Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Chłoniaki
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina, chłoniak ziarniczy)?
Czy choruje Pani/Pan na chłoniaka nieziarniczego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL)?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) na antracykliny?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na gruźlicę?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na cytomegalię (zakażenie wirusem CMV)?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy choruje lub w niedalekiej przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę układu sercowo-naczyniowego*?
Czy wystąpiły u Pani/Pana istotne klinicznie incydenty zakrzepowo-zatorowe, tj. np. udar i/lub przemijające niedokrwienie mózgu, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna?
Czy choruje Pani/Pan na ciężką chorobę płuc*?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na śródmiąższowe zapalenie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc i/lub zapalenie płuc indukowane lekami?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę układu pokarmowego* lub chorobę wątroby**?
Czy choruje Pani/Pan na cukrzycę?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na choroby dotykające ośrodkowy układ nerwowy np. udar mózgu, padaczka, choroby neurodegeneracyjne (np. ch. Parkinsona, ch. Alzheimera), stwardnienie rozsiane?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na polineuropatię (uszkodzenie nerwów obwodowych)?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na postępującą leukoencefalopatię wieloogniskową (PML)?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną?
Czy choruje Pani/Pan na wrodzony lub nabyty niedobór odporności?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu?
Czy ma Pani/Pan problemy z krzepnięciem?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na limfohistiocytozę hemofagocytarną (HLH)?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy jest Pani/Pan w stanie przyjmować leki drogą doustną?
Czy przyjmuje Pani/Pan preparaty zawierające gemfibrozil, ryfampicynę lub inne leki wpływające na metabolizm cytochromu P450?
Czy jest Pani/Pan leczona(y) lekami immunosupresyjnymi*?
Czy jest lub w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona(y) immunoterapią CAR-T, czyli genetycznie zmodyfikowanymi własnymi limfocytami T?
Czy stwierdzono u Pani/Pana nadwrażliwość (alergię, uczulenie) na leki, np. na paracetamol, na aspirynę, na leki biologiczne?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?