Aktualizacja 02.11.2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym opublikowana została pierwsza część nowej aktualizacji ankiet ewaluacyjnych do badań klinicznych. Wprowadza ona aż 108 nowych badań klinicznych w 42 ankietach.

Dalsza część aktualizacji zostanie oddana do Państwa dyspozycji w niedalekiej przyszłości. 

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*). 

Lista wprowadzonych zmian jest następująca: 

Akromegalia : 

Usunięto: 
* Pasireotide(acro)c (Badanie umożliwiające dostęp do pasyreotydu pacjentom korzystającym z leczenia pasyreotydem w badaniach sponsorowanych przez Novartis)
 
Astma oskrzelowa: 

Dodano:
*MTPS9579A Asth (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę MTPS9579A u pacjentów z astmą wymagających kortykosteroidów wziewnych i drugiego leku służącego do kontroli objawów)

Usunięto: 
*LOU064 Asth (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa LOU064 u pacjentów z niewłaściwie kontrolowaną astmą)
 
Atopowe zapalenie skóry: 

Dodano:
* Ab/Dup AtD (Badanie porównujące abrocytynib z dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry w podstawowej terapii miejscowej)
* Lebrik AtD (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności lebrikizumabu (LY3650150) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
* ADore (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu (LY3650150) u dorastających pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
* ADvocate1 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa lebrikizumabu (LY3650150) w umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniu skóry)
* ADhere (Bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu (LY3650150) w połączeniu z miejscowymi kortykosteroidami w umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniu skóry)
* Liberty AD (Bezpieczeństwo, farmakokinetyka i skuteczność dupilumabu u pacjentów w wieku od ≥6 miesięcy do <6 lat z atopowym zapaleniem skóry od umiarkowanego do ciężkiego (Liberty AD PRESCHOOL))
* LY3454738 AtD (Badanie LY3454738 u zdrowych uczestników i uczestników z atopowym zapaleniem skóry)

Usunięto: 
* ECZTEND (Długoterminowa kontynuacja badania pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, którzy uczestniczyli w poprzednich badaniach tralokinumabu - ECZTEND)
* ISB 830 AtD (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ISB 830 u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
* NemoAtD 2 (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nemolizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
* PF-067 AtD (Badanie dawkowania w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki kremu do stosowania miejscowego PF-06700841 u uczestników z łagodnym lub umiarkowanym atopowym zapaleniem skóry)
* TezapeAtD (Badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w celu oceny dawkowania, bezpieczeństwa i skuteczności tezepelumabu w atopowym zapaleniu skóry)
* ZPL389AtD (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ZPL389 u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
 
Chłoniaki: 

Dodano:
* GlofiOxa (Badanie III fazy oceniające glofitamab w skojarzeniu z gemcytabiną i oksaliplatyną w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z gemcytabiną + oksaliplatyną u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL))
* Selinexor R-GDP (Badanie połączenia rytuksymabu, gemcytabiny, deksametazonu oraz platyny (R-GDP) z lub bez Selinexorem u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B)
* ADCT-301 HL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Camidanlumab Tesirine (ADCT-301) u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem Hodgkina)
* JNJ-64264681 (Badanie JNJ-64264681 u pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym (NHL) lub przewlekłą białaczką limfocytową (CLL))
* GEN3013 ((DuoBody®-CD3xCD20) Badanie bezpieczeństwa u pacjentów z nawrotowym, postępującym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek B); ZN-d5 (Badanie fazy 1 leku ZN-d5 w monoterapii)

Usunięto: 
Ibru Ped NHL (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności ibrutynibu u dzieci i młodzieży z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B)
* SALCL Brentu (Badanie brentuksymabu wedotyny u pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie anaplastycznym chłoniakiem wielkokomórkowym)
 
Choroba Alzheimiera: 

Dodano:
* TRAILBLAZER-ALZ 2 (Badanie donanemabu (LY3002813) u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera)
* Ganten AD (Badanie oceniające bezpieczeństwo i tolerancję długoterminowego podawania Gantenerumabu uczestnikom z chorobą Alzheimera (AD))
* AVP-786 AD (Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji AVP-786 (bromowodorek deudekstrometorfanu [d6-DM] / siarczan chinidyny [Q]) w leczeniu pobudzenia u pacjentów z demencją typu Alzheimera)
* AVP-786 2 (Długoterminowe, rozszerzenie badania bezpieczeństwa i skuteczności AVP-786 w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera)
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna: 

Dodano:
* ADMIRE-CD-II (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Cx601, dorosłych allogenicznych rozszerzonych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (eASC) w leczeniu złożonych przetok okołoodbytniczych u uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) (ADMIRE-CD-II))
* Risan-Uste CD (Badanie porównujące dożylny (IV) / podskórny (SC) Ryzankizumab z IV / SC Ustekinumabem w celu oceny zmiany wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (CDAI) u dorosłych uczestników z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD))
 
Choroba zwyrodnieniowa stawów: 

Dodano:
* Calypso (Pod-badanie kliniczne Calypso Knee System, kontynuacja oceny OUS)
* Head-Gait (Wpływ wielkości głowy kości udowej podczas całkowitej artroplastyki stawu biodrowego na chód)
 
Cukrzyca: 

Dodano:
* BI 456906 Db (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy różne dawki BI 456906 są skuteczne w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu 2)
* FLAMINGO (Błyskawiczne monitorowanie poziomu glukozy w cukrzycy ciążowej - protokół badania dla randomizowanej kontrolowanej próby)
* Super-Bolus (Super-Bolus: Wpływ na glikemię poposiłkową po posiłku o wysokim indeksie glikemicznym)
* LY3209590 Db (Faza 2 badania LY3209590 u uczestników z cukrzycą typu 2)
* MK-8835-059 (Badanie Ertugliflozyny w pediatrycznej cukrzycy typu 2 (MK-8835 / PF-04971729))
* Ver-A-T1D (Verapamil SR u dorosłych z cukrzycą typu 1)
* CotaDb (Badanie Cotadutide w uczestników z przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą typu 2)
* STRIDE (Badanie porównujące lek o nazwie Semaglutide z placebo u osób z chorobą tętnic obwodowych i cukrzycą typu 2)
* CANBERRA (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa RG7774 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 z nieleczoną wcześniej retinopatią cukrzycową)
* CONCORD (Badanie bezpieczeństwa leku Runcaciguat i tego, jak dobrze działa, gdy jest podawany w najwyższej dawce tolerowanej przez indywidualnego pacjenta, którego nerki nie działają prawidłowo i jednocześnie cierpi na wysoki poziom cukru we krwi i / lub wysokie ciśnienie krwi i chorobę sercowo-naczyniową) 

Usunięto: 
* 1ABC (Leczenie przewlekłych ran w zespole stopy cukrzycowej autologicznymi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzenia tłuszczowego)
* LIGHT-UP Db (Wpływ Gelesis200 na masę ciała u osób z nadwagą i otyłością bez cukrzycy typu 2)
 
Czerniak: 

Dodano:
* NAVIGATE MEL (Badanie mające na celu sprawdzenie działania leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi z fuzją NTRK)
* ALKS 4230 MEL (Badanie wpływu leku ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)

Usunięto: 
* PasyNovartis MEL (Badanie umożliwiające dostęp do pasyreotydu pacjentom, korzystającym z leczenia pasyreotydem, w badaniach sponsorowanych przez Novartis)
* POD1UM-203 MEL (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi)
* UVEAL MEL (Bezpieczeństwo i skuteczność leku IMCgp100 a wybór badacza w zaawansowanym czerniaku naczyniówki)
 
Czerwienica prawdziwa: 

Usunięto: 
* KRT-232 PV (KRT-232 w porównaniu do ruksolitynibu u pacjentów z policytemią zależną od flebotomii)
 
Hemofilie: 

Dodano:
* HAVEN 6 (Badanie oceniające bezpieczeństwo, skuteczność, farmakokinetykę i farmakodynamikę emicizumabu, u uczestników z łagodną lub umiarkowaną hemofilią A bez inhibitorów FVIII)
* explorer7 (Badanie naukowe mające na celu ocenę, wpływu leku Concizumab na funkcjonowanie osób z hemofilią z obecnymi inhibitorami)
* explorer8 (Badanie naukowe mające na celu ocenę wpływu leku Concizumab na funkcjonowanie organizmu,u osób z hemofilią bez inhibitorów)
* AHEAD (Baza danych wyników hemofilii A)

Usunięto: 
* PF-06741086 hemo (PF-06741086 w długotrwałym leczeniu ciężkiej hemofilii)
 
Jaskra: 

Dodano:
* BimatSR v Laser (Porównanie Bimatoprost SR z selektywną trabekuloplastyką laserową u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym)
* Bimat SR (Ocena czasu działania Bimatoprost SR u uczestników z jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym)

Usunięto: 
* Bimatoprost SR EXT (Długoterminowa próba przedłużenia bezpieczeństwa i skuteczności produktu Bimatoprost SR)
* QoL Glauc (Ocena jakości życia pacjentów w tradycyjnej i mikroinwazyjnej chirurgii jaskry)
 
Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów: 

Dodano:
* PF-06700841 Pso (Badanie zakresu dawkowania w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji miejscowego kremu PF-06700841 w łuszczycy)
* AVT02 Pso (Farmakokinetyka, skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność AVT02 u osób z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą łuszczycą plackowatą)
* ANB019 Pso (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ANB019 u pacjentów z krostawicą dłoniowo-podeszwową) 

Usunięto: 
*MANTA-RAy Pso (Badanie mające na celu ocenę wpływu filgotinibu na parametry nasienia u dorosłych mężczyzn z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa lub nieradiograficznym osiowym zapaleniem stawów kręgosłupa)
* PF-06826647 Pso (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność PF-06826647 w przypadku łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
* STEPin (Badanie skuteczności wczesnej interwencji z Secukinumabem w dawce 300 mg sc w porównaniu z wąskopasmowym UVB u pacjentów z nową łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
* PENGUIN 1 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo filgotinibu u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy nie przyjmowali wcześniej biologicznej terapii)
* PENGUIN 2 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo filgotinibu u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy mają niewystarczającą odpowiedź lub nie tolerują biologicznej terapii DMARD)
 
Małopłytkowość samoistna: 

Dodano:
* ADVANCE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo efgartigimodu u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
* myOpportunITy1 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję rozanoliksizumabu u dorosłych uczestników z trwałą lub przewlekłą pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
* myOpportunITy2 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję rozanoliksizumabu u dorosłych uczestników badania z przetrwałą lub przewlekłą pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))

Usunięto: 
* Ava-Che LP (Avatrombopag w leczeniu małopłytkowości wywołanej chemioterapią u dorosłych z aktywnymi nowotworami niehematologicznymi)
* HITSOVA (Otwarte, randomizowane, kontrolowane aktywnie, wieloośrodkowe badanie fazy 3 w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktu Danaparoid w porównaniu z Argatroban) 
 
Mięsaki: 

Dodano:
* NAVIGATE (Badanie mające na celu sprawdzenie działania leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi o dodatnim wyniku fuzji NTRK)
 
Migotanie przedsionków: 

Dodano:
* CRY-OUT-CAT (Krioablacja balonowa bez kontrastu); AF-CAD (Migotanie przedsionków i niezatorowe zmiany wieńcowe)
* CAPTURE2 (Implant tętnicy szyjnej w zapobieganiu udarowi u pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe)
* OPTION (Porównanie leczenia przeciwkrzepliwego z zamknięciem uszka lewego przedsionka po ablacji z powodu migotania przedsionków);

Usunięto: 
* Watchman FLX (Eur) (Ocena efektywności urządzenia Watchman FLX, służącego do zamknięcia uszka lewego przedsionka)
 
Nadciśnienie płucne: 

Dodano:
* CAPACITY (Badanie leku Ralinepag w celu oceny wpływu na zdolność wysiłkową według CPET u pacjentów z nadciśnieniem płucnym grupy 1 WHO)

Usunięto: 
* AFFILIATE (Wpływ doustnego syldenafilu na śmiertelność u dorosłych z PAH); iBPAr (Międzynarodowy rejestr BPA ( angioplastyki balonowej))
 
Nadciśnienie tętnicze: 

Dodano:
* PROG-FAM HT (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
 
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby: 

Dodano:
* MIRNA NAFLD (Interwencje metaboliczne w alkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) ze zwłóknieniem)
 
Niedokrwistość hemolityczna: 

Dodano:
* M281 AIHA (Skuteczność i bezpieczeństwo leku M281 u dorosłych z autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną (wAIHA) z przeciwciałami typu ciepłego)

Usunięto: 
* APL-2 PNH (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa APL-2 u pacjentów z PNH)
 
Ostra białaczka limfoblastyczna: 

Usunięto: 
* Child Standard ALL (Międzynarodowe badanie leczenia dzieci i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną o standardowym ryzyku nawrotu)
 
Ostra białaczka szpikowa: 

Dodano:
* SEL24/MEN1703 (Lek SEL24/MEN1703 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML))

Usunięto: 
* Gilteritinib Allo (Badanie Gilteritinibu (podobnego do FMS inhibitora kinazy tyrozynowej 3 (FLT3)) podawanego jako leczenie podtrzymujące po allogenicznym przeszczepie u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ITD) ostrą białaczką szpikową (AML))
* PracAza AML (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pracinostatu w skojarzeniu z azacytydyną u dorosłych z ostrą białaczką szpikową (AML))
 
Otyłość: 

Dodano:
* PROG-FAM (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
* BackPain OB (Wpływ sił trakcyjnych u osób z otyłością cierpiących na przewlekły ból krzyża)

Usunięto: 
* LIGHT-UP OB (Wpływ Gelesis200 na masę ciała u osób z nadwagą i otyłością bez cukrzycy typu 2)
 
Pierwotne włóknienie szpiku: 

Dodano:
* TRANSFORM-2 (Badanie bezpieczeństwa, skuteczności oraz zmian objętości śledziony, przy stosowniu doustnej tabletki Navitoklaksu w skojarzeniu z doustną tabletką ruksolitynibu u dorosłych uczestników z nawrotową lub oporną na leczenie mielofibrozą)
 
Przewlekła choroba nerek: 

Dodano:
* Cotadutide PChN (Badanie kotadutydu u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z cukrzycą typu 2)
* CONCORD (Badanie bezpieczeństwa leku Runcaciguat i jego działania w największej dawce tolerowanej przez indywidualnego pacjenta, przy zaburzonej funkcji oraz wysokim poziomie glikemii i/lub nadciśnieniu lub innej chorobie sercowo-naczyniowej)

Usunięto: 
* ASCEND-ND (Badania niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek: erytropoeza poprzez nowatorski inhibitor hydroksylazy prolilowej daprodustat bez dializy)
 
Rak endometrium: 

Dodano:
* SYD985 (SYD985 u pacjentów z nawracającym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem endometrium z ekspresją HER2)
 
Rak jajnika: 

Dodano:
* ENGOT-ov50 (Wpływ pól leczenia guza (pola TT, 200 kHz) z cotygodniowym podawaniem paklitakselu w leczeniu nawracającego raka jajnika)

Usunięto: 
* HE4 (Rola HE4 w monitorowaniu zaawansowanego raka jajnika, jajowodu i pierwotnego raka otrzewnej)
 
Rak jelita grubego: 

Dodano:
* U3-1402 Crc (Badanie oceniające U3-1402 u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jelita grubego)
* C-PRECISE-01 (MEN1611 z cetuksymabem w przerzutowym raku jelita grubego)
* NAVIGATE Crc (Badanie wpływu leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi zawierającymi fuzje NTRK)

Usunięto: 
* SOLSTICE (Badanie III fazy w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie są kandydatami do intensywnej terapii)
 
Rak pęcherza moczowego: 

Dodano:
* CREST (Badanie Sasanlimabu (PF-06801591) w połączeniu z Bacillus Calmette-Guerin (BCG) u uczestników z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka)
* WAVE BLC + (Długoterminowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności Durwalumabu)

Usunięto: 
* PIVOT-10 (Jednoramienne badanie Bempegaldesleukiny (NKTR-214) plus Niwolumabu u pacjentów niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, którzy mają miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego)
 
Rak piersi: 

Dodano:
* ZN-c5 BC (Badanie ZN-c5 i Abemaciclib u uczestniczek z rakiem piersi)
* NAVIGATE BC (Badanie wpływu leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi zawierającymi fuzje NTRK)
* Veneto BC (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wenetoklaksu w skojarzeniu z trastuzumabem emtanzyną u pacjentek z wcześniej leczonym, HER2-dodatnim, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutującym rakiem piersi)

Usunięto: 
* LightPath (Badanie raka piersi LightPath®); MONARCH 2 (Badanie Abemaciclib (LY2835219) w połączeniu z Fulvestrantem u kobiet z rakiem piersi HER2 minus, z obecnością receptorów estrogenowych)
* PIVOT-02 BC (Badanie eskalacji dawka i ekspansja kohorty dotyczącej leku NKTR-214, w połączeniu z Nivolumab i innymi terapiami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z wybranymi guzami litymi (PIVOT-02))
* TX05+Herc (Próba porównania bezpieczeństwa, skuteczności i immunogenności TX05 z Herceptin® we wczesnym raku piersi HER2 +)
 
Rak płuc: 

Dodano:
* Nao/Ad Durw LC (Badanie neoadiuwantowego / adiuwantowego durwalumabu w leczeniu pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca)
* SKYSCRAPER-03 (Badanie atezolizumabu i tiragolumabu w porównaniu z durvalumabem u uczestników z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium III)
* MAGELLAN (Badanie nowych leków przeciwnowotworowych u pacjentów z wcześniej nieleczonym NSCLC)
* MARIPOSA (Badanie skojarzonej terapii amiwantamabem i lazertynibem w porównaniu z ozymertynibem w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca)
* BI 836 + BI 754 LC (Badanie w celu przetestowania różnych dawek BI 836880, w połączeniu z BI 754091, u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca i innymi zaawansowanymi guzami litymi)
* CONTACT-01 (Badanie atezolizumabu w skojarzeniu z kabozantynibem w porównaniu z docetakselem u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, leczonych wcześniej przeciwciałami anty-PD-L1 / PD-1 i chemioterapią zawierającą platynę)
* CodeBreak 200 (Badanie porównujące AMG 510 „Proposed INN Sotorasib” z docetakselem w niedrobnokomórkowym raku płuca)
* AcceleRET (Badanie Pralsetinibu w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc z obecnością fuzji 1L RET)
* POD1UM-304 (Chemioterapia na bazie platyny z / bez INCMGA00012, przeciwciałem anty-PD-1, w niedrobnokomórkowym raku płuca)
* CC-90011 LC (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności CC-90011 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
* LoraALK LC (Badanie lorlatynibu u uczestników z dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuc z kinazą chłoniaka anaplastycznego (ALK))
* NAVIGATE (Badanie wpływu leku Larotrectinib u dorosłych i dzieci z guzami litymi zawierającymi fuzje NTRK); APPLE (Leczenie ozymertynibem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją EGFR)
* ALKS 4230 LC (Badanie wpływu ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)

Usunięto: 
* APPLE (Leczenie osimertinibem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim markerem EGFR T790M (APPLE))
* AleCriRoche LC (Badanie Alectinib u pacjentów z nowotworami ALK lub RET dodatnimi)
* BI 754111/754091 (Badanie nowego leku - BI 754111 w monoterapii lub w połączeniu z inną nową substancją - BI 754091, u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badanie testuje różne dawki, aby znaleźć najlepszą dawkę do ciągłego leczenia.)
* CemiLC (Kombinacje cemiplimabu (przeciwciała anty-PD-1) i chemioterapii opartej na platynie u pacjentów z rakiem płuc)
* COAST (Durwalumab sam lub w połączeniu z nowymi agentami u pacjentów z NSCLC (COAST))
* Debio 1143 LC (Badanie ustalające dawkę drugiego mitochondrialnego aktywatora kaspaz (SMAC) Mimetic Debio 1143 w połączeniu z awelumabem u uczestników z zaawansowanymi litymi nowotworami złośliwymi oraz u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) po zastosowaniu platyny)
* KEYNOTE-799 (Badanie pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią i radioterapią w stadium III zaawansowanego miejscowo raka niedrobnokomórkowego płuc NSCLC)
* P-Op Radio NSCLC (Pooperacyjna radioterapia niedrobnokomórkowego raka płuca: frakcjonowanie przyspieszone vs. konwencjonalne)
* POD1UM-203 LC (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi (POD1UM-203))
 
Rak szyjki macicy: 

Usunięto: 
* REGN2810 (Badanie cemiplimabu u dorosłych chorych na raka szyjki macicy)
 
Rak żołądka: 

Dodano:
* DESTINY-Gastric03 (Badanie Ph1b / 2 dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności skojarzeń T-DXd w zaawansowanym raku żołądka HER2 +)

Usunięto: 
* FIGHT (Badanie bemarituzumabu (FPA144) w połączeniu ze zmodyfikowanym FOLFOX6 (mFOLFOX6) w raku żołądka / przełyku)
 
Reumatoidalne zapalenie stawów: 

Dodano:
* MSB11456 RZS (MSB11456 u uczestników ze średnim lub cięzkiem przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów)
* LADYBUG (Badanie oceniające wpływ LEKU GLPG3970 podawanego doustnie przez 6 tygodni u dorosłych z umiarkowanie lub ciężko aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów i niewystarczającą odpowiedzią na metotreksat)
* PF-06650833 RZS (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa PF-06650833, PF-06651600 i tofacytynibu, samodzielnie i w połączeniu, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów z nieadekwatną odpowiedzią na metotreksat)
* contRAst X (Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność leku GSK3196165 (Otilimab) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS))
* MIDORA (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność VIB4920 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
* contRAst 1 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 w porównaniu z placebo i tofacytynibem u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których występuje niewystarczająca odpowiedź na metotreksat)
* contRAst 2 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 w porównaniu z placebo i tofacytynibem u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają niewystarczającą odpowiedź na konwencjonalne syntetyczne (cs) / biologiczne (b) leki przeciwreumatyczne modyfikujące chorobę (DMARD))
* contRAst 3 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 (otilimab) w porównaniu z placebo i sarilumabem u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają niewystarczającą odpowiedź na leki przeciwreumatyczne modyfikujące chorobę biologiczną (DMARD) i / lub inhibitory kinazy Janusa (JAK))

Usunięto: 
* ABBV-3373/154 RZS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność ABBV-3373 i ABBV-154 u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów)
* CREDO 2 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa dwóch schematów dawkowania olokizumabu (OKZ) w porównaniu z placebo i adalimumabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA), którzy przyjmują metotreksat, ale mają aktywną chorobę)
* CREDO 3 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa dwóch schematów dawkowania olokizumabu (OKZ) w porównaniu z placebo, u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA), którzy przyjmują istniejące leki nazywane inhibitorem alfa czynnika martwicy nowotworów, ale mają czynną chorobę)
* MANTA-RAy RZS (Badanie mające na celu ocenę wpływu filgotinibu na parametry nasienia u dorosłych mężczyzn z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa lub nieradiograficznym osiowym zapaleniem stawów kręgosłupa)
* SKI-O-703 RZS (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SKI-O-703 u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia konwencjonalnymi terapiami)
 
Stwardnienie rozsiane: 

Dodano:
* Okre RMS (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę wyższej dawki okrelizumabu u dorosłych z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS))
* Okre PPMS (Badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki wyższej dawki okrelizumabu u dorosłych z pierwotnie postępującym stwardnieniem rozsianym (PPMS))
* evolutionRMS 2 (Badanie Evobrutinibu u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS))
* FingoChild SM (Bezpieczeństwo i skuteczność Fingolimodu u pacjentów pediatrycznych ze stwardnieniem rozsianym)
* CONSONANCE (Badanie oceniające leczenie okrelizumabem u uczestników z postępującą postacią stwardnienia rozsianego)
* evolutionRMS 1 (Badanie Evobrutinibu u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym)
* Microgynon (Wpływ tabletek kladrybiny na farmakokinetykę preparatu Microgynon®); Pregnancy SM (Rejestr narażenia ciążowego na stwardnienie rozsiane Biogen)

Usunięto: 
* Antelope (Skuteczność i bezpieczeństwo Biosimilar Natalizumab PB006 w porównaniu do Tysabri® (Antelope))
* LemKids (Badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji alemtuzumabu u pacjentów pediatrycznych z RRMS, które wykazują aktywność chorobową mimo wcześniejszego leczenia modyfikującego chorobę)
 
Szpiczak plazmocytowy: 

Usunięto: 
* Bone Pain MM (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa tanezumabu u pacjentów z bólem nowotworowym spowodowanym przerzutami do kości, którzy stosują podstawową terapię opioidową)
* OCEAN (Badanie stosowania melfalanu flufenamidu (Melflufen) z Dexomatazonem lub Pomalidomide z Dexometazoenem u pacjentów z szpiczakiem plazmocytowym (RRMM) opornym na Lenalidomid)
* Perseus (Daratumumab, VELCADE (bortezomib), Lenalidomid i deksametazon w porównaniu do VELCADE, Lenalidomidu i deksametazonu u pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim)
 
Toczeń rumieniowaty układowy: 

Dodano:
* AMG 570 SLE (Skuteczność i bezpieczeństwo leku AMG 570 u pacjentów z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym (SLE))
* PHOENYCS GO (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dapirolizumabu pegol u uczestników badania z umiarkowaną lub ciężką postacią tocznia rumieniowatego układowego)
* BMS-986165 SLE (Badanie leku BMS-986165 u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE))

Usunięto: 
* BRAVE II (Badanie baricytynibu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym); UsteSLE (Badanie Ustekinumabu u uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym)
 
Udar mózgu: 

Dodano:
* PARADIGM-EXT (Rewaskularyzacja tętnic szyjnych przy użyciu MicroNet-covered Stent System w udarach niedokrwiennych mózgu)

Usunięto: 
* VRTierOne(SK) („VRTierOne” jako metoda wspomagająca rehabilitację po udarze mózgu)
 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: 

Dodano:
* SEA TURTLE (Badanie oceniające skuteczność leku GLPG3970 podawanego doustnie przez 6 tygodni u dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
* CT-P13 UC (Podskórne podanie CT-P13 (infliksymabu) pacjentom z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
* ELEVATE UC 12 (Etrasimod versus Placebo jako terapia indukcyjna w umiarkowanej do cięzkie postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
* PN-943 UC (PN-943 u dorosłych z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) od umiarkowanego do ciężkiego)
* LYS006 UC (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku LYS006 u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto: 
* ABT-494 UC 3 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa upadacytynibu (ABT-494) u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
* FIGARO UC 303 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa Ontamalimabu jako terapii podtrzymującej u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
* MANTA (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa jąder przy podawaniu filgotinibu u dorosłych mężczyzn z umiarkowanie lub bardzo aktywną chorobą zapalną jelit)
* Oral BT-11 UC (Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego BT-11 w łagodnym do umiarkowanego wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego)
* RisanM16 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy zareagowali na leczenie indukcyjne w badaniach M16-067 lub M16-065)
 
Zaburzenia snu: 

Usunięto: 
* ACT-541468sleep (Badanie mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji leku ACT-541468 u dorosłych i osób w podeszłym wieku cierpiących na trudności z zasypianiem)
 
Zespół metaboliczny: 

Dodano:
* PROG-FAM (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
 
Zespół policystycznych jajników: 

Usunięto: 
* PCOS 1 (Odpowiedzi androgenowe na hCG i morfologię jajników w PCOS)