featured story cover photo

Aktualizacja nr 1/22

Szanowni Państwo,

oto lista zmian wprowadzonych w naszym Przewodniku na przestrzeni ostatnich tygodni.

W trakcie aktualizacji dodano 129 nowych badań klinicznych do 53 ankiet ewaluacyjnych.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Astma oskrzelowa:

Usunięto:

 • ChronCough (Badanie prowokacji MCT i kapsaicyną w diagnostyce przewlekłego kaszlu)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • Branebrutinib AZS (Badanie BMS-986166 lub branebrutynibu w leczeniu uczestników z atopowym zapaleniem skóry);
 • Bermekimab AZS (Badanie Bermekimabu w leczeniu dorosłych uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)

Usunięto:

 • Nemolizumab AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo nemolizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
  Białaczki:

Dodano:

 • Ponatynib ALL Ph+ (Badanie ponatynibu z chemioterapią u dzieci, nastolatków i dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną z dodatnim chromosomem Philadelphia);
 • KRT-232 CLL (Bezpieczeństwo i skuteczność KRT-232 w skojarzeniu z acalabrutynibem u osób z R/R DLBCL lub R/R CLL)

Usunięto:

 • AGILE (Badanie AG-120 (iwozydenib) vs. placebo w skojarzeniu z azacytydyną u pacjentów z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1);
 • GO CD33+ (Ocena QTc, PK, bezpieczeństwa gemtuzumabu ozogamycyny (GO) u pacjentów z CD33 + nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML));
 • ACP-196 CLL (Badanie akalabrutinibu (ACP-196) w skojarzeniu z wenetoklaksem (ABT-199), z obinutuzumabem i bez niego (GA101) w porównaniu z chemioterapią we nieleczonej przewlekłej białaczce limfocytowej);
 • LOXO-305 CLL (Badanie LOXO-305 kontra wybór badacza (IdelaR lub BR) u pacjentów z CLL lub SLL);
 • PEVENAZA (Potrójne połączenie Pevonedistatu i wenetoklaksu z azacytydyną u dorosłych z ostrą białaczką szpikową niekwalifikujących się do intensywnego leczenia)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • ELM-2 (Ocena działania przeciwnowotworowego i bezpieczeństwa odronekstamabu u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z limfocytów B);
 • LOTIS 5 (Badanie oceniające Loncastuximab Tesirine z rytuksymabem w porównaniu z immunochemioterapią u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B);
 • GEN3013 DLBCL (Badanie fazy 3 epkoritamabu w nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL);
 • KRT-232 DLBCL (Bezpieczeństwo i skuteczność KRT-232 w skojarzeniu z acalabrutynibem u osób z R/R DLBCL lub R/R CLL);
 • Glofitamab DLBCL (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność glofitamabu w połączeniu z rytuksymabem (R) plus cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (CHOP) u pacjentów z krążącym guzem DNA (ct)DNA wysokiego ryzyka z nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B)

Usunięto:

 • NHL BTCT4465A (Badanie fazy Ib / II oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność mosunetuzumabu (BTCT4465A) w skojarzeniu z CHOP lub CHP-Polatuzumab Vedotin u uczestników z chłoniakiem nieziarniczym z komórek B);
 • ROSEWOOD (Badanie porównujące połączenie obinutuzumabu i leku BGB-3111 w porównaniu do samego obinutuzumabu w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka grudkowego);
 • BRUIN-MCL-321 (Badanie inhibitora BTK LOXO-305 w porównaniu z zatwierdzonymi lekami inhibitorowymi BTK u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL));
 • LOXO-305 SLL NHL (Badanie LOXO-305 kontra wybór badacza (IdelaR lub BR) u pacjentów z CLL lub SLL);
 • LYMRIT-37-07 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności betalutiny i rytuksymabu u pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL));
 • UNITY-NHL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Ublituximab + TGR-1202 z lub bez bendamustyny i TGR-1202 samodzielnie u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym)
  Choroba afektywna dwubiegunowa:

Usunięto:

 • ALKSCHAD (Badanie w celu ocenę wpływu na masę ciała leku ALKS 3831 u młodych osób dorosłych, u których niedawno rozpoznano schizofrenię lub chorobę dwubiegunową.);
 • CaripiCHAD (Badanie dotyczące kariprazyny w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u pacjentów, z obecnym epizodem depresyjnym lub maniakalnym)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • UCB0107 AD (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję bepranemabu (UCB0107) u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych lub łagodną chorobą Alzheimera (AD));
 • LY3372689 AD (Badanie LY3372689 w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności u uczestników z chorobą Alzheimera)

Usunięto:

 • Gantenerumab AD (Badanie oceniające efekty farmakodynamiczne (PD) podawania Gantenerumabu raz w tygodniu u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera (AD));
 • TRAILBLAZER-ALZ 2 (Badanie donanemabu (LY3002813) u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera)
  Choroba Leśniowskiego-Crohna

Dodano:

 • Darvadstrocel Crohn (Badanie Darvadstrocel w leczeniu złożonych przetok okołoodbytniczych u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna);
 • INTREPID (Aktywne i kontrolowane placebo badanie brazikumabu u uczestników z umiarkowaną lub ciężką chorobą Leśniowskiego-Crohna)

Usunięto:

 • ABT-494 CD 3 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania upadacitnibu (ABT-494) u pacjentów z umiarkowanie lub bardzo aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy nie reagowali lub nie tolerują konwencjonalnych i / lub biologicznych terapii);
 • BERGAMOT (Badanie oceniające, czy Etrolizumab jest bezpiecznym i skutecznym leczeniem dla uczestników z umiarkowaną do ciężkiej aktywnej choroby Crohna);
 • SHR0302 CD (Badanie II fazy u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • NAVIGATE GRX (NAVIGATE GRX Study)

Usunięto:

 • SECURE (Wtórne zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów w podeszłym wieku)Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • TEMPO-4 (Otwarte badanie w chorobie Parkinsona);
 • REDWOOD (Badanie kliniczne fazy 3 celem oceny skuteczności TD-9855 w leczeniu objawowego nOH u pacjentów z pierwotną niewydolnością autonomiczną)
  Choroba Huntingtona:

Dodano:

 • WVE-003 HD (Badanie WVE-003 u pacjentów z chorobą Huntingtona)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • TMJ Osteoarthritis (Alloplastyczny rejestr całkowitej wymiany stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ))

Usunięto:

 • JII-Uni (Bezpieczeństwo i wydajność jednokomorowego systemu kolanowego Journey ™ II UNI)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • Diab1Fit (Cukrzyca typu 1 i sprawność fizyczna)

Usunięto:

 • BI 456906 Db (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy różne dawki BI 456906 są skuteczne w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu 2);
 • ONWARDS 1 (Badanie porównujące dwa rodzaje insuliny, nową insulinę, insulinę Icodec i dostępną insulinę, insulinę Glargine, u osób z cukrzycą typu 2, które wcześniej nie stosowały insuliny);
 • ONWARDS 2 (Badanie badawcze porównujące dwa rodzaje insuliny, nową tygodniową insulinę, insulinę Icodec i dostępną dzienną insulinę, Insulin degludec, u osób z cukrzycą typu 2, które stosują codziennie insulinę);
 • ONWARDS 5 (Badanie porównujące nową tygodniową insulinę, insulinę Icodec używaną z aplikacją DoseGuide oraz codzienne insuliny u osób z cukrzycą typu 2, które wcześniej nie stosowały insuliny);
 • P3APS (Badanie pediatryczne fazy 3 leku Alogliptyna)
  Czerniak:

Dodano:

 • MGD019 MEL (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)

Usunięto:

 • MEL-Relatlimab (Badanie Relatlimab Plus Nivolumab w porównaniu do samego Niwolumabu u uczestników z zaawansowanym czerniakiem);
 • MK-7902-003 MEL (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z lenwatynibem (MK-7902 / E7080) jako interwencja pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym czerniakiem);
 • Nivolumab C/D MEL (Badanie mające na celu porównanie farmakokinetyki leku Nivolumab D w dwóch sposobach dawkowania u uczestników z czerniakiem w stadium IIIa / b / c / d lub w stadium IV po całkowitej resekcji)
  Czerwienica prawdziwa:

Usunięto:

 • MOMENTUM (Badanie Momelotinib kontra Danazol u pacjentów z objawowym i niedokrwistym zwłóknieniem szpiku)
  Depresja:

Dodano:

 • Depression Child (Wortioksetyna w zapobieganiu nawrotom objawów u dzieci z depresją);
 • Vortioxetine MDD (Długoterminowe, otwarte, rozszerzone badanie z zastosowaniem elastycznej dawki wortioksetyny u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) w wieku od 7 do 18 lat)

Usunięto:

 • CariADT (Celem tego badania jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kariprazyny jako leczenia wspomagającego w terapii przeciwdepresyjnej (ADT) u pacjentów z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi (MDD), u których sama odpowiedź na leki przeciwdepresyjne była niewystarczająca
  Grypa:

Usunięto:

 • InfQIVc (Badanie skuteczności z QIVc u dzieci)
  Zakażenie wirusem HIV:

Usunięto:

 • HIV & STI (Prospektywne obserwacyjne badanie kohortowe w kierunku HIV i chorób przenoszonych drogą płciową w Europie)
  Infekcje, zapalenia:

Usunięto:

 • Ri-CoDIFy 1 (Porównanie leczenia rydynilazolem i wankomycyną w przypadku zakażenia Clostridium difficile)
  Jaskra:

Usunięto:

 • BimatSR v Laser (Porównanie Bimatoprost SR z selektywną trabekuloplastyką laserową u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym)
  Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Usunięto:

 • M-PLACE (Próba oceny bezpieczeństwa i skuteczności MOR202 w nefropatii błoniastej z przeciwciałami anty-PLA2R + (aMN));
 • Nefigard (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Nefecon u pacjentów z pierwotną nefropatią IgA.);
 • PROTECT KZN (Badanie wpływu i bezpieczeństwa sparsentanu w leczeniu pacjentów z nefropatią IgA.)
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • ABP 654 Pso 2 (Badanie mające na celu zbadanie możliwości terapeutycznych ABP 654 w leczeniu uczestników z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą);
 • LY3361237 Pso (Badanie LY3361237 u uczestników z łuszczycą);
 • BE CONNECTED (Badanie oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność dwóch dawek bimekizumabu u młodzieży biorącej udział w badaniu z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą);
 • SOLSTICE (Guselkumab u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów z niewystarczającą odpowiedzią/nietolerancją na jeden wcześniejszy środek anty-TNF alfa);
 • STAR (Badanie guselkumabu podawanego podskórnie u uczestników dotychczas nie leczonych lekami biologicznymi, z aktywną chorobą osiową łuszczycowego zapalenia stawów);
 • AFFINITY (Badanie terapii skojarzonej guselkumabem i golimumabem u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów);
 • Deucravacitinib Pso (Badanie mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa deukrawacytynibu w porównaniu z placebo u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (PsA), którzy nie stosowali biologicznych leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby);
 • Deucravacitinib 2 (Badanie mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa deukrawacytynibu w porównaniu z placebo u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (PsA), którzy nie byli wcześniej leczeni lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby biologicznej lub wcześniej otrzymywali inhibitory TNFα)

Usunięto:

 • ABP 654 Pso (Badanie w celu zbadania ABP 654 w leczeniu uczestników z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą);
 • BE COMPLETE (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa bimekizumabu w leczeniu pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów);
 • EMPORIA Pso (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę maści PF-07038124 u uczestników z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą plackowatą);
 • GSK2982772 (Badanie oceniające korzyści i bezpieczeństwo GSK2982772 u uczestników z łuszczycą od umiarkowanej do ciężkiej);
 • MODIFY Pso (Efekt długotrwałego leczenia tyldrakizumabem u uczestników z łuszczycą plackowatą);
 • VESPUCCI (Badanie z podwójnie ślepą próbą w celu porównania skuteczności, bezpieczeństwa i immunogenności proponowanego biopodobnego ustekinumabu FYB202 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu)
  Małopłytkowość:

Dodano:

 • ADVANCE SC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Efgartigimodu PH20 podawanego podskórnie u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną)

Usunięto:

 • ADVANCE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo efgartigimodu u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP));
 • CONSERVE LP (rVA576 (Coversin) Badanie długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności);
 • M254 ITP (Bezpieczeństwo i tolerancja M254 u zdrowych ochotników i pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
  Marskość wątroby:

Usunięto:

 • CC-90001 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa CC-90001 u pacjentów z niealkoholowym zapaleniem wątroby i wątroby (NASH) oraz zwłóknieniem wątroby w stadium 3 lub 4);
 • COBALT (Badanie IV fazy dotyczące kwasu obetycholowego oceniające wyniki kliniczne u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych)
  Miastenia:

Dodano:

 • Nipokalimab gMG (Badanie nipokalimabu podawanego dorosłym z uogólnioną miastenią Gravis);
 • Satralizumabu gMG (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, farmakokinetykę i farmakodynamikę satralizumabu u pacjentów z uogólnioną miastenią Gravis);
 • ADAPTSC + (Ocena długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji Efgartigimod PH20 SC podawanego podskórnie u pacjentów z uogólnioną miastenią)

Usunięto:

 • ADAPTsc (Ocena równoważności farmakodynamicznej Efgartigimodu PH20 podawanego podskórnie w porównaniu z Efgartigimodem podawanym dożylnie u pacjentów z uogólnioną miastenią);
 • MiastCR (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa rozanoliksizumabu u dorosłych pacjentów z uogólnioną miastenią)
  Mięsaki:

Dodano:

 • STRASS2 (Chirurgia z lub bez chemioterapii neoadjuwantowej w mięsaku zaotrzewnowym wysokiego ryzyka);
 • MANTRA (Leczenie milademetanem kontra trabektedyną u pacjenta z nisko zróżnicowanym tłuszczakomięsakiem)
  Migotanie przedsionków:

Dodano:

 • AZALEA-TIMI 71 (Bezpieczeństwo i tolerancja abelacimabu (MAA868) w porównaniu z rywaroksabanem u pacjentów z migotaniem przedsionków)

Usunięto:

 • CEASE-AF (Połączona endoskopowa ablacja wsierdzia i przezskórnej endokardii w porównaniu z powtarzaną ablacją w przypadku trwałego i długotrwałego trwałego migotania przedsionków)
  Migrena:

Dodano:

 • Fremanezumab Prev (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy fremanezumab jest skuteczny w zapobieganiu migrenie u dzieci i młodzieży);
 • BOTOX Mig (Badanie wstrzyknięć BOTOXU w profilaktyce migreny u dorosłych uczestników z epizodyczną migreną)

Usunięto:

 • Atogepant Mig (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja atogepantu w zapobieganiu przewlekłej migrenie);
 • DELIVER Mig (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo eptinezumabu w zapobieganiu migrenie u pacjentów, którym nie pomagają wcześniejsze zabiegi profilaktyczne)
  Zespół mielodysplastyczny:

Dodano:

 • ENHANCE (Magrolimab i azacytydyna kontra azacytydyna i placebo u nieleczonych uczestników z zespołem mielodysplastycznym);
 • RVU120 MDS (RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka)

Usunięto:

 • AZD4573 MDS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową AZD4573 w nawracających / opornych na leczenie nowotworach hematologicznych)
  Mukowiscydoza:

Usunięto:

 • CFTaste (Badanie receptorów smaku u pacjentów z mukowiscydozą);
 • OPTION 2 (Próba oceny bezpieczeństwa i skuteczności leku MS1819 w kapsułkach dojelitowych u pacjentów z mukowiscydozą)
  Nadciśnienie płucne:

Dodano:

 • CTEPH BPA (Angioplastyka balonowa płuc u nieoperacyjnych pacjentów z CTEPH);
 • STELLAR (Badanie Sotaterceptu w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego);
 • MK-5475-007 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa MK-5475 u uczestników z nadciśnieniem płucnym)

Usunięto:

 • HomeRehabPH (Wpływ rehabilitacji domowej na stan pacjentów cierpiących na nadciśnienie płucne);
 • TOPP-2 (Śledzenie wyników i postępowania w pediatrycznym nadciśnieniu płucnym)
  Nadpłytkowość samoistna:

Usunięto:

 • REFINE ET (Badanie oceniające tolerancję i skuteczność samego Navitoclaxu lub w połączeniu z ruksolitynibem u uczestników z włóknieniem szpiku)
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Dodano:

 • MK-6024-001 (Badanie efinopegdutydu (MK-6024) u uczestników z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD));
 • BI456906 NAFLD (Badanie mające na celu przetestowanie bezpieczeństwa i skuteczności BI456906 u dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH) i zwłóknieniem (F1-F3));
 • MAESTRO-NASH (Badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa MGL-3196 (resmetiromu) u pacjentów z NASH i zwłóknieniem);
 • NNC0194 0499 NAFLD (Badanie naukowe na temat tego, czy połączenie 2 leków (NNC0194 0499 i semaglutydu) działa u osób z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby)

Usunięto:

 • CC-90001 NAFLD (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa CC-90001 u pacjentów z bezalkoholowym zapaleniem wątroby i wątroby (NASH) oraz zwłóknieniem wątroby w stadium 3 lub 4)
  Niedokrwistość hemolityczna:

Usunięto:

 • CONSERVE (rVA576 (Coversin) Badanie długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności)
  Niepłodność:

Dodano:

 • OXOART2 (Badanie kliniczne fazy II w celu oceny wskaźnika trwających ciąż z OXO-001 w IVF/ICSI z oocytami dawcy)
  Niewydolność serca:

Dodano:

 • ENDEAVOR (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo AZD4831 u uczestników z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory > 40%);
 • ASTRAAS-HF (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność IONIS-AGT-LRx u uczestników z przewlekłą niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową);
 • EMPOWER (Carillon® Mitral Contour System® w leczeniu niewydolności serca z co najmniej łagodnym FMR)

Usunięto:

 • AMETHYST (Badanie Verinuradu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową);
 • CCM-HfpEF (CCM w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową);
 • DIAMOND (Patiromer do leczenia hiperkaliemii u pacjentów otrzymujących leki ACEi lub ARB w leczeniu niewydolności serca);
 • HEART-FID (Randomizowane kontrolowane placebo badanie FCM jako leczenie niewydolności serca z niedoborem żelaza);
 • METEORIC-HF (Badanie oceniające wpływ Omecamtiv Mecarbil na wydolność wysiłkową u osób z niewydolnością serca);
 • RedStroke – HF (RedStroke - Zmniejszenie zachorowalności na udar w Europie);
 • Reh-HF (Wpływ rehabilitacji domowej na stan pacjentów z PAH, HFREF i IHD)
  Nowotwory głowy i szyi:

Dodano:

 • BOOM (Roztwór do płukania jamy ustnej z Benzydaminą w zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej);
 • MK-7684A-005 HN (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi);
 • TACTI-002 Part C (Badanie skojarzone rozpuszczalnego białka fuzyjnego LAG-3 Eftilagimod Alpha (IMP321) i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC ) lub nawrotowym opornym na PD-X NSCLC lub z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC);
 • Eno-Ret-Teb (Enoblituzumab Plus Retifanlimab lub Tebotelimab w raku głowy i szyi)

Usunięto:

 • Atezolizumab HN (Badanie atezolizumabu (przeciwciała anty-Pd-L1) jako terapii adjuwantowej po radykalnej terapii miejscowej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi wysokiego ryzyka)
  Osteoporoza:

Dodano:

 • RGB-14-P/Prolia (Porównawcze badanie skuteczności i bezpieczeństwa RGB-14-P i Prolia u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną);
 • FKS518 (Badanie oceniające skuteczność, farmakodynamikę, bezpieczeństwo i immunogenność FKS518 u kobiet po menopauzie z osteoporozą)

Usunięto:

 • SB16 Osteoporosis (Badanie porównujące SB16 (proponowany Denosumab Biopodobny) z Prolia® u kobiet po menopauzie z osteoporozą)
  Otyłość:

Dodano:

 • MOCART (Kohorta otyłości u kobiet i interwencyjna grupa badawcza (Grupa badawcza MOCART));
 • OASIS 1 (Badanie naukowe mające na celu zbadanie, jak dobrze tabletki semaglutydu przyjmowane raz dziennie działają u osób z nadwagą lub otyłością);
 • BESD (Białostockie badanie ćwiczeń w cukrzycy)

Usunięto:

 • 6-10-14 (Wspólnotowy program zapobiegania i leczenia otyłości „6-10-14 dla zdrowia”);
 • BackPain OB (Wpływ sił trakcyjnych u osób z otyłością cierpiących na przewlekły ból krzyża);
 • BI 456906 Ob (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy różne dawki BI 456906 pomagają osobom z nadwagą lub otyłością schudnąć);
 • Digital Obesity (Cyfrowa interwencja oparta na teorii w celu promowania utraty wagi i jej utrzymania);
 • SELECT (Wpływ semaglutydu na choroby serca i udar mózgu u pacjentów z nadwagą lub otyłością)
  Padaczka (epilepsja):

Dodano:

 • Dravet Syndrom (Badanie soticlestatu jako terapii dodatkowej u dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet);
 • Lennox-Gastaut (Badanie Soticlestatu jako terapii dodatkowej u dzieci, nastolatków i dorosłych z zespołem Lennoxa-Gastauta)

Usunięto:

 • Brywaracetam Child (Badanie sprawdzające bezpieczeństwo i tolerancję brywaracetamu u dzieci z napadami padaczkowymi);
 • CORE-VNS (Ocena osób z padaczką oporną na leki i leczonych systemem terapeutycznym VNS (stymulacją nerwu błędnego))
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:

 • Imetelstat PMF (Badanie porównujące Imetelstat z najlepszą dostępną terapią w leczeniu pośredniego 2 lub wysokiego ryzyka mielofibrozy (MF), która nie zareagowała na leczenie inhibitorem kinazy Janus (JAK));
 • TL-895 PMF 2 (Badanie TL-895 u osób z pierwotnym włóknieniem szpiku);
 • KRT-232/TL-895 PMF (Badanie KRT-232 lub TL-895 w leczeniu włóknieniem szpikowym u pacjentów nieleczonych wcześniej inhibitorem kinazy Janusa);
 • MANIFEST-2 (Badanie CPI-0610 w mielofibrozie (MF))

Usunięto:

 • REFINE (Badanie oceniające tolerancję i skuteczność samego Navitoclaxu lub w połączeniu z ruksolitynibem u uczestników z włóknieniem szpiku)
  Pokrzywka:

Dodano:

 • INCEPTION (Badanie oceniające tezepelumab u dorosłych z przewlekłą pokrzywką samoistną)
  Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • AZD8233 PChN (Ocena farmakokinetyki, bezpieczeństwa i tolerancji AZD8233 u uczestników z przewlekłą chorobą nerek (CKD), schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) i zdrowych uczestników);
 • ZEUS (Badanie mające na celu ocenę, jak Ziltivekimab działa w porównaniu z placebo u osób z chorobami układu krążenia, przewlekłą chorobą nerek i stanem zapalnym);
 • BI 685509 PChN (Badanie mające na celu przetestowanie wpływu różnych dawek BI 685509 na czynność nerek u osób z przewlekłą chorobą nerek, które nie mają cukrzycy)

Usunięto:

 • Cotadutide PChN (Badanie kotadutydu u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z cukrzycą typu 2);
 • EMERALD (Farmakodynamika i bezpieczeństwo patiromeru u dzieci i młodzieży (2- <18 lat) z przewlekłą chorobą nerek i hiperkaliemią (EMERALD))
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • AERIFY-2 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję SAR440340/REGN3500/Itepekimab w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP));
 • Ensifent POChP 2 (Badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności enzyfentryny u pacjentów z POChP)
  Rak dróg żółciowych:

Usunięto:

 • Atezo BTC (Badanie atezolizumabu z lub bez bewacyzumabu w skojarzeniu z cisplatyną plus gemcytabiną, u pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych);
 • BCT (Gemcytabina plus Cisplatyna z lub bez Bintrafusp Alfa (M7824) u pacjentów z rakiem dróg żółciowych 1L)
  Rak endometrium:

Dodano:

 • TESLA-1 (Wskaźniki do znakowania węzłów wartowniczych raka endometrium)
  Rak jajnika:

Dodano:

 • RP12146 OC (Bezpieczeństwo, farmakokinetyka i aktywność przeciwnowotworowa RP12146, inhibitora PARP, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi);
 • OlapCtrough (Wpływ poziomu glukozy i cukrzycy na stężenie Olaparibu)
  Rak jelita grubego:

Dodano:

 • MK-1308A-008 (Ocena pembrolizumabu (MK-3475) lub połączenia pembrolizumabu i kwawonlimabu (MK-1308A) u uczestników z rakiem jelita grubego w stadium IV z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub nieprawidłowo sparowanymi nukleotydami (dMMR));
 • SUNLIGHT (Badanie III fazy dotyczące triflurydyny/typiracylu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z triflurydyną/typiracylem w monoterapii u pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego);
 • MGD019 DART (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)

Usunięto:

 • Preop immuno (Przedoperacyjne wysokie stężenie białka vs immunodieta u chorych na raka chirurgicznego)
  Rak nerki:

Dodano:

 • SAMETA (Savolitinib plus durwalumab w porównaniu z sunitynibem i durwalumabem w monoterapii, w nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym raku brodawkowatym nerki)

Usunięto:

 • ALKS 4230 RC (Badanie wpływu ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)
  Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • VOLGA (Leczenie skojarzone durwalumabem, tremelimumabem i enfortumabem wedotinem lub durwalumabem i enfortumabem wedotinem u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego niekwalifikującym się do leczenia cisplatyną)

Usunięto:

 • CK-301 (BL) (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami);
 • MK-7902/E7080 (Badanie pierwszego rzutu pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (MK-7902/E7080) u pacjentów z rakiem urotelialnym niekwalifikujących się do cisplatyny);
 • NIAGARA (Durvalumab + Gemcytabina / Cisplatyna (leczenie neoadjuwantowe) i Durwalumab (leczenie uzupełniające) u pacjentów z MIBC)
  Rak piersi:

Dodano:

 • CAREGIVER (Kinaza zależna od cyklin w potrójnie ujemnym raku piersi – badanie „okno terapeutyczne”);
 • PRESERVE 2 (Trilaciclib, inhibitor CDK 4/6, u pacjentek otrzymujących gemcytabinę i karboplatynę z powodu potrójnie ujemnego, przerzutowego raka piersi);
 • RP12146 BC (Bezpieczeństwo, farmakokinetyka i aktywność przeciwnowotworowa RP12146, inhibitora PARP, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi);
 • ZEST (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa niraparybu z placebo u uczestników z rakiem piesi bez ekspresji Receptora Ludzkiego Naskórkowego Czynnika Wzrostu (HER2-), z mutacją predysponującą do rozwoju raka piersi (BRCAmut) lub potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC));
 • KEYNOTE-B49 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) plus chemioterapia oraz placebo plus chemioterapia w leczeniu HR+/HER2- miejscowo nawracającego, nieoperacyjnego lub przerzutowego raka piersi (MK-3475-B49/KEYNOTE-B49));
 • SERENA-6 (Badanie III fazy mające na celu ocenę AZD9833 i inhibitora CDK4/6 w leczeniu HR+/HER2- raka piersi z wykrywalną mutacją ESR1m przed progresją);
 • MK-7684A-005 (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)

Usunięto:

 • AURORA BC (AURORA: Badanie aberracji molekularnych w raku piersi z przerzutami);
 • GDC-9545 BC (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę GDC-9545 Plus Palbocyklib w porównaniu z Anastrozolem Plus Palbocyklib u kobiet po menopauzie z nieleczonym wczesnym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym i bez HER2);
 • KEYLYNK-009 (Badanie olaparybu plus pembrolizumab kontra chemioterapia plus pembrolizumab po indukcji chemioterapią pierwszego rzutu plus pembrolizumab w potrójnie ujemnym raku piersi (TNBC) (MK-7339-009 / KEYLYNK-009));
 • SERENA-2 (Badanie porównawcze AZD9833 w porównaniu do fulwestrantu u kobiet z zaawansowanym ER-dodatnim rakiem piersi HER2-ujemnym)
  Rak płuc:

Dodano:

 • IMforte (Otwarte badanie III fazy dotyczące leczenia podtrzymującego lurbinektyną w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z atezolizumabem u uczestników z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca);
 • MK-3475-A86 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) podawanego podskórnie (SC) kontra pembrolizumabu podawanego dożylnie (IV) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie u uczestników z przerzutowym płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
 • Teli-Doc LC (Badanie oceniające aktywność choroby i zdarzenia niepożądane po zastosowaniu dożylnego (IV) Telisotuzumabu wedotyny w porównaniu z dożylnym docetakselem u dorosłych uczestników z wcześniej leczonym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
 • RP12146 LC (Bezpieczeństwo, farmakokinetyka i aktywność przeciwnowotworowa RP12146, inhibitora PARP, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi);
 • PYRAMID-1 (Badanie fazy III nad pirotynibem w porównaniu z docetakselem u pacjentów z zaawansowanym niepłaskonabłonkowym NSCLC z mutacją w eksonie 20 HER2, u których nie powiodła się chemioterapia oparta na platynie);
 • KEYMAKER-U01A (KEYMAKER-U01 Podbadanie 1: Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z chemioterapią i innymi badanymi lekami u nieleczonych wcześniej uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC));
 • KEYMAKER-U01 (Badanie macierzyste KEYMAKER-U01: badanie leki w skojarzeniu z samym pembrolizumabem (MK-3475) lub z chemioterapią Pembrolizumab PLUS u uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) (MK-3475-U01/KEYMAKER-U01));
 • KEYMAKER-U01B (KEYMAKER-U01 Podbadanie 2: Badanie skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z innymi badanymi lekami u nieleczonych wcześniej uczestników zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ( NSCLC) z dodatnim ligandem receptora programowanej śmierci komórkowej (PD-L1));
 • KEYMAKER-U01C (KEYMAKER-U01 Podbadanie 3: Badanie skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego z innymi badanymi lekami u uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC), wcześniej leczonych lekami anty-PD-L1 (MK-3475-01C/KEYMAKER-U01C));
 • TACTI-002 (Badanie skojarzone rozpuszczalnego białka fuzyjnego LAG-3 Eftilagimod Alpha (IMP321) i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC ) lub nawrotowym opornym na PD-X NSCLC lub z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC);
 • MGD019 DART LC (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)

Usunięto:

 • ADRIATIC (Badanie Durvalumab + Tremelimumab, Durvalumab i Placebo w ograniczonym stadium drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów, u których nie doszło do progresji po równoczesnej chemioradioterapii);
 • ALKS 4230 LC (Badanie wpływu ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi); BMS-986205 LC (Badanie immunoterapii BMS-986205 podawanego w skojarzeniu z niwolumabem i w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w zaawansowanych lub rozsianych nowotworach);
 • IMpower030 (Badanie neoadiuwantowej chemioterapii Atezolizumab Plus w porównaniu z chemioterapią Placebo Plus u pacjentów z resekcyjnym stadium II, IIIA lub niedrobnokomórkowym rakiem płuca IIIB (IMpower030));
 • KEYLYNK-008 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) z lub bez leczenia olaparybem w leczeniu pierwszego rzutu w przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca)
  Rak prostaty:

Dodano:

 • HC-1119 PC (HC-1119 kontra enzalutamid w przerzutowym raku prostaty opornym na kastrację (mCRPC));
 • TAVT-45 PC (Granulki TAVT-45 (octan abirateronu) u pacjentów z rakiem prostaty);
 • MGD019 DART PC (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)

Usunięto:

 • CheckMate650 (Badanie wykorzystania niwolumabu z ipilimumabem, ipilimumabu lub kabazytakselu u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację (CheckMate 650))
  Rak przełyku:

Dodano:

 • MK-7684A-005 EC (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi);
 • DESTINY-Gastric03 (Ph1b/2 Badanie bezpieczeństwa i skuteczności kombinacji T-DXd w zaawansowanym raku żołądka HER2+ (DESTINY-Gastric03) (DG-03))

Usunięto:

 • KEYNOTE-811 EC (Pembrolizumab /Placebo Plus Trastuzumab Plus Chemioterapia w HER2 + zaawansowanym gruczolakoraku żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego);
 • Tisel EC (Tislelizumab w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego)
  Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • MK-7684A-005 CC (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)
  Rak trzustki:

Dodano:

 • LysaKare PC (Badanie bezpieczeństwa LysaKare® u dorosłych pacjentów z nowotworem neuroendokrynnym przewodu pokarmowego (GEP-NET))
  Rak wątroby:

Dodano:

 • MK-1308A-004 (Bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego preparatu Pembrolizumab/Quavonlimab (MK-1308A) w połączeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym (MK-1308A-004));
 • COSMIC-312 (Badanie kabozantynibu w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z zaawansowanym HCC, którzy nie otrzymywali wcześniejszej ogólnoustrojowej terapii przeciwnowotworowej (COSMIC-312))

Usunięto:

 • CheckMate 74W (Badanie niwolumabu i ipilimumabu w połączeniu z przeztętniczą chemioterapią (TACE) u uczestników z rakiem wątroby w stadium pośrednim);
 • CheckMate 9DW (Badanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym (CheckMate 9DW));
 • MASTERKEY-318 (Próba oceny bezpieczeństwa talimogenu Laherparepvec wstrzykniętego do guza samodzielnie i w połączeniu z ogólnoustrojowym Pembrolizumabem);
 • REACH-2 (Badanie ramucirumabu (LY3009806) w porównaniu do placebo u uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym i podwyższoną wyjściową alfa-fetoproteiną)
  Rak żołądka:

Dodano:

 • LysaKare GC (Badanie bezpieczeństwa LysaKare® u dorosłych pacjentów z nowotworem neuroendokrynnym przewodu pokarmowego (GEP-NET))

Usunięto:

 • KEYNOTE-811 (Pembrolizumab/Placebo + Trastuzumab + chemioterapia w HER2 dodatnim (HER2 +) w zaawansowanym gruczolakoraku żołądka lub przełyku (GEJ))
  Rdzeniowy zanik mięśni:

Dodano:

 • RO7204239 SMA (Badanie mające na celu zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności RO7204239 w połączeniu z risdiplamem (RO7034067) w warunkach ambulatoryjnych u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni)
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Dodano:

 • AbaVAdali (Badanie porównujące odpowiedź na leczenie abataceptem i adalimumabem w skojarzeniu z metotreksatem u dorosłych z wczesnym, seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów z nieodpowiednią odpowiedzią na metotreksat);
 • NipoRZS (Badanie weryfikacyjne dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa nipokalimabu u uczestników z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów)

Usunięto:

 • contRAst 1 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 w porównaniu z placebo i tofacytynibem u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których występuje niewystarczająca odpowiedź na metotreksat);
 • ABX464 2 RZS (Badanie oceniające jednoroczne bezpieczeństwo i skuteczność ABX464 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • contRAst 2 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 w porównaniu z placebo i tofacytynibem u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają niewystarczającą odpowiedź na konwencjonalne syntetyczne (cs) / biologiczne (b) leki przeciwreumatyczne modyfikujące chorobę (DMARD));
 • contRAst 3 (Skuteczność i bezpieczeństwo leku GSK3196165 (otilimab) w porównaniu z placebo i sarilumabem u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy mają niewystarczającą odpowiedź na leki przeciwreumatyczne modyfikujące chorobę biologiczną (DMARD) i / lub inhibitory kinazy Janusa (JAK));
 • CREDO 4 (Ocena długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności dwóch schematów dawkowania olokizumabu (OKZ) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA), którzy wcześniej ukończyli 24 tygodnie zaślepionego leczenia w jednym z podstawowych badań - CREDO 1, 2 lub 3. (CREDO 4));
 • CT-P17 A-i (Badanie oceniające użyteczność podskórnego autowtryskiwacza CT-P17 u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów);
 • MAGNET RZS (Magnetoterapia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów); MIDORA (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność VIB4920 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
  Schizofrenia:

Dodano:

 • CONNEX-1 (Badanie kliniczne BI 425809 Wpływ na funkcje poznawcze i funkcjonalne w schizofrenii);
 • CONNEX-2 (Badanie kliniczne BI 425809 Wpływ na funkcje poznawcze i funkcjonalne w schizofrenii)

Usunięto:

 • ALKS-3831 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności ALKS 3831 w zakresie masy ciała u młodych dorosłych, u których niedawno zdiagnozowano schizofrenię lub zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I)
  Stwardnienie rozsiane (SM):

Dodano:

 • Ocre-SM (Jest to badanie uzupełniające badania Roche w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności ocrelizumabu u uczestników ze stwardnieniem rozsianym (MS));
 • Orela-SM (Badanie fazy 2 dotyczące orelabrutynibu u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego);
 • Operetta 2 (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność okrelizumabu w porównaniu z fingolimodem u dzieci i młodzieży z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego);
 • NEOS (Skuteczność i bezpieczeństwo ofatumumabu i siponimodu w porównaniu z fingolimodem u dzieci ze stwardnieniem rozsianym)

Usunięto:

 • evolutionRMS 1 (Badanie Evobrutinibu u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym);
 • evolutionRMS 2 (Badanie Evobrutinibu u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS));
 • Okre RMS (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę wyższej dawki okrelizumabu u dorosłych z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS))
  Świerzbiączka guzkowa:

Dodano:

 • Nemoli PN 2 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa Nemolizumabu (CD14152) u uczestników ze świerzbiączką guzkową)
  Szpiczak plazmocytowy:

Usunięto:

 • AZD4573 MM (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową AZD4573 w nawracających/opornych na leczenie nowotworach hematologicznych)
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • LY3361237 SLE (Badanie LY3361237 u uczestników z co najmniej umiarkowanie aktywnym toczniem rumieniowatym układowym);
 • Synergy (ALPN-101 w toczniu rumieniowatym układowym); IRIS (Badanie III fazy dotyczące anifrolumabu u dorosłych pacjentów z aktywnym toczniowym zapaleniem nerek);
 • CLEan (Badanie skuteczności SAR443122 u pacjentów z toczniem rumieniowatym skórnym);
 • POSTERITY (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę obinutuzumabu u młodzieży z aktywnym toczniowym zapaleniem nerek klasy III lub IV);
 • REGENCY SLE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek klasy III lub IV)

Usunięto:

 • ABBV-105&Upa (Badanie mające na celu zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności ABBV-105 i upadacytynibu podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywnym toczniem rumieniowatym układowym);
 • TAPINOMA (Badanie oceniające wpływ GLPG3970 podawanego doustnie przez 12 tygodni u dorosłych z toczniem rumieniowatym układowym);
 • TOPAZ-1 SLE (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku BIIB059 u dorosłych uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym leczonych nie-biologicznie)
  Udar mózgu:

Usunięto:

 • ABI-stroke (Korelacja niskiego wskaźnika kostka-ramię (ABI) z ostrym niedokrwieniu mózgu);
 • PACIFIC-STROKE (Badanie mające na celu zebranie informacji na temat prawidłowego dawkowania i bezpieczeństwa doustnego inhibitora FXIa BAY 2433334 u pacjentów po niedawnym niekardioembolicznym udarze niedokrwiennym, który występuje, gdy skrzep krwi utworzył się gdzieś w ludzkim ciele (ale nie w sercu), który trafił do mózgu);
 • SELECT Stroke (Wpływ semaglutydu na choroby serca i udar mózgu u pacjentów z nadwagą lub otyłością);
 • VESALIUS-CV Stroke (Wpływ ewolokumabu u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu)
  Wady zastawkowe serca:

Usunięto:

 • CONFIDENCE (The CONFIDENCE Registry - Badanie zastawki aortalnej zastawki serca Portico ™);
 • Hydra (Ocena kliniczna samorozprężalnej przezcewnikowej zastawki aortalnej HYDRA)
  Wirusowe zapalenia wątroby:

Dodano:

 • PENGUIN-2 (Badanie JNJ-73763989, PEGylowanego interferonu alfa-2a i analogów nukleoz(t)ydów u uczestników z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B);
 • OSPREY (Badanie JNJ-73763989, JNJ-64300535 i analogów nukleoz(t)ydów u uczestnków z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B z ujemnym antygenem e wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBeAg))

Usunięto:

 • B-Together (Badanie sekwencyjnego leczenia GSK3228836 i peginterferonem u uczestników z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B)
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:

 • BBT-401-1S UC (Skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie BBT-401-1S u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego);
 • UNITED (Długoterminowe badanie uzupełniające dotyczące ustekinumabu u dzieci i młodzieży)

Usunięto:

 • BMS-986165 UC (Bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986165 u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (UC));
 • CALDOSE-1 (Badanie 2 fazy dotyczące ustalanie dawki IMU-838 w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (CALDOSE-1));
 • ELEVATE UC 12 (Etrasimod versus Placebo jako terapia indukcyjna w umiarkowanej do cięzkie postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);
 • GB004 UC (Badanie z GB004 u dorosłych pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC));
 • PF-0648 UC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo PF-06480605 u dorosłych uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);
 • RHEA (Skuteczność i bezpieczeństwo TD-1473 w wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego);
 • TD-1473 UC (Badanie bezpieczeństwa długotrwałego stosowania TD-1473 we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (UC))
  Zaburzenia rytmu serca:

Usunięto:

 • EV ICD (Kluczowe badanie pozanaczyniowe ICD)
  Zespół ataksja-teleangiektazja:

Usunięto:

 • ATTeST (EDS u pacjentów z ataksja teleangiektazją)
  Zespół Sjogrena:

Usunięto:

 • GLIDER (Badanie oceniające skutki GLPG3970 podawanego doustnie przez 12 tygodni u dorosłych z aktywnym pierwotnym zespołem Sjogrena)
  Zwyrodnienie plamki żółtej:

Dodano:

 • GOLDEN (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wielokrotnych dawek IONIS-FB-LRx u uczestników z zanikiem geograficznym wtórną do zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem)

Usunięto:

 • PHTHALO-205 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku AKST4290 w połączeniu z afliberceptem u pacjentów z nowo zdiagnozowanym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (nAMD));
 • Rhone-X (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancję leku Faricimab u uczestników z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej)