featured story cover photo

Aktualizacja - luty - marzec 2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zmianach wprowadzonych w ostatnim czasie w ankietach ewaluacyjnych BadX.
Aktualizacja bazy badań klinicznych w naszym przewodniku obejmuje 53 ankiety i dodaje do nich 65 nowych badań.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Usunięto:

 • IONIS-GHR-LRx(Acro) (Bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność leku IONIS-GHR-LRx u pacjentów z akromegalią, leczonych długodziałającymi ligandami receptora somatostatyny)
  Astma oskrzelowa:

Usunięto:

 • CortRedPred (Wskaźniki stanu zapalnego w przewidywaniu niepowodzenia redukcji wziewnych kortykosteroidów u młodych uczestników z astmą);
 • KALOS (Badanie oceniające PT010 u dorosłych i nastolatków z niedostatecznie kontrolowaną astmą)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • Nemolizumab Long (Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność nemolizumabu w umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniu skóry)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • JNJ-JNJ NHL (Badanie JNJ-64264681 i JNJ-67856633 u uczestników z chłoniakiem nieziarniczym i przewlekłą białaczką limfocytową);
 • ACALLO (Akalabrutinib u pacjentów z PBL i MCL poddanych allogenicznemu przeszczepowi hematopoetycznych komórek macierzystych (alloSCT))

Usunięto:

 • REGN1979 NHL (Ocena aktywności przeciwnowotworową i bezpieczeństwa leku REGN1979 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym)
  Choroba afektywna dwubiegunowa:

Usunięto:

 • EsketCHAD (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki esketaminy w inhalacjach w opornej na leczeniu epizodu depresyjnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • Gantenerumab Long (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność długotrwałego podawania Gantenerumabu u uczestników z chorobą Alzheimera (AD));
 • Brainshuttle AD (Badanie z wieloma rosnącymi dawkami w celu zbadania bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki RO7126209 po dożylnym wlewie u uczestników z prodromalną lub łagodną do umiarkowanej chorobą Alzheimera)

Usunięto:

 • LUCIDITY (Bezpieczeństwo i skuteczność TRx0237 u pacjentów z chorobą Alzheimera)
  Choroba Fabry'ego:

Usunięto:

 • MODIFY (Skuteczność i bezpieczeństwo doustnej monoterapii Lucerastatem u osób dorosłych z chorobą Fabry'ego)
  Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Dodano:

 • UNITI Jr (Badanie ustekinumabu u dzieci i młodzieży ze średnio lub ciężko aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)

Usunięto:

 • GIANT (Prawdziwe badanie schematów leczenia anty-TNFa Hyrimoz lub Zessly u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • Gladius First (PCI przy użyciu strategii Antegrade z Gladius Guidewire jako leczenie pierwszego wyboru);
 • Copacabana (PCI przy użyciu strategii Antegrade z Gladius Guidewire jako prowadnik pierwszego wyboru)
  Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • DBS PD (Bezpieczeństwo i skuteczność adaptacyjnej głębokiej stymulacji mózgu);
 • TEMPO-2 (Badanie z elastyczną dawką we wczesnej chorobie Parkinsona (PD))

Usunięto:

 • IPX203 Park (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku IPX203 u pacjentów z chorobą Parkinsona z fluktuacjami ruchowymi)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • SEVERE (Badanie oceniające skuteczność wymiany stawów)

Usunięto:

 • JTA-KOA2 (Badanie III fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności pojedynczego podania dostawowego JTA-004 w objawowej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • Pancreatectomy DM (Insulina ludzka kontra analogowa u pacjentów po pankreatektomii);
 • PIONEER PLUS (Badanie naukowe porównujące trzy dawki tabletek semaglutydu przyjmowane raz dziennie u osób z cukrzycą typu 2);
 • NEON-NPDR (Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa leczona Runcacyguatem)

Usunięto:

 • DISCOVERY (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nowego urządzenia medycznego w miejscowym leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej);
 • PRONTO-Peds (Badanie porównujące LY900014 z insuliną Lispro (Humalog) u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1)
  Czerniak:

Dodano:

 • MK-7902-003 MEL (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z lenwatynibem (MK-7902 / E7080) jako interwencja pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym czerniakiem)
  Depresja:

Dodano:

 • BI 1358894 (Badanie mające na celu sprawdzenie wpływu różnych dawek BI 1358894 i kwetiapiny na osoby z depresją)

Usunięto:

 • FREMAN (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fremanezumabu w prewencyjnym leczeniu migreny u pacjentów z dużymi zaburzeniami depresyjnymi)
  Hemofilia:

Dodano:

 • RESET-HA (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa rofekoksybu w artropatii hemofilowej)
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • VALUE (Badanie obserwacyjne pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą łuszczycą plackowatą);
 • Spesolimab PPP (Badanie mające na celu przetestowanie długotrwałego leczenia spesolimabem u osób z kroskopwicą dłoniowo-podeszwową (PPP), które brały udział we wcześniejszych badaniach ze spesolimabem)

Usunięto:

 • ANB019 Pso (badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ANB019 u pacjentów z kroskowicą dłoniowo-podeszwową);
 • EDP1815 Pso (Badanie fazy 2 oceniające wpływ EDP1815 w leczeniu łagodnej i umiarkowanej łuszczycy plackowatej)
  Małopłytkowość:

Dodano:

 • ADVANCE+ (Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność Efgartigimodu u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP));
 • TAK-755 (Kontynuacja badania profilaktycznego i doraźnego leczenia wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (cTTP) z TAK-755)

Usunięto:

 • OMS721 LP (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności OMS721 u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi)
  Marskość wątroby:

Usunięto:

 • AURORA (AURORA: Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa CVC w leczeniu zwłóknienia wątroby u dorosłych z NASH)
  Mięsaki:

Usunięto:
SINDIR (Hipofrakcjonowana radioterapia z hipertermią w leczeniu mięsaków)
Migotanie przedsionków:

Usunięto:

 • ABLANSAF (Zmiany w autonomicznym układzie nerwowym serca po ablacji migotania przedsionków);
 • AGNES-ECG (Codzienne EKG w porównaniu do 7-dniowego EKG metodą Holtera po ablacji migotania przedsionków (AGNES-EKG))
  Migrena:

Dodano:

 • Migraine Child (Randomizowane badanie u dzieci i młodzieży z migreną: ostre leczenie);
 • Atogepant Long Mig (Długoterminowe badanie przedłużające dotyczące bezpieczeństwa i tolerancji oceniające atogepant w zapobieganiu przewlekłej lub epizodycznej migrenie)
  ******Mukowiscydoza:

Usunięto:

 • SIMEOX (Skuteczność Simeox w terapii oczyszczającej drogi oddechowe u dzieci z mukowiscydozą)
  Nadciśnienie płucne:

Dodano:

 • CIPHER (Badanie dotyczące identyfikacji sygnatur biomarkerów w celu wczesnego wykrywania nadciśnienia płucnego)
  Nadciśnienie tętnicze:

Usunięto:

 • PRECISION (Badanie mające na celu wykazanie wpływu i bezpieczeństwa aprokitentanu w leczeniu trudnego do kontrolowania (opornego) wysokiego ciśnienia krwi ( nadciśnienia ))
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Usunięto:

 • AURORA NAFLD (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa CVC w leczeniu zwłóknienia wątroby u dorosłych z NASH)
  Niewydolność serca:

***Dodano:
****LEIA-HF (Lewosimendan u pacjentów z ambulatoryjną niewydolnością serca);

 • MIRACLE (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AZD9977 i dapagliflozyny u uczestników z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek)

Usunięto:

 • MORE-CRT MPP (Badanie terapii resynchronizacyjnej serca z stymulacją wielopunktową);
 • RUBATO OL (Badanie kliniczne mające na celu zmierzenie bezpieczeństwa i wpływu leku o nazwie Macitentan u nastoletnich i dorosłych pacjentów z wrodzoną niewydolnością serca po operacji Fontana)
  Ostra białaczka szpikowa:

Dodano:

 • FLT3 AML (Globalne badanie midostauryny w połączeniu z chemioterapią w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki u nowo zdiagnozowanych pacjentów pediatrycznych z AML zmutowaną FLT3)

Usunięto:

 • ASP2215 AML (Badanie samego ASP2215 (Gilteritinib), ASP2215 w połączeniu z azacytydyną lub samą azacytydyną w leczeniu dorosłych pacjentów, u których niedawno zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową z mutacją genu FLT3 i którzy nie mogą otrzymać standardowej chemioterapii);
 • PALG-AML1/2016 (Prospektywna wieloośrodkowa próba kliniczna PALG w celu porównania skuteczności dwóch standardowych terapii indukcyjnych (DA-90 vs DAC) i dwóch standardowych schematów ratunkowych (FLAG-IDA vs CLAG-M) u pacjentów z AML ≤ 60 lat)
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:

 • CPI-0610 PMF (Badanie II fazy CPI-0610 z oraz bez ruksolitynibu u pacjentów ze zwłóknieniem szpiku)
  Pokrzywka:

Dodano:

 • Ligelizumab Long (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu u pacjentów z przewlekłą pokrzywką samoistną, którzy ukończyli wcześniejsze badanie z ligelizumabem)

Usunięto:

 • LY3454738 (Badanie leku LY3454738 u dorosłych pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną)
  Porfirie:

Usunięto:

 • Explore AHP (Badanie przebiegu ostrej porfirii wątrobowej)
  Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • MIRACLE PChN (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AZD9977 i dapagliflozyny u uczestników z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek);
 • ZENITH-CKD (Zibotentan i Dapagliflozyna w leczeniu przewlekłej choroby nerek)

Usunięto:

 • MirceraPChN (Ustalenie optymalnej podskórnej dawki początkowej preparatu Mircera dla podtrzymującego leczenia niedokrwistości u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek);
 • SAPPHIRE (Badanie Verinurad i Allopurinolu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i hiperurykemią)
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • TRITON (Badanie porównujące skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję potrójnej kombinacji ustalonej dawki CHF 5993 z podwójną kombinacją ustalonej dawki 1535 CHF u pacjentów z POChP)
  Rak endometrium:

Dodano:

 • DPT02 Endometrium (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2);
 • MK-3475 Endometrium (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią uzupełniającą z radioterapią lub bez radioterapii u uczestniczek z nowo rozpoznanym rakiem endometrium po operacji z zamiarem wyleczenia)
  Rak jajnika:

Usunięto:

 • FIRST (Porównanie fazy 3 terapii opartej na platynie z TSR-042 i niraparybem w porównaniu ze standardową terapią (SOC))
  Rak jelita grubego:

Usunięto:

 • CK-301 CRC (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
  Rak pęcherza moczowego:

***Dodano:
****TAR-200 MIBC (Badanie TAR-200 w skojarzeniu z cetrelimabem w porównaniu z jednoczesną chemioradioterapią u uczestników z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego (MIBC) pęcherza moczowego)

Usunięto:

 • FIGHT-205 (Pemigatynib i pembrolizumab w porównaniu z pemigatynibem w połączeniu ze standardem leczenia raka urotelialnego)
  Rak piersi:

Dodano:

 • KATE3 (Badanie nad trastuzumabem emtanzyną w skojarzeniu z atezolizumabem lub placebo w leczeniu uczestników z ludzkim naskórkowym czynnikiem wzrostu 2 (HER2) - dodatnim i zaprogramowanym ligandem śmierci 1 (PD-L1) - dodatnim miejscowo zaawansowanym (LABC) lub przerzutowym rakiem piersi ( MBC));
 • SERENA-4 (Badanie porównawcze AZD9833 Plus Palbociclib versus Anastrozole Plus Palbociclib u pacjentek z ER-dodatnim HER2 ujemnym rakiem piersi, które nie otrzymały żadnego systemowego leczenia zaawansowanej choroby);
 • GDC-9545 BC (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę GDC-9545 Plus Palbocyklib w porównaniu z Anastrozolem Plus Palbocyklib u kobiet po menopauzie z nieleczonym wczesnym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym i bez HER2);
 • GDC-9545 HER- BC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-9545 w połączeniu z palbocyklibem w porównaniu z letrozolem w połączeniu z palbocyklibem u uczestniczek z rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym, z ujemnym HER2 miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami);
 • GDC-9545 Horm BC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-9545 w porównaniu z wyborem monoterapii hormonalnej przez lekarza u uczestniczek z wcześniej leczonym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym, z ujemnym HER2);
 • DB-07 (Badanie Fazy 1b / 2 dotyczące kombinacji T-DXd w HER2-dodatnim przerzutowym raku piersi)

Usunięto:

 • IpaAtePac BC (Badanie Ipatasertibu w skojarzeniu z Atezolizumabem i Paklitakselem w leczeniu uczestników z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi);
 • IMpassion050 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania atezolizumabu lub placebo w skojarzeniu z neoadjuwantową doksorubicyną + cyklofosfamidem, a następnie paklitaksel + trastuzumab + pertuzumab we wczesnym raku piersi z dodatnim rakiem piersi)
  Rak płuc:

Dodano:

 • TROPION-LUNG01 (Badanie DS-1062A w porównaniu z docetakselem u wcześniej leczonego zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca);
 • NeoADAURA (Badanie dotyczące ozymertynibu z chemioterapią lub bez chemioterapii w porównaniu z samą chemioterapią jako terapia neoadiuwantowa u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z dodatnim wynikiem EGFRm);
 • COSTAR Lung (Badanie kobolimabu w połączeniu z Dostarlimabem i docetakselem u uczestników z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym rakiem płuca);
 • Nivo LungC (Schemat stosowania i bezpieczeństwo / skuteczność niwolumabu w rutynowej praktyce onkologicznej)

Usunięto:

 • L-DOS47 (Badanie L-DOS47 w połączeniu z winorelbiną / cisplatyną w gruczolakoraku płuc);
 • LEAP-007 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (MK-3475) z lub bez lenwatynibu (MK-7902 / E7080) u dorosłych z Programmed Cell Death-Ligand 1 (PD-L1)-Positive w przypadkach nieleczonego niedrobnokomórkowego raka płuca);
 • NivoBM LC (Faza 1 badania oceniającego terapię skojarzoną Nivolumabem u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w IV stopniu zaawansowania, który rozprzestrzenił się lub nawrócił po niepowodzeniu chemioterapii i immunoterapii);
 • ONIVYDE (Badanie iniekcji liposomów irynotekanu (ONIVYDE®) u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc);
 • Rad-223 LC (Badanie bezpieczeństwa i sposobu, w jaki dichlorek radu-223 i czynnik radioaktywny emitujący cząsteczki alfa działają w połączeniu z pembrolizumabem immunologicznym inhibitorem punktu kontrolnego u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV z przerzutami do kości)
  Rak przełyku:

Usunięto:

 • BGB-A317 (Badanie tislelizumabu (BGB-A317) w połączeniu z chemioterapią, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym przełyku);
 • RO6874281ESO (Badanie w celu oceny aktywności terapeutycznej leku RO6874281 jako terapii skojarzonej u uczestników z zaawansowanymi lub przerzutowymi nowotworami litymi)
  Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • GEN1046 CC (Badanie bezpieczeństwa GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi);
 • DPT02 CC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)

Usunięto:

 • CALLA (Badanie stosowania durwalumabu z chemioradioterapią u kobiet z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy);
 • RO6874281 (Badanie w celu oceny aktywności terapeutycznej RO6874281 jako terapii skojarzonej u uczestników z zaawansowanymi i / lub przerzutowymi litymi guzami)
  Rak wątroby:

Dodano:

 • EMERALD-2 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa samego durwalumabu lub w skojarzeniu z bewacyzumabem u pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu HCC po leczeniu);
 • IMbrave150 (Badanie atezolizumabu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym);
 • IMreal HCC (Badanie oceniające wyniki i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu w rzeczywistych warunkach u pacjentów leczonych w rutynowej praktyce klinicznej)

Usunięto:

 • DREAM LC (MRI z dyfuzją dla przerzutów do wątroby)
  Rak żołądka:

Dodano:

 • FIDES-03 (Derazantinib sam lub w połączeniu z paklitakselem, ramucyrumabem lub atezolizumabem w gruczolakoraku żołądka)

Usunięto:

 • KEYNOTE-585 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią plus placebo u chorych z gruczolakorakiem żołądka lub przełyku (GEJ))
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Usunięto:

 • LADYBUG (Badanie oceniające wpływ LEKU GLPG3970 podawanego doustnie przez 6 tygodni u dorosłych z umiarkowanie lub ciężko aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów i niewystarczającą odpowiedzią na metotreksat)
  Schizofrenia:

Usunięto:

 • CARIPRAZ (Badanie kliniczne oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję kariprazyny w paradygmacie zmniejszania dawki w zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze schizofrenią)
  Stwardnienie rozsiane:

Dodano:

 • RELEASE MSS1 (Badanie oceniające wpływ Nabiximols w aerozolu do stosowania w jamie ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym);
 • CLARIFY MS Extension (Komfort życia u dorosłych z wysoce aktywnym RMS w roku 3 i 4 po początkowej dawce Mavenclad®);
 • ARTIOS (Otwarte badanie oceniające skuteczność leczenia ofatumumabem u pacjentów z RMS przechodzącymi z fumaranu dimetylu lub fingolimodu do ofatumumabu);
 • Magnify MS Extension (Rozszerzenie do MAGNIFY MS Trial na Mavenclad®)
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • BRAVE II (Badanie Baricitinibu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE))

Usunięto:

 • 4xCenerimod (Skuteczność i bezpieczeństwo czterech dawek cenerimodu w porównaniu do placebo u dorosłych pacjentów z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym)
  Udar mózgu:

Dodano:

 • Stroke Arm Rehab (Rehabilitacja funkcji ramienia metodą biofeedbacku po udarze);
 • PATTERN (Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo NT 201 (toksyny botulinowej) z placebo w leczeniu spastyczności kończyn dolnych spowodowanej udarem lub urazowym uszkodzeniem mózgu);
 • VESALIUS-CV Stroke (Wpływ ewolokumabu u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu)
  Wady zastawkowe serca:

Usunięto:

 • Cardiocel3D (Rejestr CardioCel 3D)
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:

 • GB004 UC (Badanie z GB004 u dorosłych pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC));
 • Supp UC (Badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności czopków z octanem hydrokortyzonu)

Usunięto:

 • ABX464 2b (Badanie fazy 2b stosowania leku ABX464 w umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego);
 • ELEVATE UC 52 (Etrasimod kontra placebo w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);
 • VEGA (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej z guselkumabem i Golimumabem u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
  Zaburzenia rytmu serca:

***Dodano:
****Smart in OAC (Studium przypadku umożliwiające wykrycie i ocenę ilościową epizodów bezwzględnej arytmii przy użyciu zautomatyzowanego, nadającego się do noszenia systemu monitorowania)
Zaburzenia snu:

Dodano:

 • Bruxism RCT (Ocena algorytmu ciśnieniowego dwóch projektów szyn zgryzowych w leczeniu bruksizmu - RCT)
  Zespół metaboliczny:

Usunięto:

 • MetabolicNutrition (Poszukiwanie spersonalizowanego żywienia w profilaktyce otyłości / cukrzycy typu 2)
  Zwyrodnienie plamki żółtej:

Dodano:

 • BALATON (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Faricimab u uczestników z obrzękiem plamki wtórnym do niedrożności żył siatkówki);
 • COMINO (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Faricimab u uczestników z obrzękiem plamki wtórnym do niedrożności żyły środkowej siatkówki)

Usunięto:

 • SB15 AMD (Badanie porównujące SB15 z Eylea u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD))