Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rak jelita grubego
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na raka jelita grubego?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy choruje Pani/Pan na inną niż rak jelita grubego chorobę układu pokarmowego, w tym m.in. zaburzenia wchłaniania?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę serca i pozostaje pod opieką kardiologa?
Czy choruje Pani/Pan na przewlekłe zapalenie trzustki?
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebył(a) Pani/Pan poważny incydent zakrzepowo zatorowy, taki jak np. zatorowość płucną lub proksymalną zakrzepicę żył głębokich?
Czy w przeszłości przebył(a) Pani/Pan stan przejściowego niedokrwienia lub udar mózgu?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy choruje Pani/Pan na ciężką chorobę płuc*?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na śródmiąższowe zapalenie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc i/lub zapalenie płuc indukowane lekami?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje Pani/Pan na cukrzycę?
Czy ma Pani/Pan problemy z funkcjonowaniem układu krwiotwórczego, tj. ilość białych krwinek i płytek krwi poniżej dolnej granicy normy i/lub niedokrwistość?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na inny niż rak jelita grubego nowotwór złośliwy?
Czy choruje Pani/Pan na białaczkę, szpiczaka, zespół mielodysplastyczny, zespół mieloproliferacyjny lub inną poważną chorobę układu krwiotwórczego?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Czy w ostatnim czasie przechodził(a) Pani/Pan zabieg operacyjny lub planuje poddać się takiemu zabiegowi w niedalekiej przyszłości?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy jest Pani/Pan w stanie przyjmować leki drogą doustną?
Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia chemioterapią z powodu raka jelita grubego?
Czy w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona(y) lekami z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej*?
Czy rozpoznano u Pani/Pana niedobór odporności lub stosuje Pani/Pan przewlekłą, ogólnoustrojową terapię steroidową lub inną formę immunosupresji?
Czy w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan Romiplostim lub Eltrombopag?
Czy jest lub w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona(y) idelalizybem lub innymi inhibitorami 3-kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3K)?
Czy występuje u Pani/Pana alergia (nadwrażliwość) na Mesalazynę (5-ASA)?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?