Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Wcześniactwo i problemy związane z wcześniactwem
Informacje ogólne:
Proszę podać w którym tygodniu ciąży wystąpił poród:
Proszę podać datę urodzenia dziecka
Proszę podać datę urodzenia matki dziecka:
Proszę podać datę urodzenia ojca dziecka:
Proszę podać masę dziecka [g]
Informacje dotyczące choroby podstawowej:
Czy u dziecka rozwinął się lub występuje ryzyko rozwinięcia się zespołu zaburzeń oddychania noworodka (RDS)?
Czy u dziecka występuje retinopatia wcześniaków (ROP)?
Czy u dziecka występują wady wrodzone?
Czy dziecko ma założone dożylne wkłucie (cewnik) centralne?
Czy dziecko karmione jest mlekiem matki/dawcy?
Czy u dziecka występują objawy martwiczego zapalenia jelit (NEC)?
Czy dziecko w okresie noworodkowym wymagało hospitalizacji?
Czy stan zdrowia dziecka umożliwia uczestnictwo w muzykoterapii?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących:
Czy dziecko było żywione pozajelitowo?
Czy u dziecka występują wady/choroby uniemożliwiające żywienie dojelitowe?
Czy u dziecka występują choroby nerek?
Czy u dziecka występują choroby wątroby?
Czy u dziecka wystąpiła cholestaza?
Czy u dziecka występują wady wrodzone/malformacje układu oddechowego?
Czy u dziecka występują wady wrodzone/malformacje twarzoczaszki?
Czy u dziecka występują choroby neurologiczne?
Czy dziecko przechorowało infekcję wirusem RSV?
Czy obecnie dziecko leczone jest z powodu infekcji?
Czy u dziecka występuje stan zapalny oka lub jego okolicy?
Czy u dziecka występuje wrodzone zakażenie wirusem HIV?
Czy dziecko choruje na zaburzenia odporności?
Czy matka dziecka cierpi z powodu chorób tarczycy?
Czy u matki dziecka występują dodatnie przeciwciała anty-TSHR?
Czy matka i/lub ojciec dziecka cierpi z powodu choroby psychicznej?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków:
Czy dziecko było szczepione przeciwko wirusowi RSV?
Czy dziecko było leczone glikokortykosteroidami przez ponad 14 dni?
Czy dziecko zostało zakwalifikowane do leczenia paliwizumabem (Synagis)?
Czy dziecko było leczone czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)?
Czy w przeszłości dziecko było leczone lekami immunologicznymi (przeciwciała mono- lub poliklonalne)?
Czy matka dziecka leczona była amiodaronem*?
Czy matka dziecka była szczepiona przeciwko wirusowi RSV?
Czy matka dziecka w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią otrzymywała czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)?
Informacje dodatkowe:
Czy aktualnie dziecko bierze udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
Czy aktualnie matka dziecka bierze udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?