Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rak prostaty
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje ogólne
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pan na raka prostaty?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na zespół mielodysplastyczny lub ostrą białaczkę szpikową?
Czy choruje Pan na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze?
Czy choruje Pan na poważną chorobę serca i/lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił u Pana ciężki incydent sercowo-naczyniowy (np. zawał serca, ciężki napad dusznicy bolesnej, udar mózgu)?
Czy choruje Pan na przewlekłą niewydolność serca?
Czy występuje u Pani wydłużony zespół QT (> 480 milisekund)?
Czy choruje Pan na cukrzycę?
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na śródmiąższowe zapalenie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc i/lub zapalenie płuc indukowane lekami?
Czy choruje Pan na poważną chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy cierpi Pan na zespół upośledzonego wchłaniania lub inne stany mogące zaburzać proces absorpcji jelitowej?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy jest Pan nosicielem wirusa HIV i/lub występuje u Pana aktywne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C?
Czy choruje Pan na chorobę autoimmunologiczną?
Czy choruje Pan na padaczkę lub inną chorobę, której towarzyszą napady drgawkowe?
Czy choruje Pan na zespół niedoboru odporności?
Czy w przeszłości przebył Pan przeszczep narządu i/lub komórek macierzystych szpiku?
Czy choruje Pan na chorobą przewlekłą (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która wymaga przyjmowania glikokortykosteroidów i/lub innych leków immunosupresyjnych?
Czy cierpi Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy jest Pan w stanie przyjmować leki drogą doustną?
Czy stosuje Pan przewlekle glikokortykosteroidy (steroidoterpię)?
Czy był Pan leczony przeciwciałami anty-PD-1 (Pembrolizumab [Lambrolizumab, Keytruda], Nivolumab [Opdivo], Cemiplimab [Libtayo]), anty-PD-L1 (Atezolizumab [Tecentriq], Avelumab [Bavencio], Durvalumab [Imfinzi]), anty-PD-L2, anty-CD137 (Utomilumab) lub anty-CTLA-4 (Ipilimumab)?
Czy był Pan leczony inhibitorami PARP?
Informacje dodatkowe
Proszę ocenić stopień swojej sprawności fizycznej wg Skali Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):
Proszę ocenić stopień swojej sprawności fizycznej wg skali Karnofsky'ego:
Czy brał lub aktualnie bierze Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pan uczestniczyć w badaniu?