featured story cover photo

Aktualizacja z dnia 1.07.2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym sfinalizowana została kolejna aktualizacja ankiet ewaluacyjnych do badań klinicznych.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Usunięto:
Pasireotide(acro)c (Badanie umożliwiające dostęp do pasyreotydu pacjentom korzystającym z leczenia pasyreotydem w badaniach sponsorowanych przez Novartis.)
Chłoniaki:

Dodano:
NIVEAU (Niwolumab z gemcytabiną, oksaliplatyną oraz rytuksymabem u pacjentów w podeszłym wieku, lub niekwalifikujących się do przeszczepu autologicznego szpiku, z agresywnym chłoniakiem nieziarniczym);
ZanaRytu MCL (Badanie porównujące połączenie zanubrutinibu oraz rytuksymabu z połączeniem bendamustyny oraz rytuksymabu u pacjentów z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza)

Usunięto:
CHRONOS-4 (Badanie Copanlisib w połączeniu ze standardową immunochemoterapią w nawrotowym, przewlekłym chłoniaku niehodgkinowskim (iNHL));
ebio NHL (Badanie oceniające skuteczność i tolerancję Debio 1562 w połączeniu z rytuksymabem u pacjentów z nawrotem i/lub opornym na leczenie DLBCL i innymi postaciami chłoniaków niezairniczych)
Choroba afektywna dwubiegunowa:

Usunięto:
SEP4199 (Badanie kliniczne w celu oceny skuteczności leku SEP-4199 w leczeniu epizodów dużej depresji u pacjentów chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową)
Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Dodano:
VIVID-2 (Długoterminowe rozszerzenie badania Mirikizumabu (LY3074828) u uczestników z chorobą Crohna (VIVID-2));
DarvaFist CD (Długoterminowe badanie kontrolne z zastosowaniem Darvadstrocel w leczeniu złożonej przetoki okołoodbytniczej)

Usunięto:
VedoSC CD (Vedolizumab Podskórne długoterminowe otwarte badanie przedłużone);
ADMIRE-CD-II (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Cx601 - dorosłych allogenicznych ekspandowanych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (eASC) w leczeniu złożonych przetok odbytu u uczestników z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD));
ARMEN CD 305 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa SHP647 jako terapii indukcyjnej u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna);
LTVedoIVPed CD (Długoterminowe bezpieczeństwo stosowania dożylnego wedolizumabu (IV) u dzieci i młodzieży z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub chorobą Crohna (CD));
VedoIVPed CD (Vedolizumab podawany dożylnie u dzieci i młodzieży z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub chorobą Crohna (CD))
Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:
CHD (Ocena spersonalizowanego programu profilaktyki u pacjentów ze stabilną CHD o wysokim ryzyku);
METHANE (Wpływ metoksyfluranu na działanie przeciwpłytkowe tikagreloru u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową)

Usunięto:
Virtual (Ocena reakcji fizjologicznych w rzeczywistości wirtualnej);
BIO-GUARD-MI (BIO monitorinG u pacjentów z zachowaną funkcją lewej komory serca po zdiagnozowanym zawale mięśnia sercowego);
DRAGON (Dzienna zmienność agregacji płytek krwi u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego leczonych prasugrelem i tikagrelorem)
Choroba Parkinsona:

Dodano:
TEAL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku AKST4290 u pacjentów z chorobą Parkinsona w trakcie przewlekłego przyjmowania leków dopaminergicznych);
K0706 (Badanie fazy 2 u pacjentów z wczesną chorobą Parkinsona oceniające bezpieczeństwo i skuteczność hamowania Abl kinazy tyrozynowej za pomocą K0706)
Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:
AFATvPRP (Leczenie zapalenia stawów kolanowych autologicznymi fragmentami tkanki tłuszczowej i PRP - Porównanie dwóch metod leczenia)

Usunięto:
Calypso (Badanie endoprotezy wspomagającej staw kolanowy Calypso Knee System);
Agili-C (Ocena wydajności implantu Agili-C ™);
REGN5069 (Badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa REGN5069 u pacjentów z bólem spowodowanym chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego)
Cukrzyca:

Dodano:
SURPASS-CVOT (Badanie Tirzepatide (LY3298176) w porównaniu z Dulaglutydem w kwestii poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników z cukrzycą typu 2);
PROTECT Db (Badanie oceniające efektywność i bezpieczeństwo Teplizumabu w niedawno rozpoznanej cukrzycy typu 1);
AUP1602-C Db (Leczenie cukrzycowych owrzodzeń stóp za pomocą AUP1602-C);
TREMNIOS (Wpływ ograniczonego czasowo jedzenia na homeostazę metaboliczną i neuroendokrynną, stany zapalne i stres oksydacyjny w zespole metabolicznym)

Usunięto:
MEDI7352 Db (Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI7352 u osób z bolesną neuropatią cukrzycową);
RiDG (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności relamoreliny w gastroparezie cukrzycowej);
RiDG 04 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności relamoreliny w gastroparezy cukrzycowej);
SOLOIST-WHF Trial (Wpływ sotagliflozyny na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 po pogorszeniu niewydolności serca);
Granexin (Badanie żelu Granexin w leczeniu cukrzycowego owrzodzenia stopy);
PROMINENT (Pemafibrat w celu zmniejszenia wychwytu sercowo-naczyniowego poprzez zmniejszenie ilości trójglicerydów w leczeniu cukrzyc);
PROTECT (Badanie wczesnej cukrzycy typu 1 oceniający skuteczność i bezpieczeństwo teplizumabu);
SURPASS-3 (Badanie Tirzepatide (LY3298176) w porównaniu do insuliny Degludec u uczestników z cukrzycą typu 2);
SURPASS-4 (Badanie Tirzepatide (LY3298176) Raz w tygodniu w porównaniu do insuliny Glargine Raz dziennie u uczestników z cukrzycą typu 2 i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym);
SURPASS-5 (Badanie Tirzepatide (LY3298176) w porównaniu z placebo u uczestników z cukrzycą typu 2 nieodpowiednio kontrolowaną na insulinie glargine z metforminą lub bez)
Czerniak:

Dodano:
PasyNovartis MEL (Badanie umożliwiające dostęp do pasyreotydu pacjentom, korzystającym z leczenia pasyreotydem, w badaniach sponsorowanych przez Novartis);
BioForte MEL (Zastosowanie Technologi BioForte w identyfikacji kandydatów do nowej terapii i diagnostyki opartej na mikrobiomie)

Usunięto:
COMBI-APlus (Badanie dabrafenibu + trametynibu w leczeniu uzupełniającym czerniaka w III stopniu zaawansowania po całkowitej resekcji);
PIVOT-02 (Badanie eskalacji dawka i ekspansja kohorty dotyczącej leku NKTR-214, w połączeniu z Nivolumab i innymi terapiami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z wybranymi guzami litymi (PIVOT-02))
Czerwienica prawdziwa:

Dodano:
PACIFICA PV (Badanie III fazy pakrytynibu u pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku, transformacją czerwienicy prawdziwej we włóknienie szpiku lub transformacją nadpłytkowości samoistnej we włóknienie szpiku)
Depresja:

Usunięto:
ESKETAMINE (Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki wdychanej esketaminy w depresji opornej na leczenie);
PIMAVANS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wspomagającego pimawanseryną u osób z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi i nieodpowiednią reakcją na leczenie przeciwdepresyjne)
Endometrioza:

Dodano:
QLARITY (Stosowanie chinagolidowego pierścienia dopochwowego w celu zmniejszenia zmian u kobiet z endometriozą / adenomiozą)
Grypa:

Usunięto:
QIV-HD (Badania odpowiedzi immunologicznej i profilu bezpieczeństwa czterowalentnej szczepionki przeciw grypie preparat IV kwartał-HD w porównaniu do czterowalentnej szczepionki IV kwartał-SD u Europejczyków. Dorośli w wieku 60 lat i starszych)
Hemofilia:

Usunięto:
AHEAD (ADVATE / ADYNOVI Hemofilia A Baza danych wyników); HAVEN 6 (Badanie oceniające bezpieczeństwo, skuteczność, farmakokinetykę i farmakodynamikę emicizumabu u uczestników z łagodną lub umiarkowaną hemofilią A bez inhibitorów FVIII (HAVEN 6))
Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Usunięto:
BE BRIGHT (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność bimekizumabu u osób dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą łuszczycą plackowatą);
PF-06700841 PsA (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa PF-06700841 u osób z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów);
PF-06700841 PsO (Badanie dawkowania dla oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kremu do stosowania miejscowego PF-06700841 w łuszczycy);
RisanPsA (Badanie porównujące risankizumab z placebo u uczestników z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (PsA), u których w przeszłości występowała niewystarczająca reakcja lub nietolerancja przynajmniej jednego leku przeciwreumatycznego modyfikującego chorobę (DMARD));
Mięsaki:

Dodano:
HOT (Radioterapia z hipertermią w mięsakach nawracających i wywołanych promieniowaniem)
Migotanie przedsionków:

Usunięto:
CONTRA-HF (Ablacja migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca (CONTRA-HF));
CryoAFReg (Cryo AF Global Registry - ocena i opis danych dotyczących skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa w szerokiej populacji pacjentów leczonych dostępnymi na rynku cewnikami do kriokablacji kardiologicznej Arctic Front ™);
ENVISAGE-TAVI AF (Edoksaban w porównaniu ze standardową opieką po wymianie zastawki serca za pomocą cewnika u pacjentów z migotaniem przedsionków);
HighRF-AF (Ablacja migotania przedsionków u przytomnych pacjentów o wysokiej mocy w porównaniu ze standardową mocą (HPvSP-AF))
Nadciśnienie płucne:

Dodano:
MACiTEPH (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Macitentanu w dawce 75 mg w nieoperacyjnym lub trwałym / nawracającym przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym);
UNISUS (Badanie oceniające Macitentan w dawce 75 mg u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym)

Usunięto:
PredPulmHyp (Predyktory nadciśnienia płucnego u pacjentów z zaawansowanymi chorobami płuc);
TreproPH (Otwarte, długoterminowe badanie doustnej treprostinilu u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym)
Nadciśnienie tętnicze:

Dodano:
BP-CON (Kontrola ciśnienia krwi w centrach doskonałości ESH)

Usunięto:
RADIANCE-HTN SOLO (Badanie systemu medycznego ReCor w nadciśnieniu klinicznym);
RADIANCE-HTN TRIO (Badanie systemu medycznego ReCor w nadciśnieniu klinicznym)
Nadpłytkowość samoistna:

Dodano:
PACIFICA ET (Badanie III fazy pakrytynibu u pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku, transformacją czerwienicy prawdziwej we włóknienie szpiku lub transformacją nadpłytkowości samoistnej we włóknienie szpiku)
Niedokrwistość hemolityczna:

Dodano:
COMMODORE 1 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo krovalimabu w porównaniu z ekulizumabem u dorosłych i młodzieży z napadową nocną hemoglobinurią (PNH) obecnie leczonych inhibitorami dopełniacza);
COMMODORE 2 (Badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo krovalimabu w porównaniu z ekulizumabem u dorosłych i młodzieży z napadową nocną hemoglobinurią (PNH), wcześniej nieleczonych inhibitorami dopełniacza)
Niewydolność serca:

Dodano:
FINEARTS-HF (Badanie mające na celu ocenę skuteczności (wpływu na chorobę) i bezpieczeństwa Finerenonu na zachorowalność i śmiertelność u uczestników z niewydolnością serca i frakcją wyrzutową lewej komory większa lub równa do 40%);
PERSPECTIVE (Skuteczność i bezpieczeństwo LCZ696 w porównaniu do walsartanu w zakresie funkcji poznawczych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową)

Usunięto:
PRIORITIZE HF (Inicjatywa redukcji potasu w celu zoptymalizowania terapii hamowania RAAS za pomocą cyklokrzemianu sodu w niewydolności serca);
SERENADE (Długoterminowe badanie mające na celu ustalenie, czy Macitentan jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową i chorobą naczyń płucnych);
SOLOIST-WHF (Wpływ sotagliflozyny na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 po pogorszeniu niewydolności serca);
DIAMOND (Patiromer do leczenia hiperkaliemii u pacjentów otrzymujących leki RAASi w leczeniu niewydolności serca);
ARISTOS-HF (Wpływ treningu aerobowego, treningu z obciążeniem i treningu oddychania na niewydolnośc serca);
AZD9977 (Badanie u pacjentów z HFpEF w celu porównania wpływu AZD9977 i spironolaktonu na potas w surowicy);
EMPEROR-Preserved (Badanie Empagliflozyny u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową);
LUCY (Interaktywny asystent pacjenta)
Ostra białaczka szpikowa:

Dodano:
PrazAza AML (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pracinostatu w skojarzeniu z azacytydyną u dorosłych z ostrą białaczką szpikową (AML))

Usunięto:
BATTLE AML (Badanie fazy Ib/II, wieloośrodkowe, otwarte, w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności kombinacji BL-8040 i Atezolizumabu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową w wieku 60 lat lub starszych);
PANTHER AML (Pevonedistat plus azacytydyna kontra azacytydyna w monoterapii jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z zespołami mielodysplastycznymi podwyższonego ryzyka (HR MDS), przewlekłą białaczką szpikową (CMML) lub ostrą białaczką szpikową o niskiej mocy)Padaczka (epilepsja):

Usunięto:
EPIMARKER (Zastosowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w padaczce i zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci);
Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:
PACIFICA PMF (Badanie III fazy pakrytynibu u pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku, transformacją czerwienicy prawdziwej we włóknienie szpiku lub transformacją nadpłytkowości samoistnej we włóknienie szpiku)
Przewlekła białaczka mielomonocytowa:

Usunięto:
PANTHER CMML (Pevonedistat plus azacytydyna kontra azacytydyna w monoterapii jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z zespołami mielodysplastycznymi podwyższonego ryzyka (HR MDS), przewlekłą białaczką szpikową (CMML) lub ostrą białaczką szpikową o niskiej mocy (AML))
Przewlekła białaczka szpikowa:

Usunięto:
ICMLPed (Międzynarodowe badanie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci)
Przewlekła choroba nerek:

Dodano:
EtelcaPed PChN (Badanie etelkalcetydu u dzieci z wtórną nadczynnością przytarczyc otrzymujących hemodializę)

Usunięto:
HAV PChN (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności HAV (wyprodukowanego przy użyciu systemu na dużą skalę) u pacjentów wymagających dostępu naczyniowego do dializy);
KALM (CR845-CLIN3105: Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność CR845 u pacjentów hemodializowanych z umiarkowanym do ciężkiego świądem);
KALM-2 (CR845-CLIN3103: Globalne badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność CR845 u pacjentów hemodializowanych z umiarkowanym do ciężkiego świądem);
Dapa-CKD (Badanie oceniające wpływ dapagliflozyny na wyniki czynności nerek i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (Dapa-CKD))
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:
CINTECHPochp (Porównanie 3 metod oceny techniki inhalacyjnej)
Rak dróg żółciowych:

Dodano:
BCT (Gemcytabina plus Cisplatyna z lub bez Bintrafusp Alfa (M7824) u pacjentów z rakiem dróg żółciowych 1L);
TOPAZ-1 (Durwalumab lub placebo w połączeniu z gemcytabiną / cisplatyną u pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych I linii)
Rak endometrium:

Dodano:
DUO-E (Durwalumab z /bez olaparybu jako leczenie podtrzymujące po leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego i nawracającego raka endometrium)

Usunięto:
KEYNOTE-775 (Lenwatynib w skojarzeniu z pembrolizumabem a leczenie wybrane przez lekarza u pacjentów z zaawansowanym rakiem endometrium (MK-3475-775 / E7080-G000-309 według standardowej konwencji według Merck)
Rak jajnika:

Dodano:
ROSY-O (Badanie dla pacjentów, którzy ukończyli poprzednie badanie onkologiczne z użyciem Olaparibu);
FIRST (Porównanie fazy 3 terapii opartej na platynie z TSR-042 i niraparybem w porównaniu ze standardową terapią (SOC))

Usunięto:
DCVAC-OvCa (Badanie II fazy DCVAC / OvCa dodane do pierwszego rzutu karboplatyny i paklitakselu w nowo rozpoznanym raku jajnika)
Rak jelita grubego:

Dodano:
GusFAP (Badanie guselkumabu u uczestników z rodzinną polipowatością gruczolakowatą)

Usunięto:
PIVOT-02 CRC (Badanie eskalacji dawka i ekspansja kohorty dotyczącej leku NKTR-214, w połączeniu z Nivolumab i innymi terapiami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z wybranymi guzami litymi (PIVOT-02));
PRAER 1 (Przedoperacyjna radioterapia i E7046 w raku odbytnicy)
Rak nerki:

Dodano:
FIDES-02 (RC) (Derazantynib i Atezolizumab u pacjentów z rakiem urotelialnym);
MARIO-275 (RC) (Badanie oceniające skuteczność / bezpieczeństwo IPI-549 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym)

Usunięto:
PIVOT-02 RC (Badanie eskalacji dawka i ekspansja kohorty dotyczącej leku NKTR-214, w połączeniu z Nivolumab i innymi terapiami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z wybranymi guzami litymi)
Rak pęcherza moczowego:

Dodano:
CK-301 (BL) (Faza 1 Badanie CK-301 (Cosibelimab) jako pojedynczego środka u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami)
Rak płuc:

Dodano:
KEYLYNK-012 (Badanie pembrolizumabu z jednoczesną chemioradioterapią, a następnie pembrolizumabu z olaparybem lub bez olaparybu w leczeniu stadium III niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) (MK-7339-012 / KEYLYNK-012));
DUART (Badanie durwalumabu po radioterapii u pacjentów z nieoperacyjnym NSCLC w stadium 3 niekwalifikującym się do chemioterapii);
CARMEN-LC03 (SAR408701 w porównaniu z docetakselem u pacjentów z wcześniej leczonym, przerzutowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc z ekspresją cząstki CEACAM5);
ADRIATIC (Badanie Durvalumab + Tremelimumab, Durvalumab i Placebo w ograniczonym stadium drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów, u których nie doszło do progresji po równoczesnej chemioradioterapii);
NovelvSoC LC (Badanie fazy II nowych metod leczenia w porównaniu ze standardem leczenia (SoC) w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC));
BI 754111/754091 (Badanie nowego leku - BI 754111 w monoterapii lub w połączeniu z inną nową substancją - BI 754091, u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badanie testuje różne dawki, aby znaleźć najlepszą dawkę do ciągłego leczenia.)

Usunięto:
BGBvDoce (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa przeciwciał anty-PD-1 BGB-A317 w porównaniu z docetakselem w leczeniu drugiego lub trzeciego rzutu u pacjentów z zaawansowanym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc);
CANOPY-1 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu w postaci podwójnej chemioterapii opartej na platynie z lub bez kanakinumabu u wcześniej nieleczonych miejscowo zaawansowanych lub z przerzutami niedokrwistych i płaskonabłonkowych pacjentów z NSCLC);
CheckMate 9LA (Badanie niwolumabu i ipilimumabu w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią samą w NSCLC pierwszego rzutu);
IPSOS (Badanie Atezolizumabu w porównaniu z chemioterapią w pierwszorzutowym leczeniu uczestników z miejscowo zaawansowanym lub nawracającym lub z przerzutami niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy są uważani za nieodpowiednich do terapii zawierającej platynę);
MAGELLAN (Badanie nowych leków przeciwnowotworowych u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym (stopień IV) niedrobnokomórkowym rakiem płuc NSCLC);
NivoIpi LC (Badanie immunoterapii dotyczące bezpieczeństwa niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w leczeniu zaawansowanych nowotworów);
PIVOT-02 LC (Badanie eskalacji dawka i ekspansja kohorty dotyczącej leku NKTR-214, w połączeniu z Nivolumab i innymi terapiami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z wybranymi guzami litymi);
REGN 2810 (Badanie REGN 2810 w porównaniu z chemioterapią opartą na platynie u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami);
Rak prostaty:

Dodano:
MK-3475-991/KEYNOTE-991 (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu (MK-3475) plus enzalutamid plus terapia pozbawiona androgenów (ADT) w porównaniu do placebo plus enzalutamid plus ADT u uczestników z przerzutowym wrażliwym na hormony rakiem prostaty (mHSPC))

Usunięto:
PASIREOTIDE (Badanie umożliwiające dostęp do pasyreotydu pacjentom korzystającym z leczenia pasyreotydem w badaniach sponsorowanych przez Novartis);
HYPOPROST (Porównywanie hipofrakcjonowanej radioterapii do konwencjonalnej frakcjonowania (HYPOPROST));
PRONOUNCE (Badanie porównujące bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe degareliksu w porównaniu z leuprolidem u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty i chorobą sercowo-naczyniową);
TALOZOPARIB (Badanie talazoparybu u mężczyzn z wadami naprawy DNA i rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację)
Rak szyjki macicy:

Dodano:
SKYSCRAPER-04 (Badanie terapii tiragolumabem w skojarzeniu z atezolizumabem, a monoterapia atezolizumabem u pacjentów z przerzutowym i / lub nawracającym rakiem szyjki macicy z dodatnim PD-L1);
Cervical (Badanie pacjentów z przerzutowymi lub lokalnie zaawansowanymi guzami litymi)

Usunięto:
Cervical (Badanie pacjentów z przerzutowymi lub lokalnie zaawansowanymi guzami litymi)
Rak żołądka:

Dodano:
MGD013 (Badanie MGD013 u pacjentów z nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworami)

Usunięto:
BGB-290 (Badanie BGB-290 lub placebo u pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem żołądka);
H.pylori (Projekt genomu Helicobacter Pylori)
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Dodano:
Magnet RZS (Magnetoterapia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);
ABBV-3373/154 RZS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność ABBV-3373 i ABBV-154 u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów)

Usunięto:
ABBV-3373 RZS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność ABBV-3373 u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów);
CF101 RZS (Terapia CF101 w porównaniu z terapią metotreksatem w aktywnym reumatoidalnym zapaleniu stawów)
Stwardnienie rozsiane:

Dodano:
CLASSIC-MS (Długoterminowe wyniki i trwałość efektu po leczeniu tabletkami kladrybiny w stwardnieniu rozsianym (MS))

Usunięto:
EVOLUTION RMS1 (Badanie Evobrutinibu u uczestników z nawracającym stwardnieniem rozsianym (RMS));
Microgynon (Wpływ tabletek kladrybiny na farmakokinetykę Microgynon)
Szpiczak mnogi:

Dodano:
CARTITUDE-4 (Badanie porównujące lek JNJ-68284528 (terapia CAR-T skierowana przeciwko antygenowi dojrzewania komórek B (BCMA)), z pomalidomidem, bortezomibem i deksametazonem (PVd) lub daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem (DPd) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim);
DREAMM 7 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa belantamabu mafodotyny, bortezomibu i deksametazonu w porównaniu do daratumumabu, bortezomibu i deksametazonu u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)

Usunięto:
MP0250 MM (Badanie fazy 2 MP0250 Plus Bortezomib + deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem mnogim)
Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:
ISLAND-SLE (Badanie LY3471851 u dorosłych z toczniem rumieniowatym układowym (SLE));
ORCHID-LN (Badanie Guselkumabu u uczestników z aktywnym toczniowym zapaleniem nerek)

Usunięto:
VIB-SLE (Badanie do oceny VIB7734 u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE), toczniem rumieniowatym skórnym (CLE), zespołem Sjogrena, stwardnieniem układowym, zapaleniem wielomięśniowym i zapaleniem skórno-mięśniowym);
BMS-986165 SLE (Badanie diagnostyczne oceniające BMS-986165 u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym);
BOS161721 SLE (Badanie BOS161721 u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) przy ograniczonym standardzie opieki);
Wady zastawkowe serca:

Dodano:
SMAK (TMAO u pacjentów z ciężkim zwężeniem aorty)
Wirusowe zapalenie wątroby:

Usunięto:
RO7239958 (Badanie RO7239958 w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki u zdrowych ochotników i pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B)
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

Dodano:
ELEVATE UC OLE (Badanie przedłużające leczenie umiarkowanego do ciężkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);
OPTIMISE (Badanie mające na celu ocenę skuteczności dostosowania terapii w odpowiednim czasie na podstawie samokontroli u pacjentów cierpiących na łagodne do umiarkowanego wrzodziejące zapalenie jelita grubego (badanie OPTIMIZE));
PF-0648 UC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo PF-06480605 u dorosłych uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);
BI 655130 LT UC (BI 655130 Długotrwałe leczenie u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)

Usunięto:
SPESO UC (BI655130 (SPESOLIMAB) Leczenie indukcyjne u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
VedoSub (Vedolizumab Podskórne długoterminowe otwarte badanie przedłużone);
FIGARO UC 301 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa SHP647 jako terapii indukcyjnej u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (FIGARO UC 301));
LTVedoIVPed UC (Długoterminowe bezpieczeństwo stosowania dożylnego wedolizumabu (IV) u dzieci i młodzieży z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub chorobą Crohna (CD));
RPC1063 UC (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności RPC1063 w przypadku umiarkowanego do ciężkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);
VedoIVPed UC (Vedolizumab podawany dożylnie u dzieci i młodzieży z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub chorobą Crohna (CD))
Zaparcia:

Dodano:
Linaklotyd(Zap) (Bezpieczeństwo i skuteczność linaklotydu, zaparcia czynnościowe u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat)
Zespół Cushinga:

Usunięto:
LEVO CUSH (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności lewoketokonazolu w leczeniu endogennego zespołu Cushinga)
Zespół mielodysplastyczny:

Dodano:
Verona (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności leku Venetoclax Tablet w porównaniu z dożylnie lub podskórnie podawaną azacytydyną, w celu oceny zmiany całkowitej remisji i ogólnego przeżycia u pacjentów z nowo rozpoznanym zespołem mielodysplastycznym podwyższonego ryzyka)

Usunięto:
INSPIRE MDS (Kontrolowane badanie porównujące rigosertib do innych rodzajów leczenia u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) po niepowodzeniu HMA);
PANTHER MDS (Pevonedistat plus azacytydyna kontra azacytydyna w monoterapii jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z zespołami mielodysplastycznymi podwyższonego ryzyka (HR MDS), przewlekłą białaczką szpikową (CMML) lub ostrą białaczką szpikową o niskiej mocy)