego-Crohna)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • CARE-ANUERYSM (Zapalenie i zaburzenia krzepnięcia w tętniakowej chorobie wieńcowej)
 • PROCTOR (Przezskórna interwencja wieńcowa natywnej tętnicy wieńcowej w porównaniu z pomostowaniem żylnym u pacjentów po wcześniejszym CABG)
 • MOSAIC-COR (Choroba mikrokrążenia wieńcowego i stan zapalny u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym i bez istotnego zwężenia tętnic wieńcowych)

Usunięto:

 • AF-CAD CAD (Migotanie przedsionków i niezatorowe zmiany wieńcowe)
 • DAPT (Badanie Bioflow-DAPT)
 • Hemopatch (Ocena przydatności hemopatchu w chirurgii pomostowania tętnic wieńcowych (Hemopatch))
 • PAH, HFREF (Wpływ rehabilitacji domowej na stan pacjentów z PAH, HFREF i IHD)
 • VESALIUS-CV (Wpływ ewolokumabu u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu)
 • BIOMAG-I (Badanie First in Men: BIOMAG-I)
 • FANTOM II (Badanie bezpieczeństwa i działania wchłanialnego stentu wieńcowego FANTOM uwalniającego Sirolimus)
 • PerioCar (Laser diodowy 980 nm w leczeniu chorób przyzębia u pacjentów z chorobami serca)
  Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • Vercise DBS Reg (Rejestr głębokiej stymulacji mózgu za pomocą systemu VERCISE™: Vercise DBS Registry)

Usunięto:

 • REDWOOD (Badanie kliniczne fazy 3 celem oceny skuteczności TD-9855 w leczeniu objawowego nOH u pacjentów z pierwotną niewydolnością autonomiczną)
 • NEUROPLAS (Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności u pacjentów z chorobą Parkinsona)
  Choroba (pląsawica) Huntingtona:

Usunięto:

 • PROOF-HD (Pridopidyna i jej wpływa na funkcjonowanie w chorobie Huntingtona)
 • RG6042 Long HD (Otwarte badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji RO7234292 (RG6042) u pacjentów z chorobą Huntingtona, którzy uczestniczyli we wcześniejszych badaniach sponsorowanych przez firmy Roche i Genentech)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • BioMiStem-CT (Badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność produktu do zaawansowanej terapii tkankowej MesoCellA-Ortho stosowanej w inżynierii tkankowej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i chorobami cywilizacyjnymi)
 • HTO+/-Fulkerson (Osteotomia kości piszczelowej z/bez osteotomii Fulkersona w zwyrodnieniu stawu kolanowego)
 • HTO+/-Artrosk (Osteotomia kości piszczelowej z/bez artroskopii)
 • ONWARDS (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji LNA043 u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego)
 • iPRF OA (Skuteczność iniekcji iPRF w leczeniu zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych)
 • GSK3858279 OA (Badanie bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki (PK) i docelowego zaangażowania (TE) GSK3858279 u zdrowych uczestników oraz ocena skuteczności powtarzanych dawek u uczestników z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA))

Usunięto:

 • Head-Gait (Wpływ wielkości głowy kości udowej podczas całkowitej artroplastyki stawu biodrowego na chód)
 • HipApproach (Porównanie wyników czynnościowych u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w zależności od podejścia chirurgicznego)
 • Hyruan ONE (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności Hyruan ONE w porównaniu z lekiem porównawczym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w Europie)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • LY3502970 Db (Badanie LY3502970 u uczestników z cukrzycą typu 2)
 • Sem+NNC0480-0389 (Badanie dotyczące skuteczności kombinacji leków Semaglutyd i NNC0480-0389 u osób z cukrzycą typu 2)
 • COMBINE 3 (Badanie mające na celu sprawdzenie, jak dobrze nowy cotygodniowy lek IcoSema, będący połączeniem insuliny Icodec i semaglutydu, kontroluje poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2 w porównaniu z insuliną Glargine przyjmowaną codziennie z insuliną Aspart)
 • Meld-ATG (MELD-ATG: Faza II, zakres dawkowania, badanie skuteczności globuliny antytymocytowej (ATG) w ciągu 6 tygodni od rozpoznania cukrzycy typu 1 (T1D))
 • BI 685509 Db (Badanie mające na celu przetestowanie wpływu różnych dawek BI 685509 na czynność nerek u osób z cukrzycową chorobą nerek)
 • Empa-DbN (Wpływ empagliflozyny na wydalanie adenozyny i osteocytów z moczem u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek)
 • MARSYAS II (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność APO-2 w trzech różnych dawkach u pacjentów z owrzodzeniem stopy cukrzycowej)

Usunięto:

 • CotaDb (Badanie Cotadutide w uczestników z przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą typu 2)
 • DapSax (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność dapagliflozyny i saksagliptyny u pacjentów z cukrzycą typu 2 w wieku od 10 do poniżej 18 lat)
 • PIONEER PLUS (Badanie naukowe porównujące trzy dawki tabletek semaglutydu przyjmowane raz dziennie u osób z cukrzycą typu 2)
 • RedStroke Db (RedStroke - Zmniejszenie zachorowalności na udar w Europie)
  Czerniak:

Dodano:

 • mRNA Mel (Rola mutacji genetycznych i krążących mRNA w czerniaku błony naczyniowej oka)
 • MONETTE (Badanie monoterapii Ceralasertybem i Ceralasertybem Plus Durwalumabem u pacjentów z czerniakiem i opornością na hamowanie PD-(L)1)

Usunięto:

 • ALKS 4230 MEL (Badanie wpływu leku ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)
 • BMS-986205 Mel (Badawcze badanie immunoterapeutyczne BMS-986205 podawanego w skojarzeniu z niwolumabem i w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w nowotworach zaawansowanych lub rozsianych)
 • CheckMate76K MEL (Badanie skuteczności niwolumabu w porównaniu z placebo w zapobieganiu nawrotowi czerniaka po całkowitej resekcji czerniaka w stadium IIB / C (CheckMate76K))
 • Nivo Mel (Schemat stosowania i bezpieczeństwo / skuteczność niwolumabu w rutynowej praktyce onkologicznej); NKTR-214 MEL (Badanie NKTR-214 w połączeniu z niwolumabem w porównaniu do samego niwolumabu u uczestników z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem); CK-301 MEL (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami); STARTRK-2 MEL (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Depresja:

Dodano:

 • MIJ821 Dep (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa MIJ821 w uzupełnieniu kompleksowego standardu opieki nad szybką redukcją objawów dużej depresji u osób, które mają myśli samobójcze z zamiarem)

Usunięto:

 • ESCAPE-TRD (Długoterminowe porównanie esketaminy w aerozolu do nosa z kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu, zarówno w połączeniu z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny / inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny-noradrenaliny, u uczestników z ciężką depresją oporną na leczenie)
 • MDD (Badanie wortioksetyny w stałej dawce u dzieci w wieku od 7 do 11 lat z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi)
 • Vortioxetine MDD (Długoterminowe, otwarte, rozszerzone badanie z zastosowaniem elastycznej dawki wortioksetyny u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) w wieku od 7 do 18 lat)
  Dystrofia mięśniowa:

Dodano:

 • MeDMD (Skuteczność i bezpieczeństwo metoprololu jako leczenia uzupełniającego do standardu opieki w zapobieganiu kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a)
  Endometrioza:

Dodano:

 • TU2670 IIa (TUC3PII-01_TU2670 Badanie kliniczne fazy IIa)
  Grypa:

Dodano:

 • Ad26.COV2.S Inf (Badanie Ad26.COV2.S i szczepionek przeciw grypie u zdrowych osób dorosłych)
 • ARGOS Inf (Badanie ostrych zakażeń układu oddechowego w placówkach ambulatoryjnych globalnie)

Usunięto:

 • InfHealth (Występowanie zakażeń grypą i określanie wskaźnika pokrycia szczepieniami wśród pracowników służby zdrowia)
  Guzy mózgu:

Dodano:

 • REHABrain (Dysfunkcje poznawczo-behawioralne i potencjał neuroplastyczności u pacjentów z nowotworami mózgu podczas radioterapii)

Usunięto:

 • STARTRK-2 BT (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Hemofilia:

Dodano:

 • Mim8 (Badanie dotyczące Mim8 u dorosłych i młodzieży z hemofilią A z inhibitorami lub bez inhibitorów)

Usunięto:

 • AHEAD (Baza danych wyników hemofilii A)
 • explorer8 (Badanie naukowe mające na celu ocenę wpływu leku Concizumab na funkcjonowanie organizmu,u osób z hemofilią bez inhibitorów)
 • FRONTIER1 (Badanie dotyczące działania nowego leku NNC0365-3769 (Mim8) u osób zdrowych oraz pacjentów z zaburzeniami krwawienia.)
 • HAVEN 6 (Badanie oceniające bezpieczeństwo, skuteczność, farmakokinetykę i farmakodynamikę emicizumabu, u uczestników z łagodną lub umiarkowaną hemofilią A bez inhibitorów FVIII)
 • Marzeptacog Alfa (Badanie czynnika krzepnięcia VIIa Marzeptacog Alfa (aktywowany) u osób z hemofilią A lub B)
  Zakażenie wirusem HIV:

Usunięto:

 • MOSAICO (Badanie heterologicznego schematu szczepionek przeciwko adenowirusowi (Ad26.Mos4.HIV) w celu zapobiegania zakażeniu HIV-1 wśród mężczyzn płci Cis i osób transpłciowych, które uprawiają seks z cis-płcią Mężczyźni i / lub osoby transpłciowe)
  Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Dodano:

 • ALIGN (Atrasentan u pacjentów z nefropatią IgA)
 • EPPIK (Badanie leczenia sparsentanem u dzieci z chorobami kłębuszkowymi nerek z towarzyszącym białkomoczem)
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • FRONTIER 1 (Badanie JNJ-77242113 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • ABP 501 v Humira (Badanie porównawcze pomiędzy ABP 501 i Humira® u uczestników z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą)
 • IASOS (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo orismilastu w łuszczycy)

Usunięto:

 • ABP 654 Pso 2 (Badanie mające na celu zbadanie możliwości terapeutycznych ABP 654 w leczeniu uczestników z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą)
 • BI 655130 Pso (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy BI 655130 (spesolimab) zapobiega zaostrzeniom u pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową)
 • OASIS-3 (Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i utrzymanie efektu leczenia LY3074828 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • Risan vs Apremil (Badanie podskórnego wstrzyknięcia risankizumabu w porównaniu z doustnymi tabletkami apremilastu w celu oceny zmiany aktywności choroby i działań niepożądanych u dorosłych uczestników z umiarkowaną łuszczycą plackowatą, którzy są kandydatami do leczenia systemowego)
 • VALUE (Badanie obserwacyjne pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą łuszczycą plackowatą)
  Małopłytkowość:

Dodano:

 • COMMUTE-p (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, farmakokinetykę i farmakodynamikę krowalimabu u dzieci z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym (aHUS))
 • PF-06835375 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności PF-06835375 w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP))
  Miastenia:

Dodano:

 • ADAPT NXT (Otwarte badanie mające na celu zbadanie skuteczności klinicznej różnych schematów dawkowania Efgartigimod IV u pacjentów z uogólnioną miastenią)
 • Efgartygimod Child (Ocena farmakokinetyki, farmakodynamiki i bezpieczeństwa efgartygimodu podawanego dożylnie u dzieci z uogólnioną miastenią Gravis)
 • MINT (Miastenia Gravis Badanie Inebilizumabu)

Usunięto:

 • ADAPTSC + (Ocena długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji Efgartigimod PH20 SC podawanego podskórnie u pacjentów z uogólnioną miastenią)
  Mięsaki:

Usunięto:

 • STARTRK-2 Sa (Badanie entrektynibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (TrkA/B/C), ROS1 lub ALK.)
  Migotanie przedsionków:

Dodano:

 • SALAMANDER (Samodzielna okluzja uszka lewego przedsionka w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej)

Usunięto:

 • AF-CAD (Migotanie przedsionków i niezatorowe zmiany wieńcowe)
 • AZALEA-TIMI 71 (Bezpieczeństwo i tolerancja abelacimabu (MAA868) w porównaniu z rywaroksabanem u pacjentów z migotaniem przedsionków)
 • Ptf-AF (Siła końcowa załamka P u pacjentów z migotaniem przedsionków)
 • SAFE-LAAC (Optymalna terapia przeciwpłytkowa po zamknięciu uszka lewego przedsionka z wykorzystaniem urządzenia Amplatzer Amulet)
 • Lambre (Badanie skuteczności systemu LAmbre™ LAA Closure System, służącego do zamykania uszka lewego przedsionka serca)
  Migrena:

Dodano:

 • MIGinPOL2021 (Migrena w Polsce – internetowe badanie przekrojowe)
 • Lu AG09222 (Badanie Lu AG09222 u dorosłych z migreną , którym nie pomogły wcześniejsze zabiegi profilaktyczne)
  Zespół mielodysplastyczny:

Usunięto:

 • ENHANCE (Magrolimab i azacytydyna kontra azacytydyna i placebo u nieleczonych uczestników z zespołem mielodysplastycznym)
  Nadciśnienie płucne:

Dodano:

 • LenusPro Pump (Pompa LenusPro w nadciśnieniu płucnym leczonym treprostinilem)
 • PLATYPUS (Badanie zapewniające dostęp do leczenia u uczestników z nadciśnieniem płucnym, którzy ukończyli badanie nadrzędne i nie mają innej opcji)
 • ELEVATE 2 (Badanie Rodatristat Etyl u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym)
 • CARE PAH (Badanie rzeczywistej kohorty uczestników z nadciśnieniem tętniczym płucnym)

Usunięto:

 • CIPHER (Badanie dotyczące identyfikacji sygnatur biomarkerów w celu wczesnego wykrywania nadciśnienia płucnego)
 • STELLAR (Badanie Sotaterceptu w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego)
  Nadciśnienie tętnicze:

Dodano:

 • ABMP COVID-19 (BADANIE ESH ABPM COVID-19)

Usunięto:

 • BP-CON (Kontrola ciśnienia krwi w centrach doskonałości ESH)
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Dodano:

 • AXA1125 NAFLD (Bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność AXA1125 w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NASH) ze zwłóknieniem)
 • NATiV3 (Badanie fazy 3 oceniające długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo Lanifibranoru u dorosłych pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NASH) i zwłóknieniem wątroby w stadium 2 (F2)/3 (F3))
  Niedokrwistość hemolityczna:

Dodano:

 • ALPHA (Danicopan jako terapia dodatkowa do inhibitora C5 u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH), u których występuje klinicznie potwierdzona hemoliza pozanaczyniowa)
 • PATHWAY (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa parsaclizybu u uczestników z pierwotną autoimmunologiczną anemią hemolityczną z przeciwciałami typu ciepłego)
  Niewydolność serca:

Dodano:

 • Pulmo-HF (Wpływ niewydolności serca na płuca pacjentów z niewydolnością serca)
 • TRACE-IMPAIR (Doppler przezczaszkowy przepływ krwi w mózgu i zaburzenia funkcji poznawczych w niewydolności serca)
 • VICTOR (Badanie Vericiguatu (MK-1242) u uczestników z przewlekłą niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF) (MK-1242-035))

Usunięto:

 • Levosi (Skuteczność powtarzalnego stosowania 24-godzinnych wlewów lewosimendanu u pacjentów z ciężką skurczową niewydolnością serca w celu zapobiegania ponownym hospitalizacjom)
 • PROLONGER (Regulator przepływu przedsionkowego w niewydolności serca)
 • The CorCinch-EU (Ocena bezpieczeństwa i efektywności systemu naprawy komorowej AccuCinch®)
 • The CorCinch-EU (Ocena bezpieczeństwa i efektywności systemu naprawy komorowej AccuCinch®)
  Nowotwory głowy i szyi:

Dodano:

 • AHEAD-MERIT (Badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i działanie terapeutyczne BNT113 w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z samym pembrolizumabem u pacjentów z rakiem głowy i szyi z wynikiem dodatnim na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego 16 i wykazujących ekspresję białka PD-L1)
 • Best Of (Badanie oceniające „najlepszą” radioterapię w porównaniu z „najlepszą” chirurgią u pacjentów z rakiem jamy ustnej i gardła)

Usunięto:

 • TACTI-002 Part C (Badanie skojarzone rozpuszczalnego białka fuzyjnego LAG-3 Eftilagimod Alpha (IMP321) i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC ) lub nawrotowym opornym na PD-X NSCLC lub z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC)
 • CK-301 HNSCC (Badanie fazy 1 CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego czynnika u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
  Otyłość

Usunięto:

 • OASIS 1 (Badanie naukowe mające na celu zbadanie, jak dobrze tabletki semaglutydu przyjmowane raz dziennie działają u osób z nadwagą lub otyłością)
  Padaczka (epilepsja):

Dodano:

 • JNJ-40411813 Epi (Badanie mające na celu zbadanie JNJ-40411813 w połączeniu z lewetyracetamem w padaczce)
 • BrywaEP (Badanie mające na celu przetestowanie bezpieczeństwa i tolerancji brywaracetamu u dzieci i młodzieży z napadami padaczkowymi)
 • EXPAND (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję brywaracetamu w monoterapii u pacjentów w wieku od 2 do 25 lat z dziecięcą padaczką z napadami nieświadomości lub młodzieńczą padaczką z napadami nieświadomości)
 • AMZ002 (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia AMZ002 w porównaniu z wigabatryną u uczestników ze skurczami niemowlęcymi)
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:

 • Selineksor PMF (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność selineksoru w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u uczestników z wcześniej leczoną mielofibrozą)
  *CINC424A2X01B (CINC424A2X01B Rollover Protocol)
  Pokrzywka:

Dodano:

 • REMIX-2 (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa remibrutynibu w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u dorosłych niedostatecznie kontrolowanych przez leki przeciwhistaminowe H1)
  Dziecięce porażenie mózgowe:

Usunięto:

 • WE (Czy toksyna botulinowa A ułatwia chodzenie dzieciom z porażeniem mózgowym?)
  Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • Empa-PChN (Wpływ empagliflozyny na wydalanie adenozyny i osteocytów z moczem u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek)
 • Nemo CKDaP (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nemolizumabu przez 12 tygodni u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z towarzyszącym ciężkim świądem)
 • FIONA (Badanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dobrze działa badana kuracja lekiem Finerenone, na ile jest bezpieczny, w jaki sposób przemieszcza się do, przez i z organizmu oraz jaki ma wpływ na organizm, gdy jest przyjmowany z inhibitorem ACE lub blokerem receptora angiotensyny u dzieci z przewlekłą chorobą nerek i białkomoczem)

Usunięto:

 • CONCORD PChN (- Badanie bezpieczeństwa leku Runcaciguat i jego działania w największej dawce tolerowanej przez indywidualnego pacjenta, przy zaburzonej funkcji oraz wysokim poziomie glikemii i/lub nadciśnieniu lub innej chorobie sercowo-naczyniowej)
 • Miracle PChN (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AZD9977 i dapagliflozyny u uczestników z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek)
 • VALOR-CKD (Ocena wpływu TRC101 na postęp przewlekłej choroby nerek u osób z kwasicą metaboliczną)
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • TITANIA (Skuteczność i bezpieczeństwo Tozorakimabu (MEDI3506) w objawowej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc z historią zaostrzeń)

Usunięto:

 • ASTRAEUS (12-tygodniowe badanie z udziałem uczestników, którzy mają POChP związane z alfa1-antytrypsyną za pomocą Alvelestat (MPH966) lub placebo. (ASTRAEUS))
 • BOREAS (Kluczowe badanie w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dupilumabu u pacjentów z POChP o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego z zapaleniem typu 2 (BOREAS))
 • Ensifent POChP 2 (Badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności enzyfentryny u pacjentów z POChP)
 • MucoCOPD (Rola wrodzonego układu odpornościowego błony śluzowej w drogach oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc)
 • PIFOTAL (Optymalizacja terapii podtrzymującej u chorych na POChP)
 • QBW251 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie dawkowania QBW251 u pacjentów z POChP)
  Rak dróg żółciowych:

Dodano:

 • FOENIX-CCA3 (Futibatynib kontra chemioterapia gemcytabiną-cisplatyną jako leczenie pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z rearanżacją genu FGFR2)
 • PETRA CCA (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • RELEASE (Leczenie PCI / gemcytabina i chemioterapia w porównaniu do samej chemioterapii u pacjentów z nieoperacyjnym pozawątrobowym rakiem dróg żółciowych)
 • TOPAZ-1 BTC (Durwalumab lub placebo w połączeniu z gemcytabiną / cisplatyną u pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych I linii)
 • STARTRK-2 CCA (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))Rak endometrium:

Dodano:

 • PETRA EC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • CK-301 EC (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami - rak edometrium)
  Rak jajnika:

Dodano:

 • ENGOT-ov65 (Pembrolizumab/placebo plus paklitaksel z bewacyzumabem lub bez w leczeniu nawrotowego raka jajnika opornego na platynę (MK-3475-B96/KEYNOTE-B96/ENGOT-ov65))
 • FLORA-5 (Chemioterapia Oregovomab Plus u nowo zdiagnozowanych pacjentek z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika po zakończeniu optymalnego leczenia chirurgicznego)

Usunięto:

 • STARTRK-2 OC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak jelita grubego

Dodano:

 • ColoPhone (Usługi telefoniczne dotyczące udziału w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego)
 • KRYSTAL-10 (Badanie fazy 3 MRTX849 z cetuksymabem w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego z mutacją KRAS G12C)
 • Enc+Cet CRC (Badanie enkorafenibu plus cetuksymabu z lub bez chemioterapii u osób z wcześniej nieleczonym rakiem jelita grubego z przerzutami)
 • PETRA CRC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • MycoCRC (Ekspozycja na mykotoksyny i nawyki żywieniowe w zapobieganiu i rozwojowi raka jelita grubego wśród polskiej populacji)
 • U3-1402 Crc (Badanie oceniające U3-1402 u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jelita grubego)
 • STARTRK-2 CRC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak nerki:

Dodano:

 • MK-6482-011 (Badanie Belzutifanu (MK-6482) w połączeniu z lenwatynibem w porównaniu z kabozantynibem w leczeniu raka nerkowokomórkowego)

Usunięto:

 • CONTACT-03 (Badanie atezolizumabu w skojarzeniu z kabozantynibem w porównaniu z samym kabozantynibem u uczestników z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym po leczeniu ICI (Immune Checkpoint Inhibitor))
 • KEYNOTE-B61 (Pembrolizumab Plus Lenwatynib w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego / przerzutowego raka nerki innego niż rak jasnokomórkowy)
 • CK-301 RC (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
 • STARTRK-2 RC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • PETRA UROC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • ATLAS (Badanie III fazy dotyczące UGN-102 w przypadku raka pęcherza moczowego o niskim stopniu złośliwości)
 • WAVE BLC (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności Durwalumabu)
  Rak piersi:

Dodano:

 • HiFi (Badanie High Five przyspieszone częściowe napromienianie piersi (HiFi))
 • CINDERELLA (Porównanie decyzji dotyczącej estetyki po leczeniu lokoregionalnym raka piersi)
 • TROPION-Breast01 (Otwarte randomizowane badanie fazy 3 Dato-DXd kontra chemioterapia wybrana przez badacza u uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi, którzy byli leczeni jedną lub dwiema wcześniejszymi liniami układowej chemioterapii)
 • postMONARCH (Abemaciclib (LY2835219) Plus fulwestrant w porównaniu z placebo Plus fulwestrant w wcześniej leczonym raku piersi)
 • lidERA BC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo adiuwantowego Giredestrant w porównaniu z monoterapią hormonalną wybraną przez koordynatora badania u uczestników z wczesnym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym i HER2-ujemnym)

Usunięto:

 • AMEERA-5 (Amcenestrant (SAR439859) Plus Palbociclib jako terapia pierwszego rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi ER (+) HER2 (-) (AMEERA-5))
 • EL1SSAR (Badanie Atezolizumabu (Tecentriq) z nab-paklitakselem lub paklitakselem w leczeniu nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi (EL1SSAR))
 • GDC-9545 Horm BC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-9545 w porównaniu z wyborem monoterapii hormonalnej przez lekarza u uczestniczek z wcześniej leczonym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym, z ujemnym HER2)
 • SAR 2 BC (Badanie fazy 2 SAR439859 vs standardowa terapia w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, ER dodatnim raku piersi)
 • STARTRK-2 BC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak płuc:

Dodano:

 • THERAPIES NSCLC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wielu terapii w kohortach uczestników z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca III stopnia (NSCLC))
 • KRYSTAL-12 (Badanie III fazy MRTX849 (Adagrasib) w porównaniu z docetakselem u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją KRAS G12C)
 • BMS-986207 LC (Badanie oceniające BMS-986207 w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowania)
 • GEN1046 LC (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności GEN1046 jako pojedynczego środka lub w połączeniu z inną terapią przeciwnowotworową w leczeniu nawrotowego (niedrobnokomórkowego) raka płuc)
 • KEYNOTE-B99 (Skuteczność i bezpieczeństwo Pembrolizumabu Plus w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu w drobnokomórkowym raku płuc w zaawansowanym stadium ( ES-SCLC) (MK-3475-B99/ KEYNOTE-B99))
 • DESTINY-Lung04 (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa trastuzumabu Deruxtecan jako pierwszej opcji leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego/przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami HER2)
 • DESTINY-Lung03 (Badanie fazy Ib dotyczące bezpieczeństwa T-DXd i durwalumabu z chemioterapią w zaawansowanym lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym NSCLC HER2+ z przerzutami)
 • KEYNOTE-B98 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z badanymi lekami w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc w zaawansowanym stadium (ES-SCLC) wymagającego leczenia drugiej linii (MK-3475-B98/KEYNOTE-B98))
 • ADAURA2 (Globalne badanie oceniające wpływ ozymertynibu u uczestników z NSCLC w stadium IA2-IA3 EGFRm po całkowitej resekcji guza)
 • Ocp+Tis LC (Badanie ocyperlimabu z tislelizumabem w porównaniu z pembrolizumabem u uczestników z nieleczonym rakiem płuca)
 • Pegathor Lung 202 (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem płuc)
 • PDC-LUNG-101 (Badanie bezpieczeństwa, immunogenności i wstępnej aktywności klinicznej szczepionki PDC*lung01 przeciwko niedrobnokomórkowym raku płuca)
 • GEOMETRY-E (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kapmatynibu w skojarzeniu z ozymertynibem u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca jako terapii drugiej linii)
 • GEOMETRY-E (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kapmatynibu w skojarzeniu z ozymertynibem u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca jako terapii drugiej linii)
 • PETRA LC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • AlecVsPBChem (Badanie porównujące alektynib z adiuwantem w porównaniu z chemioterapią opartą na platynie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc dodatnim pod względem ALK)
 • BI 836 + BI 754 LC (Badanie w celu przetestowania różnych dawek BI 836880, w połączeniu z BI 754091, u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca i innymi zaawansowanymi guzami litymi)
 • Canopy-A (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa kanakinumabu jako terapii adjuwantowej u dorosłych pacjentów ze stopniem zaawansowania AJCC / UICC przeciwko 8 II-IIIA i IIIB (T> 5 cm N2) Całkowicie wycięty niedrobnokomórkowy rak płuca)
 • CONTACT-01 (Badanie atezolizumabu w skojarzeniu z kabozantynibem w porównaniu z docetakselem u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, leczonych wcześniej przeciwciałami anty-PD-L1 / PD-1 i chemioterapią zawierającą platynę)
 • DostarPembro (Porównanie skuteczności chemioterapii Dostarlimabu (z chemioterapią) i Pembrolizumabu (z chemioterapią) u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC))
 • KEYNOTE-671 (Skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu (MK-3475) z chemioterapią Platinum Doublet jako terapią neoadjuwantową / uzupełniającą u uczestników z resekcyjnym etapem II, IIIA i resekcyjnym IIIB (T3-4N2) niedrobnokomórkowym rakiem płuc)
 • LigaSure (Porównanie LigaSure z konwencjonalną elektrokoagulacją w lobektomii z torakoskopową chirurgią wspomaganą wideo)
 • LUNAR (Wpływ pól leczenia nowotworu (pola TTF) (150 kHz) jednocześnie ze standardowymi metodami leczenia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium 4 (NSCLC) po niepowodzeniu platyny)
 • Nivo LungC (Schemat stosowania i bezpieczeństwo / skuteczność niwolumabu w rutynowej praktyce onkologicznej)
 • PROS-CONS (Schemat leczenia kortykosteroidami u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym anty-PD-1 / PD-L1); TACTI-002 Part A (Badanie skojarzone rozpuszczalnego białka fuzyjnego LAG-3 Eftilagimod Alpha (IMP321) i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC ) lub nawrotowym opornym na PD-X NSCLC lub z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC)
 • TACTI-002 Part B (Badanie skojarzone rozpuszczalnego białka fuzyjnego LAG-3 Eftilagimod Alpha (IMP321) i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC ) lub nawrotowym opornym na PD-X NSCLC lub z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC)
 • TAZMAN (Badanie AZD2811 + durwalumab w drobnokomórkowym raku płuc); WAVE (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności Durwalumabu)
 • POSEIDON (Badanie dotyczące stosowania durwalumabu + tremelimumabu z chemioterapią lub durwalumabu z chemioterapią lub samą chemioterapią u pacjentów z rakiem płuc)
 • CK-301 (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
 • LXH254 LC (Badanie fazy Ib dotyczące kombinacji leku LXH254 w niedrobnokomórkowym raku płuc lub czerniaku)
 • STARTRK-2 LC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak prostaty:

Dodano:

 • Fuzuloparib Prost (Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy III fuzuloparybu w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem (AA-P) w porównaniu z placebo w skojarzeniu z AA-P jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami)
 • PSMAddition (Międzynarodowe prospektywne, otwarte, randomizowane badanie III fazy porównujące 177Lu-PSMA-617 w skojarzeniu z Soc, w porównaniu z samym SoC u dorosłych pacjentów z mHSPC)
 • KEYNOTE-365 (Badanie leczenia skojarzonego pembrolizumabem (MK-3475) w raku prostaty opornym na kastrację z przerzutami)
 • PSMAfore (177Lu-PSMA-617 vs. Terapia ukierunkowana na receptory androgenowe w leczeniu postępującego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami)

Usunięto:

 • Enzulatamide (Badanie dla osób z rakiem prostaty, które wcześniej uczestniczyły w badaniu klinicznym enzalutamidu)
 • MAGNITUDE (Badanie niraparybu w połączeniu z octanem abirateronu i prednizonem w porównaniu z octanem abirateronu i prednizonem w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty z przerzutami)
 • NIRAPARIB (Badanie porównawcze niraparybu i octanu abirateronu u mężczyzn z rakiem prostaty)
 • PEACEIII (Badanie III fazy Radu 223 i enzalutamidu w raku prostaty)
 • QL BLOCK (Porównanie znieczulenia Quadratus Lumborum Block i znieczulenia Transversus Abdominis Plane Block w prostatektomii)
 • TALAPRO-2 (Porównanie Talazoparibu + Enzalutamide z monoteriapią Enzalutamidem w opornym na kastrację rakiem prostaty)
  Rak przełyku:

Dodano:

 • HERIZON-GEA-01 (Badanie zanidatamabu w skojarzeniu z chemioterapią plus lub minus Tislelizumab u pacjentów z HER2-dodatnim zaawansowanym lub przerzutowym rakiem żołądka i przełyku)
 • NT-I7 EC (NT-I7 w skojarzeniu z niwolumabem w zaawansowanym raku żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego lub gruczolakoraku przełyku)
 • DESTINY-Gastric04 EC (Trastuzumab Deruxtekan u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka lub gruczolakorakiem połączenia żołądkowo- przełykowego po progresji w trakcie lub po leczeniu zawierającym trastuzumab)
  Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • PETRA CC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

Usunięto:

 • VB10.16 CC (Badanie połączenia VB10.16 i atezolizumabu u pacjentów z rakiem szyjki macicy HPV 16-dodatnim)
  Rak tarczycy:

Dodano:

 • AcceleRET-MTC (Badanie pralsetinibu w porównaniu ze standardem opieki (SOC) w leczeniu raka rdzeniastego tarczycy z mutacją RET (MTC))

Usunięto:

 • STARTRK-2 THYRO (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak trzustki

Usunięto:

 • STARTRK-2 PanC (Badanie entrektinibu (RXDX-101) w leczeniu pacjentów z guzami litymi zawierającymi rearanżacje genów (fuzje) NTRK 1/2/3 (Trk A / B / C), ROS1 lub ALK (STARTRK-2))
  Rak wątroby:

Usunięto:

 • IMbrave050 (Badanie Atezolizumabu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z aktywnym nadzorem jako leczenie uzupełniające u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym o wysokim ryzyku nawrotu po resekcji chirurgicznej lub ablacji (IMbrave050))
  Rak żołądka:

Dodano:

 • DESTINY-Gastric04 GC (Trastuzumab Deruxtekan u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka lub gruczolakorakiem połączenia żołądkowo- przełykowego po progresji w trakcie lub po leczeniu zawierającym trastuzumab)
 • HERIZON-GEA-01 GC (Badanie zanidatamabu w skojarzeniu z chemioterapią z lub bez Tislelizumabu u pacjentów z HER2-dodatnim zaawansowanym lub przerzutowym rakiem żołądka i przełyku)
 • PETRA GC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)
 • Master Protocol (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem przewodu pokarmowego)

Usunięto:

 • STOPEROPCHEM (Rola cykli pooperacyjnych w okołooperacyjnej chemioterapii raka żołądka)
  Rdzeniowy zanik mięśni:

Usunięto:

 • Rainbowfish (Badanie risdiplamu u niemowląt z genetycznie zdiagnozowanym i przedobjawowym rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA))
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Usunięto:

 • LY3462817 RZS (Badanie LY3462817 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
 • PF-06650833 RZS (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa PF-06650833, PF-06651600 i tofacytynibu, samodzielnie i w połączeniu, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów z nieadekwatną odpowiedzią na metotreksat)
  Schizofrenia:

Dodano:

 • CPL500036 (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki CPL500036 (inhibitora PDE10A) u pacjentów ze schizofrenią)
 • AVP-786 Sch (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AVP-786 w leczeniu negatywnych objawów schizofrenii)
  Stwardnienie rozsiane:

Dodano:

 • CALLIPER (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję IMU-838 u pacjentów z postępującym stwardnieniem rozsianym)
 • RELEASE MSS3 (Bezpieczeństwo i skuteczność sprayu na śluzówkę jamy ustnej Nabiximols jako terapii dodatkowej u uczestników ze spastycznością z powodu stwardnienia rozsianego)
 • Ocarina II (Randomizowane, otwarte, równoległe, wieloośrodkowe badanie fazy III, typu „non-inferiority”, mające na celu zbadanie farmakokinetyki, farmakodynamiki, bezpieczeństwa oraz skutków radiologicznych i klinicznych ocrelizumabu podawanego podskórnie w porównaniu z okrelizumabem podawanym dożylnie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym)

Usunięto:

 • CLAD CROSS (Prospektywne badanie skuteczności i bezpieczeństwa kladrybiny u uczestników, którzy zmieniają leczenie pierwszego rzutu DMD w stwardnieniu rozsianym)
 • Microgynon (Wpływ tabletek kladrybiny na farmakokinetykę preparatu Microgynon®)
 • MuSicalE (Nieinterwencyjne badanie okrelizumabu u uczestników z nawracającym lub pierwotnie postępującym stwardnieniem rozsianym)
 • NBSS&Quali PL (Polskie tłumaczenie i walidacja NBSS, Qualiveen i SF-Qualiveen)
 • Operetta 2 (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność okrelizumabu w porównaniu z fingolimodem u dzieci i młodzieży z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego)
 • RELEASE MSS5 (Ocena wpływu Nabiximols, sprayu na śluzówkę jamy ustnej, na kliniczne pomiary spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym)
  Świerzbiączka guzkowa:

Dodano:

 • INCB054707 PN (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo INCB054707 u uczestników ze świerzbiączką guzkową)

Usunięto:

 • Nemoli PN (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo nemolizumabu (CD14152) u uczestników ze świerzbiączką guzkową)
 • PRISM PN (Badanie PRISM - łagodzenie świądu poprzez modulację drapania)
  Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:

 • IberDd (Otwarte badanie porównujące iberdomid, daratumumab i deksametazon (IberDd) w porównaniu z daratumumabem, bortezomibem i deksametazonem (DVd) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)
 • DREAMM 5 (Badanie belantamabu mafodotyny w monoterapii i w skojarzeniu z leczeniem przeciwnowotworowym u uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM))
 • ABBV-383 (Badanie oceniające zdarzenia niepożądane i zmianę aktywności choroby po dożylnym podaniu ABBV-383 w skojarzeniu ze schematami przeciwnowotworowymi w leczeniu dorosłych uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)
 • ITHACA (Isatuksymab w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w tlącym się szpiczaku mnogim wysokiego ryzyka)
 • DREAMM 14 (Badanie mające na celu zbadanie alternatywnych schematów dawkowania belantamabu mafodotyny u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)

Usunięto:

 • CARTITUDE-4 (Badanie porównujące lek JNJ-68284528 (terapia CAR-T skierowana przeciwko antygenowi dojrzewania komórek B (BCMA)), z pomalidomidem, bortezomibem i deksametazonem (PVd) lub daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem (DPd) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • BMS-986256 SLE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BMS-986256 w porównaniu z placebo u uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym)
 • ALLEGORY (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym)
 • TOPAZ-1 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa BIIB059 u dorosłych uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym przyjmujących standardowe niebiologiczne leczenie)
 • RECAST SLE (Badanie VIB7734 w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego aktywnego tocznia rumieniowatego układowego)

Usunięto:

 • LT BMS-986165 SLE (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności BMS-986165 u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym)
 • MISSION (Badanie KZR-616 u pacjentów ze SLE z i bez toczniowego zapalenia nerek)
 • SLE-BRAVE-X (Badanie baricytynibu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE))
  Udary mózgu:

Usunięto:

 • AXIOMATIC-SSP (Badanie BMS-986177 w zapobieganiu udarom u pacjentów otrzymujących aspirynę i klopidogrel)
  Wady zastawkowe serca:

Dodano:

 • RHEIA (Randomizowane badania u kobiet ze zwężeniem zastawki aortalnej)
 • HighFLO (Wymiana przezprzegrodowej zastawki mitralnej HighLife (TSMVR) Badanie wykonalności otwartej zastawki CLARITY)
 • MiCLASP (MiCLASP - Badanie kliniczne po wprowadzeniu do obrotu)
 • ValvedGraft (Badanie PMCF Valved Graft)
 • REPLICATE (Rejestr obserwacyjny na urządzeniu HARPOON)
 • LANDMARK (Badanie LANDMARK: randomizowane, kontrolowane badanie Myval THV)

Usunięto:

 • BIA-WAD (Epidemiologia i długoterminowe wyniki pacjentów z VHD)
  Wirusowe zapalenia wątroby:

Dodano:

 • Cetre HB (Badanie cetrelimabu u uczestników z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B)

Usunięto:

 • PENGUIN (Badanie JNJ-73763989, JNJ-56136379, analogów nukleotydowych i pegylowanego interferonu alfa-2a u uczestników z supresją wirusologiczną z zakażeniem wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu B)
 • PENGUIN-2 (Badanie JNJ-73763989, PEGylowanego interferonu alfa-2a i analogów nukleoz(t)ydów u uczestników z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B)
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:

 • ABX464 UC (Długoterminowy profil bezpieczeństwa i skuteczności ABX464 u osób z umiarkowanym do ciężkiego aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • Tofa-Ped UC (Ocena doustnego tofacytynibu u dzieci w wieku od 2 do 17 lat cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • SHR0302 UC (Badanie fazy 3 mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa SHR0302 w przypadku umiarkowanego do ciężkiego aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • Expedition (Kontrolowane placebo badanie brazikumabu u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • VTX002 UC (VTX002 kontra placebo w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • SCOUT (Badanie doustnego BT051 u osób z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • Efa-Alfa UC (Bezpieczeństwo i skuteczność efawaleukiny alfa u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • VERDICT (Określenie celu optymalnego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • BMS-986165 UC 2 (Badanie bezpieczeństwa, skuteczności i odpowiedzi biomarkerów BMS-986165 u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto:

 • PN-943 UC (PN-943 u dorosłych z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) od umiarkowanego do ciężkiego)
 • UTTR1147A UC (Badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji UTTR1147A u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna)
  Zaburzenia rytmu serca:

Dodano:

 • EKG-Ped (Elektrokardiografia do automatycznej analizy arytmii u dzieci)
 • SANOK (Implantacja stymulatora serca lub kardioneuroablacja w dysfunkcji węzła zatokowego)

Usunięto:

 • NODE-303 (Badanie bezpieczeństwa stosowania aerozolu do nosa Etripamil u pacjentów z napadowym częstoskurczem nadkomorowym)
 • Smart in OAC (Studium przypadku umożliwiające wykrycie i ocenę ilościową epizodów bezwzględnej arytmii przy użyciu zautomatyzowanego, nadającego się do noszenia systemu monitorowania)
  Zaburzenia snu:

Usunięto:

 • SleepApneaObserv (Długoterminowa obserwacja zmian okulistycznych u chorych z obturacyjnym bezdechem sennym)
  Zespół korzeniowy (radikulopatia):

Dodano:

 • OF_NEIR_CT1 (Prospektywne, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tabletek Neiromidin 20 mg w leczeniu pacjentów z radikulopatią lędźwiowo-krzyżową)
  Zespół metaboliczny:

Dodano:

 • HypA MS (Profil metaboliczny i poziomy adipokin u młodych kobiet z hiperandrogenemią)

Usunięto:

 • CanolaOilShift(MS) (Wpływ konsumpcji oleju rzepakowego na zdrowie pracowników zmianowych)
  Zwyrodnienie plamki żółtej oka:

Usunięto:

 • ABP 938 AMD (Badanie mające na celu zrozumienie skuteczności i bezpieczeństwa ABP 938 w porównaniu z afliberceptem (Eylea®) u pacjentów cierpiących na neowaskularne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem [neowaskularne (mokre) AMD])
 • BALATON (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Faricimab u uczestników z obrzękiem plamki wtórnym do niedrożności żył siatkówki)
 • COMINO (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Faricimab u uczestników z obrzękiem plamki wtórnym do niedrożności żyły środkowej siatkówki)
  Spastyczność mięśni:

Dodano:

 • LANTIMA (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność IPN10200 u dorosłych uczestników ze spastycznością kończyn górnych.)
 • RELEASE MSS1 (SP) (Badanie oceniające wpływ Nabiximols w aerozolu do stosowania w jamie ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym)
 • RELEASE MSS3 (SP) (Bezpieczeństwo i skuteczność sprayu na śluzówkę jamy ustnej Nabiximols jako terapii dodatkowej u uczestników ze spastycznością z powodu stwardnienia rozsianego)
 • RELEASE MSS5 (SP) (Ocena wpływu Nabiximols, sprayu na śluzówkę jamy ustnej, na kliniczne pomiary spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym)
 • PATTERN (SP) (Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo NT 201 (toksyny botulinowej) z placebo w leczeniu spastyczności kończyn dolnych spowodowanej udarem lub urazowym uszkodzeniem mózgu)
  Ból pooperacyjny:

Dodano:

 • Qutenza-Pain (Porównanie Qutenzy (8% kapsaicyny) z kapsaicyną w małych dawkach w leczeniu bólu nerwowego po zabiegu chirurgicznym)