Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Wady zastawkowe serca
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy stwierdzono u Pani/Pana zwężenie zastawki aortalnej?
Czy stwierdzono u Pani/Pana niedomykalność zastawki mitralnej?
Czy stwierdzono u Pani/Pana niedomykalność zastawki trójdzielnej?
Proszę podać wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDd) z ostatniego badania echokardiograficznego. [mm]
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy w przeszłości miał(a) Pani/Pan trudności z wykonaniem echokardiografii przezprzełykowej lub posiada Pani/Pan przeciwwskazania do wykonania tego badania?
Czy choruje Pan na przewlekłą niewydolność serca?
Proszę podać wartość frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF) z ostatniego badania echokardiograficznego. [%]
Proszę podać wartość peptydu natriuretycznego typu B (BNP). [pg/ml]
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na niestabilną dławicę piersiową?
Czy miał(a) Pani/Pan zawał serca lub ciężki napad dusznicy bolesnej?
Czy kiedykolwiek przebył(a) Pani/Pan operację typu by-pass?
Czy w najbliższym czasie planuje Pani/Pan poddać się operacji serca? (np. operacji zastawki serca, angioplastyce naczyń wieńcowych, wszczepieniu bypassów etc.)
Czy wymaga Pani/Pan dodatkowej operacji by-pass, wymiany korzenia aorty (tj. Bentall) lub aorty wstępującej?
Czy w ciągu ostatniego miesiąca była u Pani/Pana przprowadzana kontrapulsacja wewnątrzaortalna?
Czy w ciągu ostatniego miesiąca były u Pani/Pana stosowane dożylne leki inotropowo dodatnie*?
Czy jest Pani/Pan zakwalifikowana(y) do przeszczepu serca?
Czy przebył(a) Pani/Pan jakąkolwiek operację zastawki serca?
Czy jest Pani/Pan zakwalifkowana(y) do zastosowania terapii resynchronizacyjnej serca (CRT)?
Czy miał(a) lub aktualnie ma Pani/Pan wszczepiony elektrostymulator (kardiowerter, defibrylator, rozrusznik) serca?
Czy w ciągu ostatnich 30 dni stwierdzono u Pani/Pana istotne klinicznie zdarzenia sercowe takie jak niedociśnienie, omdlenie, zaburzenia rytmu serca, zator lub zaostrzenie niewydolności serca?
Czy przebył(a) Pani/Pan stan przejściowego niedokrwienia lub udar mózgu?
Czy choruje lub chorował(a) u Pani/Pana którąś z niżej wymienionych chorób lub była u Pani/Pana wykonana dana procedura?
Czy stwierdzono u Pani/Pana ciężkie*, objawowe zwężenie tętnicy szyjnej?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany zabieg rewaskularyzacji*?
Czy w ciągu ostatnich 30 dni był(a) Pani/Pan hospitalizowana(y) z powodu ciężkiego napadu dusznicy bolesnej lub zawału mięśnia sercowego, lub przebył(a) zabieg pomostowania tętnic wieńcowych bądź koronarografię/angioplastykę naczyń wieńcowych?
Czy w ciągu następnych 12 miesięcy ma Pani/Pan zaplanowaną operację serca lub naczyń wieńcowych?
Czy choruje Pani/Pan na nadciśnienie płucne?
Czy choruje Pani/Pan na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze?
Czy cierpi Pani/Pan na hipotensję* (niedociśnienie)?
Czy choruje Pani/Pan na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)?
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przebył(a) Pani/Pan krwawienie z przewodu pokarmowego lub wykryto u Pani/Pana czynny wrzód trawienny?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy choruje lub w ciągu ostatnich 5 lat chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy*?
Czy cierpi Pani/Pan z powodu ciężkich chorób przewodu pokarmowego?
Czy cierpi lub kiedykolwiek cierpiał(a) Pani/Pan na poważną chorobę lub niewydolność nerek?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na poważne zaburzenia krzepnięcia (skaza krwotoczna, koagulopatia) lub posiada Pani/Pan przeciwwskazania do przetoczenia składników krwi?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy kiedykolwiek wystąpiła u Pani/Pana małopłytkowość wywołana przez heparynę (HIT)?
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) na dożylne środki kontrastowe?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan leki immunosupresyjne lub immunomodulujące?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy posiada Pani/Pan przeciwwskazania do leczenia przeciwpłytkowego i/lub przeciwkrzepliwego?
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) na siarczan protaminy?
Czy w ciągu ostatnich 2 miesięcy stosował(a) Pani/Pan antybiotykoterapię?
Informacje dodatkowe
Czy w ciągu ostatnich 30 dni brał(a) Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?