Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Szpiczak Mnogi
Informacje ogólne
Informacje dot. choroby podstawowej
Proszę wybrać płeć.
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego)?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy choruje Pani/Pan na makroglobulinemię Waldenströma?
Czy choruje Pani/Pan na amyloidozę (skrobiawicę) łańcuchów lekkich immunoglobulin?
Czy choruje Pani/Pan na poważną chorobę serca lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił u Pani/Pana ciężki incydent sercowo-naczyniowy (np. zawał serca, ciężki napad dusznicy bolesnej, udar mózgu)?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na niewydolność serca?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na niestabilną dławicę piersiową?
Czy cierpi Pani/Pan na objawowe zaburzenia rytmu serca?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na zespół długiego QT?
Czy choruje Pani/Pan na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze?
Czy choruje Pani/Pan na cukrzycę?
Czy choruje Pani/Pan na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)?
Czy choruje Pani/Pan na astmę oskrzelową?
Czy ma Pani/Pan problemy z funkcjonowaniem wątroby, tj. podwyższone wartości tzw. prób wątrobowych (AST/ALT), bilirubiny i/lub zaburzenia krzepnięcia?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy jest Pani/Pan dializowana(y)?
Czy w ostatnim czasie przechodził(a) Pani/Pan poważną (ostrą, przewlekłą lub nawracającą) infekcję bakteryjną, wirusową, pasożytniczą lub grzybiczą?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy przechodził(a) Pani/Pan w ostatnim miesiącu duży zabieg operacyjny?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy choruje Pani/Pan na wrodzony lub nabyty niedobór odporności?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy jest lub w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona(y) immunoterapią CAR-T, czyli genetycznie zmodyfikowanymi własnymi limfocytami T?
Czy jest Pani/Pan w stanie przyjmować leki drogą doustną?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?