featured story cover photo

Aktualizacja - sierpień 2021

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym publikujemy listę zmian, jakie wprowadziliśmy w ankietach ewaluacyjnych w naszym Przewodniku w lipcu i sierpniu.

Aktualizacja dodaje 86 nowych badań klinicznych do 57 ankiet ewaluacyjnych.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Dodano:

 • IONIS-GHR-LRx (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność IONIS-GHR-LRx podawanego pacjentom z akromegalią)
  Astma oskrzelowa:

Usunięto:

 • MATIC (Badanie działania tabletek roztoczy kurzu domowego w porównaniu z placebo u dzieci w wieku od 5 do 11 lat i uczulonych na roztocza kurzu domowego)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • CMK389 AD (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo CMK389 u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry);
 • Nemolizumab Child (Farmakokinetyka, bezpieczeństwo i skuteczność nemolizumabu u dzieci z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);
 • CC-93538 AD (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność Cendakimabu (CC-93538) u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry)

Usunięto:

 • ADhere (Bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu (LY3650150) w połączeniu z miejscowymi kortykosteroidami w umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniu skóry);
 • ADore (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu (LY3650150) u dorastających pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry);
 • ATLAS (Badanie dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i profilu farmakokinetycznego ANB020 podawanego osobom dorosłym z AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
  Białaczki:

Dodano:

 • CLARA AML (Napromienianie całego ciała i kladrybina przed allogenicznym przeszczepem komórek krwiotwórczych u pacjentów z AML (ostrą białaczką szpikową) i zespołami mielodysplastycznymi);
 • KRT-232 CML (KRT-232 i badanie TKI w przewlekłej białaczce szpikowej);
 • PALG ALL7 (Obinutuzumab w porównaniu z rytuksymabem w ostrej białaczce limfoblastycznej);
 • TL 895 CLL (Faza I/II, próba eskalacji dawki TL 895 u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową lub nawracającym/opornym na leczenie małym chłoniakiem limfocytowym);
 • MALT1 CLL (Badanie inhibitora MALT1 JNJ-67856633 i Ibrutinibu w NHL i CLL z komórek B);
 • LOXO-305 CLL (Badanie LOXO-305 kontra wybór badacza (IdelaR lub BR) u pacjentów z CLL lub SLL)

Usunięto:

 • ALPINE (Badanie zanubrutinibu (BGB-3111) w porównaniu z ibrutynibem u uczestników z nawracającą / oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową);
 • AZD6738 CLL (Badanie AZD6738 i akalabrutinibu u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową (CLL, PBL));
 • CML-CP (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa asciminibu w skojarzeniu z imatynibem u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBL) w fazie przewlekłej);
 • ELEVATE (Cusatuzumab w połączeniu z terapią podstawową w leczeniu uczestników z ostrą białaczką szpikową)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • MK-3475-B68 NHL (Badanie dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) w nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniaku Hodgkina (rrcHL) lub nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku pierwotnym śródpiersia (rrPMBCL));
 • MK-3475-B68 HL (Badanie dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) w nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniaku Hodgkina (rrcHL) lub nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku pierwotnym śródpiersia (rrPMBCL));
 • RAFTING (Chemioterapia bez radioterapii we wczesnym chłoniaku Hodgkina);
 • TL 895 SLL (Faza I/II, pierwsza u ludzi, próba eskalacji dawki TL 895 u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową lub nawracającym/opornym na leczenie małym chłoniakiem limfocytowym);
 • BRUIN-MCL-321 (Badanie inhibitora BTK LOXO-305 w porównaniu z zatwierdzonymi lekami inhibitorowymi BTK u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL));
 • MALT1 NHL (Badanie inhibitora MALT1 JNJ-67856633 i Ibrutinibu w NHL i CLL z komórek B);
 • LOXO-305 SLL NHL (Badanie LOXO-305 kontra wybór badacza (IdelaR lub BR) u pacjentów z CLL lub SLL)

Usunięto:

 • 2nd HL (Drugie międzynarodowe badanie międzygrupowe dotyczące klasycznego chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży);
 • ALPINE LYMPH (Badanie zanubrutynibu (BGB-3111) w porównaniu z ibrutynibem u uczestników z nawrotową lub oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową (CLL));
 • B-MIND (Próba oceny skuteczności i bezpieczeństwa tafasitamabu z bendamustyną (BEN) w porównaniu z rytuksymabem (RTX) z BEN u dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL));
 • BURGUND (Skuteczność chemioterapii bendamustyny, gemcytabiny, deksametazonu (BGD) z konsolidacją autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT) u pacjentów z zaawansowanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina nie reagujących na leczenie ABVD);
 • TEMPO (Badanie drugiej fazy, w celu porwónania dwóch schematów dawkowania duvelisibu u pacjentów z powolnym (indolentnym) chłoniakiem nieziarniczym);
 • TRuST NHL (Badanie przedłużające leku Tazemetostat)
  Choroba afektywna dwubiegunowa:

Dodano:

 • CHAD Child (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa doustnych kapsułek kariprazyny w leczeniu depresji u dzieci (w wieku 10 do 17 lat) z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • EVOKE (Badanie naukowe badające semaglutyd u osób z wczesną chorobą Alzheimera);
 • EVOKE Plus (Badanie naukowe badające semaglutyd u osób z wczesną chorobą Alzheimera);
 • AVP-786 3 (Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji AVP-786 w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera)

Usunięto:

 • Ganten AD (Badanie oceniające bezpieczeństwo i tolerancję długoterminowego podawania Gantenerumabu uczestnikom z chorobą Alzheimera (AD))
  Choroba Fabry'ego:

Usunięto:

 • Lucerastat(FabryD) (Badanie mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji Lucerastatu u dorosłych pacjentów z chorobą Fabry'ego)
  Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Dodano:

 • BMS-986165 CD (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986165 u uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto:

 • ABT-494 CD 2 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa upadacytynibu (ABT-494) u osób z umiarkowanie lub bardzo aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna, które nie reagowały w odpowiedni sposób lub są nietolerancyjne na terapię biologiczną)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • RFR-CABG (Spoczynkowy współczynnik przepływu pełnego cyklu (RFR) w porównaniu z angiografią w celu kierowania strategią rewaskularyzacji u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu (CABG));
 • ROMA (Randomizacja pojedynczych i wielu przeszczepów tętniczych)

Usunięto:

 • FRAPICA (Zespół słabości w codziennej praktyce oddziału kardiologii interwencyjnej)
  Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • UCB0599 PD (18-miesięczne badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę doustnego UCB0599 u uczestników badania we wczesnym stadium choroby Parkinsona);
 • FEEMSA (Systematyczna ocena funkcji krtaniowo-gardłowej u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Usunięto:

 • TEAL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku AKST4290 u pacjentów z chorobą Parkinsona w trakcie przewlekłego przyjmowania leków dopaminergicznych)
  Choroba (pląsawica) Huntingtona:

Dodano:

 • HDClarity (Wieloośrodkowa inicjatywa gromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego w celu ułatwienia rozwoju terapeutycznego choroby Huntingtona)

Usunięto:

 • RG6042 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu RO7234292 (RG6042) podawanego dooponowo u pacjentów z jawną chorobą Huntingtona)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Usunięto:

 • Calypso (Pod-badanie kliniczne Calypso Knee System, kontynuacja oceny OUS);
 • MONOVISC Ankle (MONOVISC na uśmierzanie bólu stawu skokowego);
 • MONOVISC Hip (MONOVISC na ból stawu biodrowego);
 • MONOVISC Shoulder (MONOVISC na ból stawu ramiennego)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • STEP HFpEF DM (Badanie naukowe sprawdzające, jak dobrze semaglutyd działa u osób żyjących z niewydolnością serca, otyłością i cukrzycą typu 2);
 • REMODEL (Badanie naukowe, celem określenia działania semaglutydu w nerkach w porównaniu z placebo u osób z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek);
 • AT-001 Db (Bezpieczeństwo i skuteczność AT-001 u pacjentów z kardiomiopatią cukrzycową)

Usunięto:

 • FLOW Db (Badanie naukowe, aby zobaczyć, jak działa semaglutyd w porównaniu do placebo u osób z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek);
 • LY3209590 Db (Faza 2 badania LY3209590 u uczestników z cukrzycą typu 2);
 • REX-001(4) (Skuteczność i bezpieczeństwo REX-001 w leczeniu niedokrwiennego bólu spoczynkowego u pacjentów z CLI Rutherford kategorii 4 i DM);
 • Tra/Gab (Kombinacja Trazodone / Gabapentin o ustalonej dawce w bolesnej neuropatii cukrzycowej)
  Czerniak:

Dodano:

 • MGC018 MEL (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)

Usunięto:

 • JAVELIN MEL (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych)
  Depresja:

Dodano:

 • ESCAPE-LTE (Długoterminowe badanie rozszerzone dla uczestników z opornym na leczenie ciężkim zaburzeniem depresyjnym, którzy kontynuują leczenie esketaminą w aerozolu do nosa)
  Endometrioza:

Usunięto:

 • LinzEndo (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Linzagoliksu w leczeniu bólu związanego z endometriozą)
  Hemofilia:

Usunięto:

 • explorer7 (Badanie naukowe mające na celu ocenę, wpływu leku Concizumab na funkcjonowanie osób z hemofilią z obecnymi inhibitorami)
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • Risan vs Apremil (Badanie podskórnego wstrzyknięcia risankizumabu w porównaniu z doustnymi tabletkami apremilastu w celu oceny zmiany aktywności choroby i działań niepożądanych u dorosłych uczestników z umiarkowaną łuszczycą plackowatą, którzy są kandydatami do leczenia systemowego);
 • GSK2982772 (Badanie oceniające korzyści i bezpieczeństwo GSK2982772 u uczestników z łuszczycą od umiarkowanej do ciężkiej);
 • APEX (Badanie guselkumabu u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów);
 • INVIGORATE 2 (Badanie mające na celu wykazanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dożylnego sekukinumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów)

Usunięto:

 • GLPG3667 Pso (Badanie oceniające skutki GLPG3667 podawanego doustnie przez 4 tygodnie u dorosłych z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą);
 • PF-06700841 Pso (Badanie zakresu dawkowania w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji miejscowego kremu PF-06700841 w łuszczycy);
 • SecuExt (Rozszerzone badanie podskórnego sekukinumabu u pacjentów z młodzieńczym łuszczycowym zapaleniem stawów (JPsA) i zapaleniem stawów związanych z zapaleniem jelit)
  Małopłytkowość:

Dodano:

 • Avatrombopag Child (Avatrombopag w leczeniu małopłytkowości u dzieci z małopłytkowością immunologiczną przez ≥6 miesięcy)
  Marskość wątroby:

Dodano:

 • Seladelpar PBC (Seladelpar u osób z pierwotną żółciową marskością wątroby (PBC))
  Miastenia:

Dodano:

 • ADAPTsc (Ocena równoważności farmakodynamicznej Efgartigimodu PH20 podawanego podskórnie w porównaniu z Efgartigimodem podawanym dożylnie u pacjentów z uogólnioną miastenią)
  Mięsaki:

Usunięto:

 • TRuST (Badanie przedłużające leku Tazemetostat)
  Migotanie przedsionków:

Dodano:

 • CHAMPION-AF (Badanie kliniczne CHAMPION-AF);
 • Simple-ICE (Uproszczona izolacja żył płucnych za pomocą pojedynczego cewnika i echokardiografii wewnątrzsercowej)
  Nadpłytkowość samoistna:

Dodano:

 • KRT-232 post-ET-MF (Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 1b/2 dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności KRT-232 w skojarzeniu z ruksolitynibem u pacjentów z pierwotną mielofibrozą (PMF), postpolicythemią Vera MF (post-PV-MF) lub post-Essential Trombocytemia MF (po ET-MF), u których odpowiedź na ruksolitynib jest nieoptymalna);
 • LIMBER-313 ET (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa parsaclizybu i ruksolitynibu u uczestników z włóknieniem szpiku);
 • LIMBER-304 ET (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa parsaclizybu i ruksolitynibu u uczestników z włóknieniem szpiku, którzy wykazują nieoptymalną odpowiedź na ruksolitynib);
 • REFINE ET (Badanie oceniające tolerancję i skuteczność samego Navitoclaxu lub w połączeniu z ruksolitynibem u uczestników z włóknieniem szpiku)

Usunięto:

 • MOMENTUM (Badanie Momelotinib kontra Danazol u pacjentów z objawowym i niedokrwistym zwłóknieniem szpiku)
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Dodano:

 • FM101 NAFLD (Badanie skuteczności FM101 u dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby);
 • SYNERGY-NASH (Badanie Tirzepatide (LY3298176) u uczestników z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH));
 • TVB-2640 NASH (Badanie TVB-2640 u osób z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH))
  Niewydolność serca:

Dodano:

 • STEP HFpEF HF (Badanie naukowe sprawdzające, jak dobrze semaglutyd działa u osób żyjących z niewydolnością serca, otyłością i cukrzycą typu 2)

Usunięto:

 • Apogee (Apogee International)
  Nowotwory głowy i szyi:

Usunięto:

 • GTI-4419-202 (Badanie drugiej fazy GC4419 w celu zmniejszenia SOM związanej z chemioradioterapią raka głowy i szyi);
 • INDUCE-3 (Badanie GSK3359609 i pembrolizumabu u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi);
 • INDUCE-4 (Badanie GSK3359609 z pembrolizumabem i chemioterapią 5-fluorouracylem (5-FU) -platyną u uczestników z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi)
  Otyłość:

Dodano:

 • STEP HFpEF DM Ob (Badanie naukowe sprawdzające, jak dobrze semaglutyd działa u osób żyjących z niewydolnością serca, otyłością i cukrzycą typu 2)
  Padaczka (epilepsja):

Dodano:

 • Brywaracetam Child (Badanie sprawdzające bezpieczeństwo i tolerancję brywaracetamu u dzieci z napadami padaczkowymi)

Usunięto:

 • ZX008 (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa ZX008 (chlorowodorek fenfluraminy) jako terapii wspomagającej u dzieci i dorosłych z zespołem Lennoxa-Gastauta)
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:

 • REFINE (Badanie oceniające tolerancję i skuteczność samego Navitoclaxu lub w połączeniu z ruksolitynibem u uczestników z włóknieniem szpiku);
 • TL-895 PMF (KRT-232 w połączeniu z TL-895 do leczenia nawrotowej lub opornej na leczenie mielofibrozy ioraz KRT-232 do leczenia pacjentów z mielofribrozą nietolerujących inhibitorów JAK.)

Usunięto:

 • MOMENTUM (Badanie Momelotinib kontra Danazol u pacjentów z objawowym i niedokrwistym zwłóknieniem szpiku)
  Przewlekła choroba nerek:

Usunięto:

 • FLOW PChN (Badanie naukowe, aby zobaczyć, jak działa semaglutyd w porównaniu do placebo u osób z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek (FLOW))
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • AERIFY-1 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję SAR440340 / REGN3500 / Itepekimabu w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP))
  Rak endometrium:

Usunięto:

 • BioEndoCar (Biomarkery do diagnozowania i prognozowania raka endometrium)
  Rak jajnika:

Dodano:

 • MIRASOL (Badanie Mirvetuximab Soravtansine vs. wybór chemioterapii przez badacza w opornym na działanie platyny, zaawansowanym raku nabłonkowym jajnika o wysokim stopniu złośliwości)

Usunięto:

 • JAVELIN Medley OC (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych);
 • MGD013 OC (Badanie MGD013 u pacjentów z nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworami);
 • MK-7339-001 (Badanie chemioterapii pembrolizumabem (MK-3475), a następnie leczenie podtrzymujące olaparybem (MK-7339) w leczeniu pierwszego rzutu u kobiet z rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej.);
 • ROSY-O (Badanie dla pacjentów, którzy ukończyli poprzednie badanie onkologiczne z użyciem Olaparibu);
 • SORAYA (Badanie Mirvetuximab Soravtansine w opornych na platynę, zaawansowanych rakach nabłonkowych jajników o wysokim stopniu zaawansowania, z wysoką ekspresją alfa receptorów kwasu foliowego)
  Rak jelita grubego:

Dodano:

 • MesaCAPP (Mesalamina w programie zapobiegania rakowi jelita grubego w zespole Lyncha)
  Rak nerki:

Dodano:

 • MK-6482-012 (Badanie nad pembrolizumabem (MK-3475) w skojarzeniu z belzutifanem (MK-6482) i lenwatynibem (MK-7902) lub pembrolizumabem/kwawonlimabem (MK-1308A) w skojarzeniu z lenwatynibem, w porównaniu z pembrolizumabem i lenwatynibem w leczeniu zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki)

Usunięto:

 • TRuST (Badanie przedłużające leku Tazemetostat)
  Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • KEYNOTE-B15 (Okołooperacyjny Enfortumab Vedotin (EV) plus Pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z chemioterapią neoadjuwantową w przypadku inwazyjnego raka pęcherza moczowego zakwalifikowanego do cisplatyny (MIBC));
 • ATLAS (Badanie III fazy dotyczące UGN-102 w przypadku raka pęcherza moczowego o niskim stopniu złośliwości)

Usunięto:

 • JAVELIN Medley (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych)
  Rak piersi:

Dodano:

 • DESTINY-B12 (Badanie T-DXd u uczestniczek z lub bez przerzutów do mózgu, które wcześniej leczyły zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HER2-dodatniego);
 • ARTEST (Ocena skuteczności monoterapii Enobosarmem w leczeniu AR+/ER+/HER2- przerzutowego raka piersi)

Usunięto:

 • JAVELIN Medley BC (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych);
 • MGD013 BC (Badanie MGD013 u pacjentów z nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworami)
  Rak płuc:

Dodano:

 • ABBV-399 LC (Badanie Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) u uczestników z wcześniej leczonym niedrobnokomórkowym rakiem płuc c-Met+);
 • MK-7684A-002 (Pembrolizumab/Wibostolimab (MK-7684A) lub Pembrolizumab/Wibostolimab z Docetaxelem versus Docetaxel w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc z przerzutami (NSCLC));
 • TAZMAN (Badanie AZD2811 + durwalumab w drobnokomórkowym raku płuc);
 • Chemoprotection (Badanie ALRN-6924 dotyczące zapobiegania skutkom ubocznym wywołanym chemioterapią)

Usunięto:

 • SKYSCRAPER-02 (Badanie Atezolizumabu plus karboplatyny i etopozydu z lub bez tiragolumabu u pacjentów z nieleczonym drobnokomórkowym rakiem płuca);
 • VATS Lob (Porównanie dwóch technik lobektomii Uniportal VATS w niedrobnokomórkowym raku płuc w I stadium klinicznym);
 • VISION (Faza II badania tepotynibu w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC))
  Rak prostaty:

Usunięto:

 • MK3475/KEY991 (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu (MK-3475) plus enzalutamid plus terapia deprywacji androgenów (ADT) w porównaniu do placebo plus enzalutamid plus ADT u uczestników z przerzutowym wrażliwym na hormony rakiem prostaty (mHSPC));
 • ProSpace BP-007 (Podstawowe badanie systemu balonowego ProSpace ™ BP-007)
  Rak szyjki macicy:

Usunięto:

 • SKYSCRAPER-04 (Badanie terapii tiragolumabem w skojarzeniu z atezolizumabem, a monoterapia atezolizumabem u pacjentów z przerzutowym i / lub nawracającym rakiem szyjki macicy z dodatnim PD-L1)
  Rak tarczycy:

Usunięto:

 • CaboZan (Badanie kabozantynibu w porównaniu z placebo u pacjentów z opornym na promieniowanie jodowe zróżnicowanym rakiem tarczycy, u których nastąpił postęp po wcześniejszej terapii ukierunkowanej na VEGFR)
  Rak żołądka:

Usunięto:

 • JAVELIN Medley1 (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych);
 • MGD013 (Badanie MGD013 u pacjentów z nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworami)
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Usunięto:

 • PF-064vHumira (Badanie porównawcze między PF-06410293 i Humira® w połączeniu z metotreksatem u uczestników z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów)
  Schizofrenia:

Dodano:

 • MK-8189-008 (Skuteczność i bezpieczeństwo MK-8189 u uczestników z ostrym epizodem schizofrenii)
  Stwardnienie rozsiane:

Dodano:

 • CLAD CROSS (Prospektywne badanie skuteczności i bezpieczeństwa kladrybiny u uczestników, którzy zmieniają leczenie pierwszego rzutu DMD w stwardnieniu rozsianym);
 • FENtrepid (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fenebrutynibu w porównaniu z okrelizumabem u dorosłych uczestników z pierwotnie postępującym stwardnieniem rozsianym)
  Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:

 • CARTITUDE-5 (Badanie bortezomibu, lenalidomidu i deksametazonu (VRd), a następnie Cilta-cel, terapia CAR-T skierowana przeciwko BCMA w porównaniu z VRd, a następnie terapia lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, u których nie planuje się ASCT);
 • DREAMM 8 (Belantamab Mafodotin Plus Pomalidomid i Deksametazon (Pd) kontra Bortezomib Plus Pd w nawrotowym/opornym na leczenie szpiczaku mnogim);
 • MEDICI (Badanie oceniające status t(11;14) i ekspresję BCL2 u dorosłych uczestników ze szpiczakiem mnogim (MM));
 • DREAMM 9 (Badanie Belantamab Mafodotin ze standardowym leczeniem w nowo zdiagnozowanym szpiczaku mnogim)

Usunięto:

 • CLD vs L (Próba karfilzomibu, lenalidomidu, deksametazonu w porównaniu do samego lenalidomidu po przeszczepieniu komórek macierzystych w szpiczaku mnogim);
 • DREAMM 7 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa belantamabu mafodotyny, bortezomibu i deksametazonu w porównaniu do daratumumabu, bortezomibu i deksametazonu u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim);
 • LIGHTHOUSE (Badanie melfalanu flufenamidu (Melflufen) w skojarzeniu z daratumumabem w nawrotowym opornym szpiczaku mnogim);
 • Melphalan MM (Badanie farmakokinetyki melfalanu podczas leczenia melfalanem flufenamidem (Melflufen) i Dexametazonem pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim z zaburzeniami czynności nerek)
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • Tulip SC (Podskórny Anifrolumab u dorosłych pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym)

Usunięto:

 • AMG 592 SLE (Bezpieczeństwo i skuteczność AMG 592 u osobników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym)
  Udar mózgu:

Dodano:

 • LANTIMA (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność IPN10200 u dorosłych uczestników ze spastycznością kończyn górnych);
 • SIM-GUARD (Jednoczesna operacja kardiochirurgiczna i rewaskularyzacja tętnic szyjnych w osłonie Micronet u pacjentów z wysokim okołooperacyjnym ryzykiem udaru mózgu)
  Wady zastawkowe serca:

Dodano:

 • BIA-WAD (Epidemiologia i długoterminowe wyniki pacjentów z VHD);
 • SIM-GUARD VHD (Jednoczesna kardiochirurgia i rewaskularyzacja tętnic szyjnych w osłonie Micronet u pacjentów z wysokim okołooperacyjnym ryzykiem udaru mózgu)

Usunięto:

 • AVATAR (Wymiana zastawki aortalnej a leczenie zachowawcze w bezobjawowym ciężkim zwężeniu aorty)
  Wirusowe zapalenia wątroby:

Usunięto:

 • EYP001a HBV (Badanie EYP001a w celu oceny jego bezpieczeństwa i działania przeciwwirusowego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w połączeniu z analogami nukleoz(t)ydowymi)
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:

 • LUCENT 1 (Badanie indukcyjne mirikizumabu u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego);
 • BMS-986165 2 UC (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986165 u uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto:

 • ABX464 UC (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa ABX464 jako terapii podtrzymującej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • BI 655130 LT UC (BI 655130 Długotrwałe leczenie u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • CT-P13 UC (Podskórne podanie CT-P13 (infliksymabu) pacjentom z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • RPC1063 UC 2 (Otwarte badanie przedłużonego stosowanie RPC1063 w terapii umiarkowanego do ciężkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);
 • UTTR1147A (Badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki UTTR1147A w porównaniu z placebo i wedolizumabem u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
  Zaburzenia rytmu serca:

Dodano:

 • His Bundle (Dyssynchronia mechaniczna i elektryczna podczas stymulacji pęczka Hisa w porównaniu do stymulacji prawej komory w obszarze pęczka Hisa)
  Zaburzenia snu:

Usunięto:

 • HOLISTic (Nawyki, ortoreksja i styl życia studentów medycyny i innych zawodów związanych z opieką zdrowotną)
  Zespół Sjögrena:

Dodano:

 • pSS (Badanie nipokalimabu u dorosłych z pierwotnym zespołem Sjogrena)
  Zwyrodnienie/ obrzęk plamki żółtej oka:

Dodano:

 • Mylight (Badanie III fazy oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność SOK583A1 w porównaniu z Eylea® u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem);
 • COAST (OPT-302 z afliberceptem w neowaskularnym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (nAMD));
 • ShORe (OPT-302 z ranibizumabem w neowaskularnym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (nAMD));
 • ALTIMETER (Badanie mające na celu zbadanie biomarkerów i obrazowania multimodalnego u nieleczonych wcześniej uczestników z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej leczonych faricimabem);
 • BEACON (Badanie oceniające skuteczność, trwałość i bezpieczeństwo KSI-301 w porównaniu z afliberceptem u pacjentów z obrzękiem plamki spowodowanym niedrożnością żyły siatkówki (RVO))

Usunięto:

 • XPLORE (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa biopodobnego Xlucane w porównaniu z Lucentis® u pacjentów z nAMD (neowaskularną postacią starczego zwyrodnienia plamki żółtej));
 • Zimura AMD (Badanie III fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności podania do ciała szklistego produktu Zimura (inhibitor dopełniacza C5))