featured story cover photo

Aktualizacja nr 3/22

Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić szczegóły ostatniej w tym roku aktualizacji bazy badań klinicznych Przewodnika BadX.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do naszego przewodnika dodano 163 badania kliniczne poszukujące uczestników na terenie Polski.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Usunięto:

 • IONIS-GHR-LRx (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność IONIS-GHR-LRx podawanego pacjentom z akromegalią)
 • PATHFNDR 1 (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność paltusotyny w leczeniu akromegalii)
  Alergie:

Dodano:

 • SYMBIOFILM-TAK (Badanie Symbiofilmu u dzieci z alergią)
 • Anti-Fel Cat (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa wstrzyknięć przeciwciał Anti-Fel d 1 u alergików na koty, dorastających i dorosłych pacjentów z alergicznym nieżytem nosa, którzy mieszkają z kotem)
 • ORCHID (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa benralizumabu u pacjentów z eozynofilowym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa)

Usunięto:

 • MATIC (Badanie alergii na roztocza u dzieci)
 • OFC-MilkProt (Bezpieczeństwo doustnego testu prowokacyjnego białkami mleka krowiego u dzieci z alergią pokarmową)
 • Rhapsody (Badanie u dorosłych z zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek wywołanym przez pyłki traw)
  Astma oskrzelowa:

Dodano:

 • FLASH (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo AZD5718 w umiarkowanej do ciężkiej niekontrolowanej astmy)
 • Rylz-PoC (Badanie słuszności koncepcji rylzabrutynibu u dorosłych uczestników z astmą umiarkowaną do ciężkiej)
 • AZD1402 Asth (Skuteczność i bezpieczeństwo trzech poziomów wziewnych dawek AZD1402 podawanych przez cztery tygodnie dorosłym z astmą kontrolowaną wziewnymi kortykosteroidami w średniej dawce)
 • MATIC (Badanie alergii na roztocza u dzieci)
 • Anti-Fel Cat (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa wstrzyknięć przeciwciał Anti-Fel d 1 u alergików na koty, dorastających i dorosłych pacjentów z alergicznym nieżytem nosa, którzy mieszkają z kotem)
 • ORCHID Asth (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa benralizumabu u pacjentów z eozynofilowym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa)

Usunięto:

 • PRIME (Badanie wzorców opieki nad pacjentami z łagodną astmą)
 • TEV-48574 (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy TEV-48574 jest skuteczny w łagodzeniu astmy)
 • CSJ117 Asth (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa CSJ117 u pacjentów z ciężką niekontrolowaną astmą)
 • CSJ117 Asth 2 (Badanie bezpieczeństwa CSJ117 u uczestników z umiarkowaną lub ciężką niekontrolowaną astmą)
 • FF/VI (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności flutykazonu furoinianu / Vilanterolu (FF / VI) o ustalonej kombinacji dawek (FDC) w porównaniu do samego FF u pacjentów z astmą)
 • FRONTIER-3 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo MEDI3506 u dorosłych z niekontrolowaną umiarkowaną do ciężkiej astmą)
 • MATIC Asth (Badanie alergii na roztocza u dzieci); OpInh (Optymalny typ inhalatora w kaszlu lub w astmie z przewagą kaszlu)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • Rilz-PoC AZS (Badanie słuszności koncepcji rylzabrutynibu u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)

Usunięto:

 • CMK389 AD (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo CMK389 u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry.)
 • BREEZE-AD-PEDS (Badanie baricytynibu (LY3009104) u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry (BREEZE-AD-PEDS))
 • MEDI3506 AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI3506 u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry)
 • LY3454738H (Badanie LY3454738 u zdrowych uczestników i uczestników z atopowym zapaleniem skóry)
 • Branebrutinib AD (Badanie BMS-986166 lub branebrutynibu w leczeniu uczestników z atopowym zapaleniem skóry)
 • CC-93538 AD (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność Cendakimabu (CC-93538) u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry)
 • EDP1815 AD (Badanie dotyczące wpływu EDP1815 na leczenie łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry)
 • Liberty-AD-HAFT (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • Nemolizumab Long (Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność nemolizumabu w umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniu skóry)
  Białaczki:

Dodano:

 • Annamycyna AML (Badanie liposomalnej annamycyny w połączeniu z cytarabiną w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML))
 • BRUIN CLL-321 2 (Badanie LOXO-305 w porównaniu ze standardowym leczeniem (IdelaR lub BR) u pacjentów z wcześniej leczoną przewlekłą białaczką limfocytową (CLL))
 • BRUIN CLL-313 (Badanie pirtobrutynibu (LOXO-305) w porównaniu z z Bendamustyną z Rytuksymabem (BR) u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL))
 • BRUIN CLL-322 (Próba pirtobrutynibu (LOXO-305) z wenetoklaksem i rytuksymabem (PVR) w porównaniu z wenetoklaksem i rytuksymabem (VR) we wcześniej leczonej przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL/PBL))
 • Entospletynib AML (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo entospletynibu w skojarzeniu z intensywną chemioterapią indukcyjną i konsolidującą u dorosłych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową z mutacją nukleofosminy 1)
 • Asciminib CML (Optymalizacja leczenia asciminibem w ≥ 3 linii CML-CP)
 • KRT-232 AML (Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 1b/2 dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności KRT-232 podawanego samodzielnie i w połączeniu z niskodawkową cytarabiną (LDAC) lub decytabiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML))

Usunięto:

 • AnnA AML (Badanie annamycyny liposomalnej w leczeniu osób z ostrą białaczką szpikową (AML))
 • TL 895 CLL (Faza I/II, próba eskalacji dawki TL 895 u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową lub nawracającym/opornym na leczenie małym chłoniakiem limfocytowym)
 • JNJ-64264681/633 (Badanie JNJ-64264681 i JNJ-67856633 u uczestników z chłoniakiem nieziarniczym i przewlekłą białaczką limfocytową)
 • MALT1 CLL (Badanie inhibitora MALT1 JNJ-67856633 i Ibrutinibu w NHL i CLL z komórek B)
 • SEL24/MEN1703 (SEL24 / MEN1703 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową)
 • SEQUOIA (Badanie porównujące zanubrutinib z bendamustyną plus rytuksymabem u uczestników z wcześniej nieleczoną PBL lub SLL)
 • TG-1701 (Badanie TG-1701, nieodwracalnego inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona, u pacjentów z nowotworami z komórek B)
 • ZUMA-4 (Badanie oceniające Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) u dzieci i młodzieży z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorów komórek B)
  Covid-19:

Dodano:

 • COVID-19 VR (Rehabilitacja oddechowa realizowana z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości dla pacjentów po COVID-19)
 • COVAkt (Aktywność fizyczna i przebieg COVID-19)
 • COVID-Kard (Powikłania i wpływ COVID-19 na czynność mięśnia sercowego i wydolność wysiłkową)
 • postcovidkids (Ćwiczenia w wodzie i na lądzie dla dzieci po COVID-19)

Usunięto:

 • ACTIV-3 (ACTIV-3: Terapie dla pacjentów hospitalizowanych z COVID-19)
 • EMPATHY (Badanie dotyczące ustalenia dawki, skuteczności i bezpieczeństwa Ensovibepu (MP0420) u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z objawowym COVID-19)
 • EPIC-19 Donor (Zastosowanie osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu choroby SARS CoV-2 ( COVID-19 ) z oceną skuteczności terapii)
 • EPIC-19 Recip (Zastosowanie osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu choroby SARS CoV-2 ( COVID-19 ) z oceną skuteczności terapii)
 • EVADE (Ocena ADG20 w zakresie zapobiegania COVID-19)
 • MORNINGSKY (Badanie oceniające wpływ RO7496998 (AT-527) na nie hospitalizowanych dorosłych i młodzież z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19)
 • Ritano-COVID (Badanie PF-07321332/Ritonawiru u niehospitalizowanych dorosłych uczestników z COVID-19 wysokiego ryzyka)
 • SCB-2019 Cov (Kontrolowane badanie fazy 2/3 z adiuwantowaną, trimeryczną szczepionką z białkiem S SARS-CoV-2 (SCB-2019) w zapobieganiu COVID-19)
 • STAMP (Ocena ADG20 w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego COVID-19)
 • Ad26.COV2.S (Badanie Ad26.COV2.S i szczepionek przeciw grypie u zdrowych osób dorosłych)
 • COR-CARDIO (Bezpieczeństwo leków i występowanie powikłań podczas hospitalizacji u pacjentów z COVID-19)
 • CT-P63 COV-19 (Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki CT-P63 u zdrowych osób)
 • EPIC-SR (Ocena hamowania proteazy w przypadku COVID-19 u pacjentów standardowego ryzyka)
 • IMPACT-SIRIO 5 (Wpływ hamowania PCSK9 na wyniki kliniczne u pacjentów w fazie zapalnej COVID-19)
 • Post-Exp-Rit (Badanie profilaktyki poekspozycyjnej PF-07321332/Ritonawir w kontaktach domowych osób dorosłych z objawowym COVID-19)
 • RESPIRE (Badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ATR-002 u dorosłych hospitalizowanych pacjentów z COVID-19)
 • TITAN (Skuteczność leczenia amantadyną u pacjentów z COVID-19)
 • Vaccine Child (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność kandydata na szczepionkę RNA przeciwko COVID-19 u zdrowych dzieci w wieku poniżej 12 lat)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • MAJIC HL (Badanie Acalabrutinib Plus Venetoclax versus Venetoclax Plus Obinutuzumab we wcześniej nieleczonej przewlekłej białaczce limfocytowej lub małym chłoniaku limfocytowym)
 • BRUIN CLL-313 NHL (Badanie pirtobrutynibu (LOXO-305) w porównaniu z Bendamustyną z Rytuksymabem (BR) u nieleczonych pacjentów z chłoniakiem z małych limfocytów B (SLL))
 • BRUIN CLL-322 NHL (Próba pirtobrutynibu (LOXO-305) plus wenetoklaks i rytuksymab (PVR) w porównaniu z wenetoklaksem i rytuksymabem (VR) we wcześniej leczonym chłoniaku z małych limfocytów B)
 • Glofitamab DLBCL (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność glofitamabu w skojarzeniu z rytuksymabem (R) plus cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon (CHOP) u pacjentów z nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B)
 • LOXO-338 NHL (Badanie doustnego LOXO-338 u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi)

Usunięto:

 • Acala-Bend NHL (Porównanie stosowania bendamustyny z rytuksymabem w porównaniu do połączenia z akalabrutinibem u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL))
 • CheckMate 744 (Badanie niwolumabu z brentuksymabem wedotyną u pacjentów w wieku od 5 do 30 lat z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina (cHL))
 • LOTIS 6 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo loncastuksymabu tezyryna w porównaniu z idelalizybem u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym)
 • TL 895 SLL (Faza I/II, pierwsza u ludzi, próba eskalacji dawki TL 895 u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową lub nawracającym/opornym na leczenie małym chłoniakiem limfocytowym)
 • Brentuximab HL (Badanie kliniczne brentuksymabu vedotin w klasycznym chłoniaku Hodgkina)
 • JNJ-JNJ NHL (Badanie JNJ-64264681 i JNJ-67856633 u uczestników z chłoniakiem nieziarniczym i przewlekłą białaczką limfocytową)
 • KEYNOTE-C11 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu i chemioterapii u uczestników z nowo rozpoznanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL))
 • LYMRIT-37-01 B (Badanie fazy I / II betalutyny w leczeniu nawrotowego chłoniaka nieziarniczego)
 • MALT1 NHL (Badanie inhibitora MALT1 JNJ-67856633 i Ibrutinibu w NHL i CLL z komórek B)
 • MK-3475-B68 HL (Badanie dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) w nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniaku Hodgkina (rrcHL) lub nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku pierwotnym śródpiersia (rrPMBCL))
 • MK-3475-B68 NHL (Badanie dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) w nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniaku Hodgkina (rrcHL) lub nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku pierwotnym śródpiersia (rrPMBCL))
 • ZUMA-4 NHL (Badanie oceniające Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) u dzieci i młodzieży z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym)
  Choroba afektywna dwubiegunowa:

Dodano:

 • JNJ-55308942 CHAD (Badanie JNJ-55308942 w leczeniu choroby dwubiegunowej)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • SKYLINE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Gantenerumabu u uczestników z grupy ryzyka lub na najwcześniejszym etapie choroby Alzheimera)

Usunięto:

 • LY3372689 AD (Badanie LY3372689 w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności u uczestników z chorobą Alzheimera)
 • UCB0107 AD (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję bepranemabu (UCB0107) u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych lub łagodną chorobą Alzheimera (AD))
  Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Dodano:

 • CULTIVATE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo doustnego etrasimodu w leczeniu dorosłych uczestników z umiarkowaną lub ciężką aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • BI 706321 UC (Badanie sprawdzające, czy BI 706321 w połączeniu z ustekinumabem pomaga osobom z chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • FUZION CD (Badanie guselkumabu u uczestników z okołoodbytniczą chorobą Crohna z przetokami)
 • UNITED CD (Długoterminowe badanie uzupełniające dotyczące ustekinumabu u dzieci i młodzieży)

Usunięto:

 • AIDA CD (Badanie bezpieczeństwa stosowania Ontamalimabu u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (AIDA))
 • BT-11 CD (Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego BT-11 w umiarkowanej do ciężkiej chorobie Leśniowskiego-Crohna)
 • DarvaFist CD (Długoterminowe badanie kontrolne z zastosowaniem Darvadstrocel w leczeniu złożonej przetoki okołoodbytniczej)
 • UTTR1147A CD (Badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji UTTR1147A u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • JUNIPER (Badanie otwarte bezpieczeństwa dla uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna wcześniej włączonych do badania III fazy Etrolizumabu GA29144)
 • ADMIRE-CD-II (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Cx601, dorosłych allogenicznych rozszerzonych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (eASC) w leczeniu złożonych przetok okołoodbytniczych u uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) (ADMIRE-CD-II))
 • APOLLO-CD (Otwarte badanie fazy 2a dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności PRA023 u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • E6011 CD (Badanie leku E6011 u uczestników z aktywną chorobą Crohna)
 • GALAXI (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa guselkumabu u uczestników z umiarkowanie lub ciężko aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna (GALAXI))
 • PF-066 & PF067 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa doustnego PF-06651600 i PF ‑ 06700841 u osób z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • Risan-Uste CD (Badanie porównujące dożylny (IV) / podskórny (SC) Ryzankizumab z IV / SC Ustekinumabem w celu oceny zmiany wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (CDAI) u dorosłych uczestników z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD))
 • VIVID-1 (Badanie Mirikizumabu (LY3074828) u uczestników z chorobą Crohna)
  Choroba niedokrwienna serca:

Usunięto:

 • ABILITY (ABILITY Badanie globalne cukrzycy)
 • COPACABANA (Wpływ przewlekłej całkowitej niedrożności wieńcowej na perfuzję mięśnia sercowego w tomografii komputerowej)
  Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • CPL500036 PD (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki CPL500036 u pacjentów z dyskinezą indukowaną lewodopą)

Usunięto:

 • HealPark (Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności u pacjentów z chorobą Parkinsona)
 • BouNDless (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji ND0612 w porównaniu do doustnej IR-LD/CD u osób z PD doświadczających fluktuacji ruchowych)
 • MESDO PD (Badanie kliniczne mesdopetamu u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły dyskinezy wywołane lewodopą)
 • TEMPO-4 (Otwarte badanie w chorobie Parkinsona)
  Choroba Wilsona:

Dodano:

 • ALXN1840 Wils (Badanie ALXN1840 kontra standard opieki u dzieci z chorobą Wilsona)
  Choroba Huntingtona:

Dodano:

 • AMT-130 HD (Bezpieczeństwo i skuteczność AMT-130 u dorosłych w Europie z wczesną manifestacją choroby Huntingtona)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • EP-104IAR OA (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo EP-104IAR u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego)

Usunięto:

 • ADMSC (Mesenchymalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
 • AnkleCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów stawu skokowego)
 • Cingal (Badanie Cingal® w objawowym łagodzeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego)
 • ShoulderCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów barku)
 • WJMSC (Mezenchymalne komórki macierzyste galarety Whartona w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
 • BESPOKE (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa MEDI7352 u pacjentów z bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego)
 • GSK3858279 OA (Badanie bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki (PK) i docelowego zaangażowania (TE) GSK3858279 u zdrowych uczestników oraz ocena skuteczności powtarzanych dawek u uczestników z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA))
 • iPRF OA (Skuteczność iniekcji iPRF w leczeniu zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych)
 • RATKA (Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze wspomaganiem robotycznym vs. konwencjonalna)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • CPL207280 Db (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki CPL207280 po 2 tygodniach podawania u pacjentów z cukrzycą typu 2)
 • DIAGNODE-3 (Diamyd podawany do węzłów chłonnych u osób, u których niedawno zdiagnozowano cukrzycę typu 1 , posiadających haplotyp HLA DR3-DQ2)
 • MiniMed T1Db (Ocena systemu MiniMed™ 780G u pacjentów dorosłych typu 1 i dzieci stosujących insulinę Fiasp®)

Usunięto:

 • BESD Diabetes (Białostockie Studium Ćwiczeń na Cukrzycę)
 • BLOSSOM (Skuteczność pregabaliny i duloksetyny u pacjentów z PDPN: wpływ bólu na funkcje poznawcze, sen i jakość życia)
 • CONCORD (Badanie bezpieczeństwa leku Runcaciguat i tego, jak dobrze działa, gdy jest podawany w najwyższej dawce tolerowanej przez indywidualnego pacjenta, którego nerki nie działają prawidłowo i jednocześnie cierpi na wysoki poziom cukru we krwi i / lub wysokie ciśnienie krwi i chorobę sercowo-naczyniową)
 • Dyads (Aktywność fizyczna i jakość życia: badania diadyczne w kontekście formułowania planów indywidualnych, diadycznych i kolaboracyjnych)
 • ProGasMet (Probiotyki u pacjentów z cukrzycą typu 2 nietolerujących metforminy)
 • REX-001(5) (Skuteczność i bezpieczeństwo REX-001 w leczeniu wrzodów niedokrwiennych u pacjentów z CLI Rutherford kategorii 5 i DM)
 • AUP1602-C Db (Leczenie cukrzycowych owrzodzeń stóp za pomocą AUP1602-C)
 • BI 685509 Db (Badanie mające na celu przetestowanie wpływu różnych dawek BI 685509 na czynność nerek u osób z cukrzycową chorobą nerek)
 • LY3209590 Db (Badanie LY3209590 w porównaniu z insuliną Degludec u uczestników z cukrzycą typu 2 leczonych obecnie insuliną o pośrednim czasie działania)
 • LY3502970 Db (Badanie LY3502970 u uczestników z cukrzycą typu 2)
 • NCT03170518 (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa kanagliflozyny u dzieci i młodzieży (> = 10 do <18 lat) z cukrzycą typu 2)
 • REVERSE-IT (Wpływ Totum-63 na homeostazę glukozy i lipidów u osób z dysglikemią)
 • Sem+NNC0480-0389 (Badanie dotyczące skuteczności kombinacji leków Semaglutyd i NNC0480-0389 u osób z cukrzycą typu 2)
 • SURPASS-CVOT (Badanie Tirzepatide (LY3298176) w porównaniu z Dulaglutydem w kwestii poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników z cukrzycą typu 2)
  Czerniak:

Dodano:

 • BNT111 (Badanie z BNT111 i Cemiplimabu w skojarzeniu lub jako pojedyncze leki u pacjentów z opornym na anty-PD-1/nawrotowym, nieoperacyjnym czerniakiem)
 • Pivotal (Faza III, otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie skuteczności neoadiuwantowego leczenia przeciwnowotworowego L19IL2/L19TNF u pacjentów z czerniakiem w stadium III B/C)
 • BMS-986253 (Badanie BMS-986253 w skojarzeniu z niwolumabem lub niwolumabem ipilimumabem w zaawansowanych nowotworach)

Usunięto:

 • APX005M MEL (Ocena leku APX005M u pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem)
 • LXH254 MEL (Badanie fazy Ib dotyczące kombinacji leku LXH254 w niedrobnokomórkowym raku płuc lub czerniaku)
 • PIVOT-12 (Badanie porównujące leczenie uzupełniającą immunoterapią Bempegaldesleukiną w skojarzeniu z niwolumabem w porównaniu z niwolumabem po całkowitej resekcji czerniaka u pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu)
 • MGC018 MEL (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
 • BioForte MEL (Zastosowanie Technologii BioForte w identyfikacji kandydatów do nowej terapii i diagnostyki opartej na mikrobiomie)
 • MGD019 DART MEL (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)
  Depresja:

Usunięto:

 • MEMORY (Wortioksetyna u pacjentów z depresją i wczesną demencją)
 • DepMig (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fremanezumabu w profilaktycznym leczeniu migreny u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym)
 • Depression Child (Wortioksetyna w zapobieganiu nawrotom objawów u dzieci z depresją)
 • ESCAPE-LTE (Długoterminowe badanie rozszerzone dla uczestników z opornym na leczenie ciężkim zaburzeniem depresyjnym, którzy kontynuują leczenie esketaminą w aerozolu do nosa)
 • Esket3 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa 3 ustalonych dawek donosowej esketaminy jako uzupełnienie kompleksowego standardu opieki w celu szybkiego zmniejszenia objawów poważnego zaburzenia depresyjnego, w tym myśli samobójczych, u uczestników pediatrycznych, u których stwierdzono bezpośrednie ryzyko samobójstwa)
 • SeltoAnti (Badanie seltoreksantu jako terapii wspomagającej leki przeciwdepresyjne u dorosłych i osób w podeszłym wieku z zaburzeniami depresyjnymi z objawami bezsenności, którzy niewystarczająco zareagowali na terapię przeciwdepresyjną)
 • VR-Garden (Wirtualny Ogród Terapeutyczny Objawów Depresji)
  Endometrioza:

Usunięto:

 • SCHUMANN (Badanie w celu zebrania informacji jak dobrze trzy różne dawki leku BAY1817080, podawane dwa razy dziennie przez 12 tygodni, działają w porównaniu z nieaktywną pigułką (placebo) i Elagolixem u kobiet cierpiących na ból związany z endometriozą)
  Grypa:

Usunięto:

 • Ad26.COV2.S Inf (Badanie Ad26.COV2.S i szczepionek przeciw grypie u zdrowych osób dorosłych)
 • InfExp (Różne schematy chemoprofilaktyki grypy po ekspozycji)
  Guzy mózgu:

Usunięto:

 • PNET 5 MB (Międzynarodowe Towarzystwo Onkologii Dziecięcej (SIOP) PNET 5 rdzeniak zarodkowy)
  Hemofilia:

Dodano:

 • Mim8 Ped (Badanie naukowe dotyczące Mim8 u dzieci z hemofilią A z lub bez inhibitorów)

Usunięto:

 • FRONTIER1H (Badanie badawcze dotyczące Mim8 u osób z hemofilią A)
 • RESET-HA (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa rofekoksybu w artropatii hemofilowej)
  Hipertriglicerydemia:

Usunięto:

 • BIO89-100 HTG (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa BIO89-100 u osób z ciężką hipertriglicerydemią)
  Jaskra:

Dodano:

 • GVC (GATT kontra kanaloplastyka (GVC))

Usunięto:

 • OphtOSA (Długoterminowe badanie obserwacyjne zmian okulistycznych u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym)
 • XEN (Skuteczność i bezpieczeństwo stentu żelowego XEN® i postępowania pooperacyjnego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania)
  Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Usunięto:

 • PODO (Badanie oceniające PF-06730512 u dorosłych z ogniskowym segmentowym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (FSGS))
  Zaburzenia laktacji

Usunięto:

 • LactKin (Wpływ zastosowania taśmy kinezjologicznej na nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych w obrzęku piersi)
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • GEMINI2 (Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność Imsidolimabu (ANB019) u pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową)
 • SUMMIT (Badanie JNJ-77242113 dotyczące leczenia łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanej do ciężkiej)
 • Tildrak-Ped Pso (Badanie tildrakizumabu u dzieci z przewlekłą łuszczycą plackowatą)
 • GEMINI1 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Imsidolimabu (ANB019) w leczeniu osób z uogólnioną łuszczycą krostkową)
 • UNITED Pso (Długoterminowe badanie uzupełniające dotyczące ustekinumabu u dzieci i młodzieży)
 • PEAPOD (Badanie Apremilast Pediatric u dzieci z aktywnym młodzieńczym łuszczycowym zapaleniem stawów)

Usunięto:

 • BMS-986165 Pso (Długoterminowe badanie, które mierzy bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986165 u uczestników z łuszczycą.)
 • CF101 Pso (Terapia CF101 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • ABP 501 v Humira (Badanie porównawcze pomiędzy ABP 501 i Humira® u uczestników z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą)
 • INVIGORATE 2 (Badanie mające na celu wykazanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dożylnego sekukinumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (INVIGORATE 2))
 • LY3361237 Pso (Badanie LY3361237 u uczestników z łuszczycą)
 • FRONTIER 1 (Badanie JNJ-77242113 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • BE CONNECTED (Badanie oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność dwóch dawek bimekizumabu u młodzieży biorącej udział w badaniu z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą)
 • IASOS (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo orismilastu w łuszczycy)
 • Spesolimab PPP (Badanie mające na celu przetestowanie długotrwałego leczenia spesolimabem u osób z kroskopwicą dłoniowo-podeszwową (PPP), które brały udział we wcześniejszych badaniach ze spesolimabem)
  Małopłytkowość:

Usunięto:

 • ADVANCE SC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Efgartigimodu PH20 podawanego podskórnie u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną)
 • ADVANCE+ (Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność Efgartigimodu u dorosłych pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
 • myOpportunITy1 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję rozanoliksizumabu u dorosłych uczestników z trwałą lub przewlekłą pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
 • myOpportunITy2 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję rozanoliksizumabu u dorosłych uczestników badania z przetrwałą lub przewlekłą pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP))
 • M254H (Bezpieczeństwo i tolerancja M254 u zdrowych ochotników i pacjentów z immunologiczną plamicą małopłytkową (ITP))
 • SKI-O-703 ITP (Badanie doustnego inhibitora SYK-O-703 u pacjentów z trwałą i przewlekłą małopłytkowością immunologiczną)
  Marskość wątroby:

Dodano:

 • CHANCE (Transplantacja wątroby u pacjentów z marskością wątroby i ciężką dekompensacją przewlekłej niewydolności wątroby: wskazania i wyniki)

Usunięto:

 • ALPINE 4 (Badanie Aldaferminu (NGM282) u osób z wyrównaną marskością wątroby (ALPINE 4))
  Miastenia:

Dodano:

 • URSA (Skuteczność i bezpieczeństwo tabletek tolebrutynibu (SAR442168) u dorosłych uczestników z uogólnioną miastenią)
 • NIMBLE (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo terapii skojarzonej Pozelimabem i Cemdisiranem u dorosłych pacjentów z objawową uogólnioną miastenią)

Usunięto:

 • TAK-079 MG (Badanie TAK-079 u osób z uogólnioną miastenią)
 • ADAPTSC + (Ocena długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji Efgartigimod PH20 SC podawanego podskórnie u pacjentów z uogólnioną miastenią)
  Mięsaki:

Dodano:

 • Regbone (Regorafenib u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi guzami kości)
 • FIBROSARC (Badanie porównujące skuteczność L19TNF + doksorubicyna w porównaniu do samej doksorubicyny jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym mięsakiem tkanek miękkich)

Usunięto:

 • MANTRA (Leczenie milademetanem kontra trabektedyną u pacjenta z nisko zróżnicowanym tłuszczakomięsakiem)
  Migotanie przedsionków:

Usunięto:

 • CRY-OUT-CAT (Krioablacja balonowa bez kontrastu)
  Migrena:

Usunięto:

 • Atogepant 2-4 (Atogepant w profilaktyce migreny u uczestników, którzy nie przeszli wcześniejszych doustnych zabiegów profilaktycznych.)
 • Atogepant Long Mig (Długoterminowe badanie przedłużające dotyczące bezpieczeństwa i tolerancji oceniające atogepant w zapobieganiu przewlekłej lub epizodycznej migrenie)
 • MIGinPOL2021 (Migrena w Polsce – internetowe badanie przekrojowe)
 • Erenumab Mig (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo erenumabu u dorosłych z bólem głowy spowodowanym nadużywaniem leków)
  *Fremanezumab Mig (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fremanezumabu w profilaktycznym leczeniu migreny u pacjentów z "dużą depresją")
  Zespół mielodysplastyczny:

Usunięto:

 • COMMANDS MDS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu Luspatercept (ACE-536) w porównaniu z epoetyną Alfa w leczeniu niedokrwistości spowodowanej bardzo niskim, niskim lub pośrednim syndromem mielodysplastycznym (MDS) IPSS-R u osób wcześniej nieleczonych ESA, które wymagają transfuzji czerwonych krwinek (KOMENDY))
 • ENHANCE (Magrolimab + azacytydyna kontra azacytydyna + placebo u nieleczonych uczestników z zespołem mielodysplastycznym (MDS))
 • Verona (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności leku Venetoclax Tablet w porównaniu z dożylnie lub podskórnie podawaną azacytydyną, w celu oceny zmiany całkowitej remisji i ogólnego przeżycia u pacjentów z nowo rozpoznanym zespołem mielodysplastycznym podwyższonego ryzyka)
  Mukowiscydoza:

Usunięto:

 • ABBV-3067 CF (Badanie fazy 2 ABBV-3067 pojedynczo i w połączeniu z ABBV-2222)
  Nadciśnienie płucne:

Dodano:

 • HYPERION (Badanie Sotaterceptu u nowo zdiagnozowanych pacjentów z nadciśnieniem płucnym o średnim i wysokim ryzyku)

Usunięto:

 • A DUE (Badanie kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo monoterapii macytentanem i tadalafilem z odpowiednią terapią skojarzoną o ustalonej dawce u pacjentów z nadciśnieniem płucnym)
 • RIALTO (Długoterminowe badanie kontynuujące leku Riocyguatu u pacjentów z objawowym tętniczym nadciśnieniem płucnym)
 • SelexipagPedPH (Badanie kliniczne w celu potwierdzenia dawek seleksypagu u dzieci z tętniczym nadciśnieniem płucnym)
 • ATMOS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz skuteczność wdychanego BAY1237592 u pacjentów z nadciśnieniem płucnym)
 • SELECT PH (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy Seleksypag jest skuteczny i bezpieczny u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, gdy choroba jest nieoperacyjna lub trwała / nawracająca po operacji)
  Nadciśnienie tętnicze:

Usunięto:

 • PROG-FAM HT (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Dodano:

 • Namo-NASH (Namodenozon w leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby)

Usunięto:

 • MK-6024-001 (Badanie efinopegdutydu (MK-6024) u uczestników z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby)
 • ALPINE 4 NAFLD (Badanie Aldaferminu (NGM282) u osób z wyrównaną marskością wątroby (ALPINE 4))
 • BI456906 NAFLD (Badanie mające na celu przetestowanie bezpieczeństwa i skuteczności BI456906 u dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH) i zwłóknieniem (F1-F3))
 • MIRNA NAFLD (Interwencje metaboliczne w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) ze zwłóknieniem)
 • TVB-2640 NASH (Badanie TVB-2640 u osób z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH))
  Niedokrwistość hemolityczna:

Usunięto:

 • COMMODORE 2 (Badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo krovalimabu w porównaniu z ekulizumabem u dorosłych i młodzieży z napadową nocną hemoglobinurią (PNH), wcześniej nieleczonych inhibitorami dopełniacza)
 • ALPHA (Danicopan jako terapia dodatkowa do inhibitora C5 u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH), u których występuje klinicznie potwierdzona hemoliza pozanaczyniowa)
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza:

Usunięto:

 • Ferumoxytol IDA (Badanie oceniające Ferumoxytol w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza (IDA) u dzieci i młodzieży)
  Niepłodność:

Usunięto:

 • HEART (Ocena hormonów w technologii sztucznego rozrodu)
 • OXOART2 (Badanie kliniczne fazy II w celu oceny wskaźnika trwających ciąż z OXO-001 w IVF/ICSI z oocytami dawcy)
  Niewydolność serca:

Usunięto:

 • ASTRAAS-HF (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność IONIS-AGT-LRx u uczestników z przewlekłą niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową)
 • CLCZ696B2319E1 next (CLCZ696B2319E1 Badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa sakubitrylu / walsartanu u dzieci i młodzieży z niewydolnością serca)
 • COMMIT-HF (Współczesne metody leczenia niewydolności serca (COMMIT-HF))
 • RELIEVE-HF (Zmniejszenie objawów zatkania płuc w zaawansowanej niewydolności serca)
 • STEP-HFpEF HF (Badanie mające na celu zbadanie wpływu semaglutydu na codzienne funkcjonowanie osób z niewydolnością serca i otyłością)
  Nowotwory głowy i szyi:

Usunięto:

 • SKYSCRAPER-09 (Badanie Atezolizumab Plus Tiragolumab i Atezolizumab Plus Placebo jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z nawrotowym/przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi z dodatnim wynikiem PD-L1)
 • MGA018 HN (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
 • BOOM (Roztwór do płukania jamy ustnej z benzydaminą w zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej)
 • Eno-Ret-Teb (Enoblituzumab Plus Retifanlimab lub Tebotelimab w raku głowy i szyi)
 • INTERLINK-1 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa monalizumabu plus cetuksymab w porównaniu z placebo plus cetuksymab w nawrotowym lub przerzutowym raku głowy i szyi)
 • LEAP-10 (Badanie dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem lub bez lenwatynibu (E7080/MK-7902) jako interwencji pierwszego rzutu (1L) w wybranej populacji z użyciem liganda zaprogramowanej śmierci komórek 1 (PD-L1) z nawracającymi lub przerzutowymi płaskonabłonkami głowy i szyi)
  Osteoporoza:

Usunięto:

 • SIMBA (Badanie porównujące skuteczność, farmakokinetykę, farmakodynamikę, bezpieczeństwo i immunogenność MB09 [proponowany biopodobny denosumab] z Prolia® [pochodzący z UE] w osteoporozie pomenopauzalnej)
 • FKS518 (Badanie oceniające skuteczność, farmakodynamikę, bezpieczeństwo i immunogenność FKS518 u kobiet po menopauzie z osteoporozą)
  Otyłość:

Dodano:

 • Fruit&Vege (Produkty owocowo-warzywne wzbogacone błonnikiem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych dla dzieci i młodzieży)
 • GAROS Ob (Genetyka ostrej odpowiedzi na doustny semaglutyd)
 • HypA Ob (Profil metaboliczny i poziomy adipokin u młodych kobiet z hiperandrogenemią)

Usunięto:

 • BESD (Białostockie badanie ćwiczeń w cukrzycy)
 • N-a-c&Carb (N-acetylo-cysteina i zaburzenie metabolizmu węglowodanów u otyłych kobiet)
 • Plantago (Wpływ Plantago Major na metabolizm minerałów i wybrane parametry biochemiczne u otyłych kobiet)
 • STEP-HFpEF (Badanie mające na celu zbadanie, jak dobrze semaglutide działa u osób z niewydolnością serca i otyłością (STEP-HFpEF))
 • PROG-FAM OB (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
 • WELCOME (Dieta dla utrzymania utraty wagi i zdrowia metabolicznego u otyłych kobiet po menopauzie)
  Padaczka (epilepsja):

Usunięto:

 • BrywaEP (Badanie mające na celu przetestowanie bezpieczeństwa i tolerancji brywaracetamu u dzieci i młodzieży z napadami padaczkowymi)
 • Endymion (Faza 2, prospektywne, interwencyjne, otwarte, wieloobszarowe, rozszerzone badanie w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji TAK-935 (OV935) jako terapii wspomagającej u pacjentów z rzadką padaczką)
 • CenoEP (Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii wspomagającej cenobamatem w napadach PGTC)
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Usunięto:

 • CINC424A2X01B (CINC424A2X01B Rollover Protocol)
  Pokrzywka:

Dodano:

 • RILECSU (Rilzabrutynib w leczeniu przewlekłej samoistnej pokrzywki u pacjentów, u których nadal występują objawy pomimo stosowania leków przeciwhistaminowych H1 i którzy nie stosowali omalizumabu)

Usunięto:

 • ARROYO (Badanie mające na celu zbadanie zastosowania benralizumabu u pacjentów z przewlekłą spontaniczną pokrzywką o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
 • CELLTRION (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa CT-P39 i Xolair zatwierdzonego przez UE u pacjentów z przewlekłą pokrzywką samoistną (omalizumab))
 • INCEPTION (Badanie oceniające tezepelumab u dorosłych z przewlekłą pokrzywką samoistną)
 • Ligelizumab Long (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu u pacjentów z przewlekłą pokrzywką samoistną, którzy ukończyli wcześniejsze badanie z ligelizumabem)
  Dziecięce porażenie mózgowe:

Usunięto:

 • RECLAIM-DCP (Badanie TEV-50717 (Deutetrabenazyny) w leczeniu dyskinezy w mózgowym porażeniu dziecięcym u dzieci i młodzieży)
 • TV50717 CP (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy lek TEV-50717 jest bezpieczny i skuteczny w łagodzeniu nieprawidłowych ruchów mimowolnych w porażeniu mózgowym)
 • RECLAIM-DCP (Badanie TEV-50717 (Deutetrabenazyny) w leczeniu dyskinezy w mózgowym porażeniu dziecięcym u dzieci i młodzieży)
 • TV50717 CP (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy lek TEV-50717 jest bezpieczny i skuteczny w łagodzeniu nieprawidłowych ruchów mimowolnych w porażeniu mózgowym)
  Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • MIRACLE PChN (Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AZD9977 i dapagliflozyny u uczestników z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek)
 • BI 690517 PChN (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy różne dawki BI 690517 samodzielnie lub w połączeniu z empagliflozyną poprawiają czynność nerek u osób z przewlekłą chorobą nerek)

Usunięto:

 • BI 685509 PChN (Badanie mające na celu przetestowanie wpływu różnych dawek BI 685509 na czynność nerek u osób z przewlekłą chorobą nerek, które nie mają cukrzycy)
 • ZENITH-CKD (Zibotentan i Dapagliflozyna w leczeniu PChN)
 • AZD5718 PChN (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność AZD5718 u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z białkomoczem)
 • AZD8233 PChN (Ocena farmakokinetyki, bezpieczeństwa i tolerancji AZD8233 u uczestników z przewlekłą chorobą nerek (CKD), schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) i zdrowych uczestników)
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • Asteg-POChP (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo astegolimabu u uczestników z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc)

Usunięto:

 • Ensifent POChP (Badanie kliniczne III fazy mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności ensifentryny u pacjentów z POChP)
 • CSJ117 POChP (Badanie wpływu CSJ117 na objawy, farmakodynamikę i bezpieczeństwo u pacjentów z POChP)
  Rak dróg żółciowych:

Dodano:

 • KEYVIBE-005 CCA (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)

Usunięto:

 • DPT02 (Badanie II fazy dotyczące T-DXd (Trastuzumab deruxtecan) u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)Rak endometrium:

Dodano:

 • ENGOT-en15 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym lub nawrotowym raku endometrium z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA (dMMR) (MK-3475-C93/KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15))

Usunięto:

 • DPT02 EC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
 • DUO-E (Durwalumab z /bez olaparybu jako leczenie podtrzymujące po leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego i nawracającego raka endometrium)
 • RUBY (Badanie oceniające Dostarlimab Plus karboplatyna-paklitaksel w porównaniu z placebo i karboplatyną-paklitakselem u uczestniczek z nawracającym lub pierwotnym zaawansowanym rakiem endometrium)
 • SYD985 (SYD985 u pacjentów z nawracającym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem endometrium z ekspresją HER2)
 • MK-3475 EC (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią uzupełniającą z radioterapią lub bez radioterapii u uczestniczek z nowo rozpoznanym rakiem endometrium po operacji z zamiarem wyleczenia)
  Rak jajnika:

Dodano:

 • AXLerate-OC (Batiraxcept (AVB-S6-500)/placebo w skojarzeniu z paklitakselem u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika opornym na platynę)
 • Niro-OC (Nirogacestat in Ovarian Granulosa Cell Tumors)

Usunięto:

 • DUO-O (Leczenie durwalumabem w skojarzeniu z chemioterapią i bewacyzumabem, a następnie leczenie podtrzymujące durwalumabem, bewacizumabem i olaparybem u pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika (DUO-O))
 • MONO-OLA1 (D9319C00001- 1L OC Mono Global RCT)
 • OVAL (Badanie VB-111 z paklitakselem w porównaniu z paklitakselem w leczeniu nawracającego raka jajnika opornego na platynę)
 • XMT-1536 OC (Pierwsze badanie na ludziach XMT-1536 w nowotworach z ekspresją NaPi2b)
 • MIRASOL (Badanie Mirvetuximab Soravtansine vs. wybór chemioterapii przez badacza w opornym na działanie platyny, zaawansowanym raku nabłonkowym jajnika o wysokim stopniu złośliwości)
 • PIPACRegis OC (Międzynarodowy rejestr pacjentów leczonych chemioterapią aerozolową dootrzewnową)
  Rak jelita grubego:

Dodano:

 • SEAMARK (Badanie enkorafenibu plus cetuksymabu przyjmowanego razem z pembrolizumabem w porównaniu z samym pembrolizumabem u osób z wcześniej nieleczonym przerzutowym rakiem jelita grubego)
 • RELATIVITY-123 (Badanie skojarzenia niwolumab-relatlimab w ustalonej dawce w porównaniu z regorafenibem lub TAS-102 u uczestników z późniejszymi liniami przerzutowego raka jelita grubego)
 • TROPION-PanTumor03 (Badanie Dato-Dxd w monoterapii i w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi)
 • PegathorGast203 CRC (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem przewodu pokarmowego)
 • Tuk-Tra-HER2 CRC (Badanie tukatynibu i trastuzumabu w guzach litych ze zmianami HER2)

Usunięto:

 • ColoPhone (Usługi telefoniczne dotyczące udziału w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego)
 • MGD019 DART CRC (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)
 • SUNLIGHT (Badanie III fazy dotyczące triflurydyny/typiracylu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z triflurydyną/typiracylem w monoterapii u pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego)
 • PIPACRegis CC (Międzynarodowy rejestr pacjentów leczonych chemioterapią aerozolową dootrzewnową)
 • PRESERVE1 (Trilaciclib, inhibitor CDK 4/6, u pacjentów otrzymujących FOLFOXIRI / bewacyzumab z powodu raka jelita grubego z przerzutami)
  Rak nerki:

Dodano:

 • Tivozanib (Badanie porównujące tiwozanib w skojarzeniu z niwolumabem z tiwozanibem w monoterapii u pacjentów z rakiem nerki)
 • i-RECORd (Międzynarodowy Rejestr Oszczędzającego lub Radykalnego Leczenia Guzów Nerki)
 • MK-6482-022 (Badanie Belzutifan (MK-6482) plus pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z placebo plus pembrolizumab u uczestników z jasnokomórkowym rakiem nerkowokomórkowym po nefrektomii)

Usunięto:

 • CASSIOPE (Nieinterwencyjne badanie kabozantynibu u dorosłych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym)
 • CheckMate 914 (Badanie porównujące niwolumab, niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem i placebo u uczestników ze zlokalizowanym rakiem nerki poddanych zabiegowi chirurgicznemu w celu usunięcia części nerki)
 • CheckMate 914B (Badanie porównujące niwolumab, niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem i placebo u uczestników ze zlokalizowanym rakiem nerki poddanych zabiegowi chirurgicznemu w celu usunięcia części nerki)
 • RENAVIV (Badanie pazopanibu z abeksynostatem lub bez abeksynostatu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym)
  Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • KEYVIBE-005 UroC (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)
 • IMreal UroC (Badanie oceniające wyniki i bezpieczeństwo atezolizumabu w warunkach rzeczywistych u pacjentów leczonych w rutynowej praktyce klinicznej)

Usunięto:

 • DPT02 UroC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
 • FIDES-02 (Derazantynib i Atezolizumab u pacjentów z rakiem urotelialnym (FIDES-02))
 • Nivo+NKTR-214(BL) (Badanie Nivolumab Plus NKTR-214 w porównaniu z Nivolumab Alone w porównaniu z klasyczną terapią u uczestników z rakiem pęcherza moczowego, który zaatakował ścianę mięśniową pęcherza i którzy nie mogą otrzymać cisplatyny, leku stosowanego w leczeniu raka pęcherza)
 • CREST (Badanie Sasanlimabu (PF-06801591) w połączeniu z Bacillus Calmette-Guerin (BCG) u uczestników z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka)
 • Erdafit-UroC (Badanie erdafitinibu u uczestników z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym)
 • Erdafitinib UroC (Badanie erdafitinibu u uczestników z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym)
 • KEYNOTE-866 (Okołooperacyjny pembrolizumab (MK-3475) Plus chemioterapia neoadjuwantowa w porównaniu z placebo + okołooperacyjną neoadjuwantową chemioterapią w kwalifikującym się do cisplatyny raku pęcherza moczowego)
 • PF-07225570 BC (PF-07225570 samodzielnie lub w połączeniu z przeciwciałem anty-PD-1 w nawracającym nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego)
  Rak piersi:

Dodano:

 • TPoABC (Badanie opisujące schematy leczenia zaawansowanego raka piersi w Polsce w warunkach rzeczywistych)
 • MAINSTREAM (Sakubitryl/Walsartan w pierwotnej profilaktyce kardiotoksyczności w systemowym leczeniu raka piersi)
 • TROPION-Breast02 (Badanie Dato-DXd u pacjentek z nieoperacyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi , które nie są kandydatami do terapii inhibitorami PD-1/PD-L1)
 • IxaDRP (Działanie przeciwnowotworowe Ixabepilone w raku piersi z przerzutami)
 • EMBER-4 (Badanie Immunestrant kontra standardowa terapia hormonalna u uczestniczek z wczesnym rakiem piersi)
 • inPROBE (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) u kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi)
 • EPIK-B5 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo alpezybu plus fulwestrant u uczestników z HR-dodatnim (HR+), HER2-ujemnym, zaawansowanym rakiem piersi po leczeniu inhibitorem CDK4/6 i inhibitorem aromatazy)
 • HER2CLIMB-05 (Badanie tukatynibu lub placebo z trastuzumabem i pertuzumabem w HER2+ raku piersi z przerzutami)
 • HER2-Tum BC (Badanie tukatynibu i trastuzumabu w guzach litych ze zmianami HER2)

Usunięto:

 • BEGONIA (Badanie nowych leków przeciwnowotworowych u pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (BEGONIA))
 • CAPItello-291 (Capivasertib + Fulvestrant vs Placebo + Fulvestrant jako leczenie miejscowo zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi HR + / HER2−)
 • CapItello290 (Capivasertib + paklitaksel jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym raku piersi - TNBC (CapItello290))
 • CheckMate 7FL (Badanie niwolumabu w porównaniu z placebo u uczestników z rakiem piersi wysokiego ryzyka (CheckMate 7FL))
 • IMpassion132 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa Atezolizumab i chemioterapii u pacjentów z nawracającym potrójnie ujemnym rakiem piersi)
 • KEYNOTE-756 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo w połączeniu z neoadjuwantową chemioterapią i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu wczesnego stadium Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (ER+/HER2-) rak piersi)
 • SAR BC (Badanie fazy 1/2 monoterapii lekiem SAR439859 i w połączeniu z palbociclibem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi ER+)
 • ZN-c5 BC (Badanie ZN-c5 i Abemaciclib u uczestniczek z rakiem piersi)
 • MGC018 BC (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
 • Appalaches (Adiuwant Palbociclib u pacjentów w podeszłym wieku z rakiem piersi (Appalaches))
 • Follow-up BC (Kontrola u pacjentek z wczesnym i miejscowo zaawansowanym rakiem piersi)
 • PRESERVE 2 (Trilaciclib, inhibitor CDK 4/6, u pacjentek otrzymujących gemcytabinę i karboplatynę z powodu potrójnie ujemnego, przerzutowego raka piersi)
  Rak płuc:

Dodano:

 • VATS-Lob LC (Porównanie dwóch technik lobektomii VATS w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca w I stopniu klinicznym zaawansowanie)
 • PACIFIC-9 (Globalne badanie oceniające wpływ durwalumabu z oleclumabem lub durwalumabu z monalizumabem po jednoczesnej chemioradioterapii u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stopniu zaawansowania)
 • LAGOON (Badanie kliniczne lurbinektyny w monoterapii lub w skojarzeniu z irynotekanem w porównaniu z topotekanem lub irynotekanem u pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuc)
 • FORTITUDE-201 (Badanie bemarituzumabu w monoterapii i w skojarzeniu z docetakselem u uczestników z płaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc (SqNSCLC) z nadekspresją receptora czynnika wzrostu fibroblastów 2b (FGFR2b))
 • DeLLphi-301 (Badanie fazy 2 dotyczące tarlatamabu u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc (SCLC))
 • Lazer-Ami NSCLC (Badanie lazertynibu i amiwantamabu u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR ))
 • EVOKE-01 (Badanie Sacituzumab Govitecan-hziy (SG) w porównaniu z docetakselem u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z progresją w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie i Immunoterapii przeciw białku programowanej śmierci 1 (PD-1)/programowanej śmierci Ligand 1 (PD-L1))
 • KEYVIBE-007 (Badanie koformulacji pembrolizumab/wibostolimab (MK-7684A) w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią w skojarzeniu z pembrolizumabem u uczestników z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca)
 • KEYVIBE-008 (Pembrolizumab/wibostolimab (MK-7684A) lub atezolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu drobnokomórkowego raka płuca w zaawansowanym stadium)
 • ZEAL-1L (Badanie kontrolowane placebo porównujące Niraparib Plus Pembrolizumab vs Placebo Plus Pembrolizumab jako terapię podtrzymującą u uczestników z zaawansowanym/przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc)
 • PRIMALung (Profilaktyczne napromienianie mózgu lub aktywne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc)
 • Ate-sc/iv LC (Badanie oceniające zgłoszone przez uczestników i pracownika służby zdrowia preferencje dotyczące podawania atezolizumabu podawanego podskórnie w porównaniu z preparatem atezolizumabu podawanego dożylnie u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca)
 • GB1211 LC (Badanie mające na celu zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności GB1211 (inhibitora galektyny-3) w połączeniu z atezolizumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC))
 • KRYSTAL-7 (Badanie fazy 2 MRTX849 w monoterapii i w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu NSCLC z mutacją KRAS G12C)
 • AMG 757 LC (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę AMG 757 u dorosłych z drobnokomórkowym rakiem płuc)
 • TROPION-Lung08 (Badanie Dato-DXd Plus Pembrolizumab vs Pembrolizumab w monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc bez możliwych do wykorzystania w leczeniu zmian genomowych)
 • HERTHENA-Lung02 (Badanie Patritumabu Deruxtecan kontra chemioterapia oparta na platynie w przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc EGFRm po niepowodzeniu terapii EGFR TKI)
 • SAFFRON (Savolitinib Plus Osimertinib kontra oparta na platynie chemioterapia dubletowa u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których doszło do progresji po leczeniu Osimertinibem)
 • METalmark (Badanie skojarzonego leczenia amiwantamabem i kapmatynibem w nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca z przerzutami)
 • STEREO (Ozymertynib i radioterapia miejscowo ablacyjna u pacjentów z synchronicznym, skąpoprzerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją EGFR)
 • HER2-Tum LC (Badanie tukatynibu i trastuzumabu w guzach litych ze zmianami HER2)

Usunięto:

 • AImmune (Algorytm sztucznej inteligencji do identyfikacji immunogennych neoepitopów raka w celu przewidywania i wzmacniania odpowiedzi pacjenta na immunoterapie)
 • AnamoHCl (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa anamoreliny HCl w leczeniu związanego z chorobą nowotworową ubytku masy ciała i jadłowstrętu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC))
 • BioForte LC (Technologia BioForte do identyfikacji kandydatów do nowej terapii i diagnostyki opartej na mikrobiomie)
 • CC-90011 LC (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności CC-90011 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
 • CheckMate 227 (Badawcza próba immunoterapii niwolumabu lub Nivolumab Plus Ipilimumab lub Nivolumab Plus Chemioterapia platynowo-dubletowa w porównaniu do chemioterapii platynowo-dubletowej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stadium IV (NSCLC) (CheckMate 227))
 • Chemoprotection (Badanie ALRN-6924 dotyczące zapobiegania skutkom ubocznym wywołanym chemioterapią)
 • Durwa NSCLC (Badanie neoadiuwantowego/adiuwantowego durwalumabu w leczeniu pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca)
 • GEOMETRY-E (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kapmatynibu w skojarzeniu z ozymertynibem u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca jako terapii drugiej linii)
 • IMscin001 (Badanie mające na celu zbadanie farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania atezolizumabu podskórnie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV (IMscin001))
 • KEYNOTE-495 (Badanie terapii skojarzonej opartej na biomarkerach, pembrolizumab (MK-3475) w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc)
 • MARIPOSA (Badanie skojarzonej terapii amiwantamabem i lazertynibem w porównaniu z ozymertynibem w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca)
 • MERMAID-1 (Badanie III fazy mające na celu określenie skuteczności durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią w przypadku całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium II-III)
 • MERMAID-2 (Badanie III fazy mające na celu określenie skuteczności durwalumabu w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) w stadium II-III po leczeniu z zamiarem wyleczenia)
 • MGD019 DART LC (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku)
 • MK-7684A-002 (Pembrolizumab/Wibostolimab (MK-7684A) lub Pembrolizumab/Wibostolimab z Docetaxelem versus Docetaxel w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc z przerzutami (NSCLC))
 • NivoChem LC (Badanie nad chemioterapią neoadiuwantową plus niwolumab w porównaniu z chemioterapią neoadiuwantową plus placebo, a następnie chirurgiczne usunięcie i leczenie uzupełniające niwolumabem lub placebo dla uczestników z chirurgicznie resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca we wczesnym stadium zaawansowania)
 • PACIFIC-5 (Badanie dotyczące Durwalumabu jako terapii konsolidacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca)
 • THERAPIES NSCLC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wielu terapii w kohortach uczestników z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca III stopnia (NSCLC))
 • MGC018 NSCLC (MGC018 Z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
 • CheckMate73L (Badanie niwolumabu i ipilimumabu u nieleczonych pacjentów z NSCLC w 3. stopniu zaawansowania raka płuc, którego operacja nie jest możliwa lub nie jest planowana (CheckMate73L))
 • DUART (Badanie durwalumabu po radioterapii u pacjentów z nieoperacyjnym NSCLC w stadium 3 niekwalifikującym się do chemioterapii)
 • KEYMAKER-U01C (KEYMAKER-U01 Podbadanie 3: Badanie skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego z innymi badanymi lekami u uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC), wcześniej leczonych lekami anty-PD-L1 (MK-3475-01C/KEYMAKER-U01C))
 • MK-3475-A86 (Badanie pembrolizumabu (MK-3475) podawanego podskórnie (SC) kontra pembrolizumabu podawanego dożylnie (IV) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie u uczestników z przerzutowym płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC))
 • Pegathor Lung 202 (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem płuc)
  Rak prostaty:

Dodano:

 • CAPItello-280 (Badanie kapiwasertybu + docetakselu w porównaniu z placebo + docetakselem w leczeniu przerzutowego raka prostaty opornego na kastrację)
 • CYCLONE 3 (Badanie nad abemacyklibem (LY2835219) z abirateronem u mężczyzn z rakiem prostaty, który rozprzestrzenił się na inne części ciała i oczekuje się, że zareaguje na leczenie hormonalne ( rak prostaty wrażliwy na hormony z przerzutami ))
 • TROPION-PC (Badanie Dato-Dxd w monoterapii i w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi)

Usunięto:

 • MGC018 PROSTATA (Preparat MGC018 w skojarzeniu z MGA012 lub bez w zaawansowanym guzie litym)
 • MGD019 DART PC (Białko MGD019 DART® w nieresekcyjnym/przerzutowym raku); MK-3475-641/KEY (Badanie Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamid kontra Placebo Plus Enzalutamid u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację)
 • PROSTATA BT-HT (Ratownicza brachyterapia i śródmiąższowa hipertermia po radioterapii w miejscowo nawracającym raku prostaty)
 • PSMAfore (177Lu-PSMA-617 vs. Terapia ukierunkowana na receptory androgenowe w leczeniu postępującego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami)
 • TAVT-45 PC (Granulki TAVT-45 (octan abirateronu) u pacjentów z rakiem prostaty)
  Rak przełyku:

Dodano:

 • FORTITUDE-101 EC (Chemioterapia bemarituzumabem lub placebo w raku żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego z nadekspresją receptora czynnika wzrostu fibroblastów 2b (FGFR2b))
 • FORTITUDE-102 EC (Chemioterapia bemarituzumabem z niwolumabem w porównaniu z chemioterapią i niwolumabem w przypadku nadekspresji FGFR2b nieleczonego zaawansowanego raka złącza żołądkowo-przełykowego)

Usunięto:

 • Pegathor 203 EC (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem przewodu pokarmowego)
  Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • HER2 CC (Badanie tukatynibu i trastuzumabu w guzach litych ze zmianami HER2)
 • FORTITUDE-301 (Badanie oceniające bemarituzumab w guzach litych z nadekspresją receptora czynnika wzrostu fibroblastów 2b (FGFR2b))

Usunięto:

 • DPT02 CC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
  Rak tarczycy:

Dodano:

 • METHYR (Ocena wpływu metforminy na płodność kobiet leczonych 131I z powodu raka tarczycy)

Usunięto:

 • AcceleRET-MTC (Badanie pralsetinibu w porównaniu ze standardem opieki (SOC) w leczeniu raka rdzeniastego tarczycy z mutacją RET (MTC))
  Rak trzustki:

Usunięto:

 • DPT02 PanC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2)
 • PIPACRegis PanC (Międzynarodowy rejestr pacjentów leczonych chemioterapią aerozolową dootrzewnową)
  Rak wątroby:

Dodano:

 • JS001 HCC (Badanie III fazy dotyczące toripalimabu (JS001) w skojarzeniu z lenwatynibem w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym)
 • LIVERATION (Namodenozon w leczeniu zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby klasy B7 w skali Child-Pugh)
 • RELATIVITY-106 (Badanie niwolumabu i relatlimabu w połączeniu z bewacyzumabem w zaawansowanym raku wątroby)
 • KEYVIBE-005 (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)

Usunięto:

 • 3D-liver (Zastosowanie druku 3D w chirurgii laparoskopowej guzów wątroby)
 • COSMIC-312 (Badanie kabozantynibu w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z zaawansowanym HCC, którzy nie otrzymywali wcześniejszej ogólnoustrojowej terapii przeciwnowotworowej (COSMIC-312))
 • EMERALD-2 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa samego durwalumabu lub w skojarzeniu z bewacyzumabem u pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu HCC po leczeniu)
 • KEYNOTE-937 (Bezpieczeństwo i skuteczność pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo jako terapii uzupełniającej u uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) i całkowitą odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej ablacji)
 • MK-1308A-004 (Bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego preparatu Pembrolizumab/Quavonlimab (MK-1308A) w połączeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym (MK-1308A-004))
 • SAR444245 HCC (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem przewodu pokarmowego)
  Rak wątroby:

Dodano:

 • FORTITUDE-101 (Chemioterapia bemarituzumabem lub placebo w raku żołądka z nadekspresją receptora czynnika wzrostu fibroblastów 2b (FGFR2b))
 • TROPION-GCTumor03 (Badanie Dato-Dxd w monoterapii i w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi)
 • KEYVIBE-005 GC (MK-7684A z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez nich u uczestników z wybranymi guzami litymi)

Usunięto:

 • FIDES-03 (Derazantinib sam lub w połączeniu z paklitakselem, ramucyrumabem lub atezolizumabem w gruczolakoraku żołądka)
 • MAHOGANY (Połączenie margetuksymabu, INCMGA00012, MGD013 i chemioterapii w raku żołądka HER2 + / GEJ)
 • PIPACRegis SC (Międzynarodowy rejestr pacjentów leczonych chemioterapią aerozolową dootrzewnową (PIPAC))
 • Spotlight (Faza 3. Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji zolbetuximabu (lek eksperymentalny) w połączeniu z chemioterapią mFOLFOX6 w porównaniu z placebo plus mFOLFOX6 jako leczenie raka żołądka i przełyku (GEJ))
 • VESTIGE (Porównanie immunoterapii pooperacyjnej ze standardową chemioterapią raka żołądka o wysokim ryzyku nawrotu)
 • Immunonutrition (Okołooperacyjne leczenie immunologiczne, aktywność fagocytarna i bakteriobójcza płytek krwi u chorych na raka żołądka)
 • Master Protocol (Badanie SAR444245 w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w leczeniu uczestników z rakiem przewodu pokarmowego)
 • MATTERHORN (Ocena durwalumabu i chemioterapii FLOT w resekcyjnym raku połączenia żołądkowo-przełykowego)
  Rdzeniowy zanik mięśni:

Dodano:

 • ASCEND (Badanie oceniające wyższą dawkę (HD) Nusinersena (BIIB058) u uczestników z rdzeniowym zanikiem mięśni leczonych wcześniej risdiplamem)
 • SAPPHIRE (Skuteczność i bezpieczeństwo Apitegromabu u pacjentów z późnym rdzeniowym zanikiem mięśni leczonych Nusinersenem lub Risdiplamem)
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Dodano:

 • CPL409116 RZS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa porównujące CPL409116 z placebo u uczestników z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów)
 • MBS2320 RZS (Badanie fazy 2b MBS2320 u uczestników z opornym na metotreksat RZS)
 • RESOLUTION-1 (Badanie peresolimabu (LY3462817) u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów)

Usunięto:

 • ABBV-154 (Badanie oceniające zdarzenia niepożądane i zmiany aktywności choroby u uczestników w wieku od 18 do 75 lat leczonych podskórnymi wstrzyknięciami ABBV-154 z powodu umiarkowanej do ciężkiej aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS))
 • ABX464 RZS (Badanie dwóch dawek ABX464 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • NipoRZS (Badanie weryfikacyjne dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa nipokalimabu u uczestników z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów)
  Schizofrenia:

Dodano:

 • CONNEX Study (Badanie sprawdzające długoterminowe bezpieczeństwo BI 425809 u osób ze schizofrenią, które brały udział w poprzednim badaniu CONNEX)

Usunięto:

 • GWP42003-P (Próba zbadania bezpieczeństwa i skuteczności GWP42003-P w porównaniu z placebo jako terapia wspomagająca u pacjentów ze schizofrenią)
  Spastyczność mięśni:

Usunięto:

 • RELEASE MSS1 (SP) (Badanie oceniające wpływ Nabiximols w aerozolu do stosowania w jamie ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym)
 • RELEASE MSS5 (SP) (Ocena wpływu Nabiximols, sprayu na śluzówkę jamy ustnej, na kliniczne pomiary spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym)
  Stwardnienie rozsiane:

Dodano:

 • RELEASE MSS5 (Ocena wpływu Nabiximols w aerozolu na śluzówkę jamy ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym)
 • Operetta 2 (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność okrelizumabu w porównaniu z fingolimodem u dzieci i młodzieży z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego)
 • ENSURE-2 (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję IMU-838 u pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym)
 • evolutionRMS 2 (Badanie ewobrutynibu u uczestników z RMS; Remibrutynib SM (Skuteczność i bezpieczeństwo remibrutynibu w porównaniu z teryflunomidem u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym)
 • Remibrutynib 2 SM (Skuteczność i bezpieczeństwo remibrutynibu w porównaniu z teryflunomidem u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS))
 • OLERO (Badanie typu rollover w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności okrelizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym)

Usunięto:

 • CLARIFY MS Extension (Komfort życia u dorosłych z wysoce aktywnym RMS w roku 3 i 4 po początkowej dawce Mavenclad®)
 • CONSONANCE (Badanie oceniające leczenie okrelizumabem u uczestników z postępującą postacią stwardnienia rozsianego)
 • FingoChild SM (Bezpieczeństwo i skuteczność Fingolimodu u pacjentów pediatrycznych ze stwardnieniem rozsianym)
 • GEMINI 1 (Badanie dotyczące nawracających postaci stwardnienia rozsianego (RMS) i inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168)
 • HERCULES (Nienawracające wtórne postępujące stwardnienie rozsiane (NRSPMS) Badanie inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168)
 • PERSEUS (Badanie wpływu inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168 na pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS))
 • Pregnancy SM (Rejestr narażenia ciążowego na stwardnienie rozsiane Biogen)
 • RELEASE MSS1 (Badanie oceniające wpływ Nabiximols w aerozolu do stosowania w jamie ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym)
 • evolutionRMS 2 (Badanie ewobrutynibu u uczestników z RMS)
 • Magnify MS Extension (Rozszerzenie do MAGNIFY MS Trial na Mavenclad®)
 • RELEASE MSS5 (Ocena wpływu Nabiximols w aerozolu na śluzówkę jamy ustnej na kliniczne pomiary spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym)
  Świerzbiączka guzkowa:

Usunięto:

 • LT-Nemoli PN (Długoterminowe badanie nemolizumabu (CD14152) u uczestników ze świerzbiączką guzkową)
 • Nemoli PN 2 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa Nemolizumabu (CD14152) u uczestników ze świerzbiączką guzkową)
  Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:

 • MajesTEC-3 (Badanie Teclistamabu w skojarzeniu z Daratumumabem (Tec-Dara) w porównaniu z Daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem (DPd) lub Daratumumabem, bortezomibem i deksametazonem (DVd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)
 • MonumenTAL-3 (Badanie porównujące talquetamab w skojarzeniu z daratumumabem lub w skojarzeniu z daratumumabem i pomalidomidem w porównaniu z daratumumabem w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)
 • MagnetisMM-7 (Badanie z elranatamabem w porównaniu z lenalidomidem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po przeszczepie)
 • Successor -1 (Badanie oceniające CC-92480, bortezomib i deksametazon (480 Vd) w porównaniu z pomalidomidem, bortezomibem i deksametazonem (PVd) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM))
 • MonumenTAL-5 (Badanie porównujące talquetamab z belantamabem mafodotinem u uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)

Usunięto:

 • Belantamab MM (Badanie pojedynczego środka mafodotyny Belantamab w porównaniu z pomalidomidem i niskodawkowym deksametazonem (Pom/Dex) u uczestników z nawrotowym / opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM))
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • BIIB059 SLE (Badanie oceniające ciągłe bezpieczeństwo i skuteczność BIIB059 u dorosłych z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym)
 • WILLOW (Badanie WILLOW z M5049 w SLE i CLE (SCLE i/lub DLE))
 • EMERALD (Ocena skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki emapalumabu u dzieci i dorosłych z zespołem aktywacji makrofagów w przebiegu choroby Stilla lub tocznia rumieniowatego układowego)

Usunięto:

 • ISLAND-SLE (Badanie LY3471851 u dorosłych z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) (ISLAND-SLE))
 • ORCHID-LN (Badanie Guselkumabu u uczestników z aktywnym toczniowym zapaleniem nerek)
 • PF-06700841 SLE (Badanie dawkowania dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa PF-06700841 u osób chorych na toczeń rumieniowaty układowy)
 • RECAST SLE (Badanie VIB7734 w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego aktywnego tocznia rumieniowatego układowego)
 • VAY736 & CFZ533 SLE (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa VAY736 i CFZ533 u pacjentów ze SLE)
  Udar mózgu:

Usunięto:

 • Lp(a) HORIZON (Ocena wpływu obniżenia poziomu lipoprotein (a) za pomocą TQJ230 na poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (Lp (a) HORYZONT))
 • REHARM (Rehabilitacja funkcji ramienia metodą biofeedbacku po udarze)
  Wirusowe zapalenie wątroby:

Dodano:

 • ASO/CHB-TI (Badanie bezpieczeństwa, skuteczności i odpowiedzi immunologicznej po sekwencyjnej terapii oligonukleotydami antysensownymi w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B i celowanej immunoterapii w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B u Pacjentów przyjmujących analogi nukleoz(t)ydów)
 • B-Sure (Długoterminowe badanie kontrolne w celu oceny trwałości odpowiedzi wirusologicznej (SVR) u uczestników poprzedniego badania GSK3228836)

Usunięto:

 • INSIGHT (Badanie oceniające wewnątrzwątrobowe i zewnętrzne zmiany markerów immunologicznych i wirusologicznych w wirusowym zapaleniu wątroby typu B)
 • OSPREY (Badanie JNJ-73763989, JNJ-64300535 i analogów nukleoz(t)ydów u uczestnków z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B z ujemnym antygenem e wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBeAg))
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:

 • ARTEMIS-UC (Badanie fazy 2 dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności PRA023 u osób z umiarkowanym lub ciężkim aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • CAPYBARA (Badanie oceniające wpływ de-eskalacji dawki filgotynibu u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) w okresie remisji)
 • VARIETY (Badanie z udziałem dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) otrzymujących wedolizumab w Polsce)
 • OZA-Ped UC (Badanie dotyczące doustnego Ozanimodu (RPC1063) u dzieci z umiarkowanym lub ciężkim aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • ASTRO (Badanie terapii guselkumabem u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • MK-6194-002 (Badanie MK-6194 (PT101) u uczestników z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • CONCLUDE (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kobitolimodu u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim aktywnym lewostronnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • Wedo-Ped UC (Badanie wedolizumabu u dzieci i młodzieży z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • DUET-UC (Badanie terapii skojarzonej z guselkumabem i golimumabem u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • SHINE-ON (Protokół główny (AMAZ): badanie mirikizumabu (LY3074828) u dzieci i młodzieży z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 • MORF-057 UC (Otwarte badanie fazy 2a mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa MORF-057 u osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

Usunięto:

 • AIDA UC (Badanie bezpieczeństwa stosowania Ontamalimabu u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (AIDA))
 • BBT-401-1S UC (Skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie BBT-401-1S u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • BBT-401-1S UC (Skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie BBT-401-1S u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • INSTRUCT-UC (Badanie LY3471851 u dorosłych uczestników z umiarkowanie lub ciężko aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • LOMBARD (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa AMT-101 u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • LUCENT 1 (Badanie indukcyjne mirikizumabu u uczestników z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • LUCENT 2 (Badanie podtrzymujące mirikizumabu u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • LUCENT 3 (Badanie oceniające długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo Mirikizumabu u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • LYS006 UC (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku LYS006 u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)
 • OPTIMISE (Badanie mające na celu ocenę skuteczności dostosowania terapii w odpowiednim czasie na podstawie samokontroli u pacjentów cierpiących na łagodne do umiarkowanego wrzodziejące zapalenie jelita grubego (badanie OPTIMIZE) (OPTIMIZE))
 • QUASAR (Badanie guselkumabu u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
 • RisanFPB (Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie indukcyjne w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u których wcześniejsze leczenie biologiczne zakończyło się niepowodzeniem)
 • SHR0302 UC (Badanie fazy 3 mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa SHR0302 w przypadku umiarkowanego do ciężkiego aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
  Zaburzenia rytmu serca:

Usunięto:

 • TorsaDrop (Wpływ płci na działanie torsadogenne droperidolu); RAPID (Skuteczność i bezpieczeństwo etrypamilu w przerywaniu samoistnego PSVT)
  Zapalenie mięśnia sercowego:

Dodano:

 • Seltorexant (Badanie nad seltoreksantem w porównaniu z kwetiapiną XR jako terapią wspomagającą do leków przeciwdepresyjnych u dorosłych i starszych uczestników z ciężkim zaburzeniem depresyjnym z objawami bezsenności, którzy nie reagowali na terapię przeciwdepresyjną)
  Zespół ataksja-teleangiektazja:

Usunięto:

 • OLE-IEDAT (Otwarte, długoterminowe badanie dotyczące stosowania Intra-Erythrocyte Dexamethasone (EryDex) u pacjentów z ataksją teleangiektazją, którzy uczestniczyli w badaniu IEDAT-02-2015)
  Zespół metaboliczny:

Usunięto:

 • PROG-FAM (Ocena poziomu progranuliny i białka FAM19A5 we krwi w zespole metabolicznym)
 • Welcome(MS) (Dieta dla utrzymania utraty wagi i zdrowia u otyłych kobiet po menopauzie)
  Zespół Cushinga:

Usunięto:

 • LCI699 (Badanie typu roll-over u pacjentów z endogennym zespołem Cushinga leku LCI699)
  Zespół Sjogrena:

Dodano:

 • NEPTUNUS-1 (Dwuramienne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ianalumabu (VAY736) u pacjentów z aktywnym zespołem Sjögrena)
 • MHV370 SjS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność MHV370 u uczestników z zespołem Sjogrena (SjS) lub mieszaną chorobą tkanki łącznej)

Usunięto:

 • VIB4920 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo VIB4920 u pacjentów z zespołem Sjögrena)
  Zwyrodnienie plamki żółtej oka:

Dodano:

 • HORIZON (Badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność dwóch dawek GT005)
 • BP43445 (Badanie mające na celu zbadanie RO7200220 w cukrzycowym obrzęku plamki żółtej)
 • BP43464 (Badanie mające na celu zbadanie RO7200220 w skojarzeniu z ranibizumabem w cukrzycowym obrzęku plamki)

Usunięto:

 • ALTIMETER (Badanie mające na celu zbadanie biomarkerów i obrazowania multimodalnego u nieleczonych wcześniej uczestników z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej leczonych faricimabem)
 • AVONELLE-X (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancję leku Faricimab u uczestników z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem)
 • BEACON (Badanie oceniające skuteczność, trwałość i bezpieczeństwo KSI-301 w porównaniu z afliberceptem u pacjentów z obrzękiem plamki spowodowanym niedrożnością żyły siatkówki (RVO))
 • MAGELLAN-AMD (Skuteczność i bezpieczeństwo leku biopodobnego Aflibercept FYB203 w porównaniu z Eylea® u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem)
 • SCD411 AMD (Badanie porównujące SCD411 i Eylea® u pacjentów z wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD))