Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Choroba Parkinsona
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na chorobę Parkinsona?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje Pani/Pan na chorobę Alzheimera lub inną formę demencji?
Czy występują u Pani/Pan zaburzenia psychotyczne?
Czy cierpi Pani/Pan na istotną klinicznie chorobę układu nerwowego lub posiada pewne defekty neurologiczne będące następstwem np. przebytej w przeszłości choroby lub urazu?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na padaczkę lub inną chorobę mogącą prowadzić do wystąpienia napadu drgawkowego?
Czy wystąpił u Pani/Pana kiedykolwiek epizod złośliwego zespołu neuroleptycznego lub rabdomioliza niezwiązana z urazem?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę układu pokarmowego, mogącą mieć wpływ na wchłanianie się leków np. choroba wrzodowa, niekontrolowane wymioty, zespół krótkiego jelita?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy w przeszłości przebył(a) Pani/Pan stan przejściowego niedokrwienia lub udar mózgu?
Czy cierpi Pani/Pan na objawowe zaburzenia rytmu serca?
Czy choruje Pani/Pan na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze?
Czy cierpi Pani/Pan na hipotensję* (niedociśnienie)?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy w ciągu ostatnich 5 lat chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy, z wyłączeniem wyleczonych nowotworów złośliwych o jedynie miejscowym zaawansowaniu*?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy przewlekle przyjmuje Pani/Pan: opioidowe leki przeciwbólowe, benzodiazepiny, barbiturany, leki nasenne lub inne leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy?
Czy przyjmuje Pani/Pan przewlekle lek lewodopa*?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan lek eksperymentalny tavapadon (PF-06649751)?
Czy w ciągu ostatnich 2 lat nadużywał Pani/Pan substancji psychoaktywnych lub alkoholu?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?